Collectief ontslag aanvragen

Wilt u als werkgever collectief ontslag aanvragen bij (via) het UWV WERKbedrijf (een ontslagvergunning aanvragen), kunnen wij u daarbij adviseren en behulpzaam zijn.

Wij kunnen voor u ontslag aanvragen bij het UWV WERKbedrijf (voorheen: het CWI) op grond van reorganisatie en/of bedrijfseconomische redenen

Ten aanzien van een een collectief ontslag gelden de volgende regels.

Bent u voornemens binnen een periode van drie maanden twintig werknemers of meer te ontslaan die allemaal werken in hetzelfde werkgebied van het UWV WERKbedrijf, moet u, ingevolge  de Wet Melding Collectief Ontslag, dit voornemen tot collectief ontslag allereerst  melden aan de belanghebbende vakbonden en aan Arbeidsjuridische dienstverlening UWV WERKbedrijf.  Bovendien moet aan de ondernemingsraad – indien deze is ingesteld – op een zodanig tijdstip om advies zijn gevraagd, dat dit nog van wezenlijke invloed kan zijn op het uiteindelijk te nemen te besluit tot het indienen van de ontslag aanvraag. Centrum voor Werk en Inkomen (CWI).

Ter berekening van het aantal werknemers worden meegerekend de arbeidsovereenkomsten die door opzegging en met gebruikmaking van de nog te verkrijgen ontslagvergunning moeten worden opgezegd. Arbeidsovereenkomsten die met wederzijds goedvinden eindigen, vallen hier niet onder, net als arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die van rechtswege eindigen. Arbeidsovereenkomsten die worden beëindigd door ontbinding door de kantonrechter tellen ook niet mee, behalve wanneer de werkgever meer dan vijf ontbindingsverzoeken die in verband staan met het collectief ontslag, heeft ingediend bij de rechter.

Bij de melding aan het UWV WERKbedrijf moet de werkgever moet ten minste de volgende informatie verstrekken: (a) wat zijn de achtergronden van het voornemen tot collectief ontslag (waarom reorganisatie en/of waarin liggen de bedrijfseconomische redenen?); (b) is de ondernemingsraad geraadpleegd, en zo ja wanneer; (c) hoeveel werknemers zijn bij de ontslagen betrokken; (d) is er een afvloeiingsregeling voor de werknemers getroffen en hoe is die berekend?; (e) welke de criteria die zijn gebruikt bij het selecteren van de voor ontslag voor te dragen werknemers.

Aan de betrokken vakbond(en) moet worden gemeld: (a) het aantal werknemers dat wordt ontslagen, met een onderverdeling naar beroep of functie; (b) het totale aantal werknemers dat werkgever in dienst heeft; (c) de criteria die werknemer heeft gesteld bij het selecteren van de voor ontslag in aanmerking komende werknemers. Werkgever moet het UWV WERKbedrijf een afschrift geven van deze melding.

Voor wat betreft de vraag of en welke vakbond bij collectief ontslag moet worden betrokken gelen de volgende voorwaarden: (a) de vakorganisatie heeft leden die in de onderneming werkzaam zijn; (b) de vakorganisatie stelt zich volgens haar statuten ten doel om de belangen van haar leden (werknemers) te behartigen en is in ieder geval twee jaar rechtspersoon; (c) de vakorganisatie is bekend bij de werkgever (de werkgever heeft in het verleden al eens met deze vakorganisatie te maken gehad).

Na de melding geldt een wachttijd van één maand voordat de ontslagaanvragen die voor de individuele werknemers zijn ingediend, of nog moeten worden ingediend, in behandeling genomen mogen worden door het UWV WERK. Tijdens deze maand moet de werkgever overleggen met de vakorganisaties en de ondernemingsraad over het collectief ontslag en een daarbij behorend sociaal plan. Hiermee hebben de vakbonden en werkgever nog tijd om waar mogelijk de sociale gevolgen van het ontslag te verzachten en/of het aantal ontslagen te verminderen.

Als de vakbonden echter schriftelijk verklaren dat ze geraadpleegd zijn en zich met de ontslagaanvraag kunnen verenigen, kan het WERKbedrijf direct tot behandeling van de ontslagverzoeken overgaan. In dat geval geldt de wachttijd van één maand niet.

De wachttijd geldt echter ook  niet indien: (a) uitstel van de behandeling van de ontslagaanvragen de herplaatsing van de met ontslag bedreigde werknemers in gevaar brengt; (b) uitstel van de behandeling van de ontslagaanvragen de werkgelegenheid van de andere werknemers in gevaar brengt; (c) bij een faillissement; (c) de melding wordt gesteund door een verklaring van de vakorganisaties, dat zij door de werkgever zijn geraadpleegd.

Na afloop van de wachttijd, of zoveel eerder als deze niet (meer) geldt, wordt de ontslagaanvraag die voor iedere individuele werknemer die voor ontslag in aanmerking komt is ingediend, door het UWV WERKbedrijf in behandeling genomen.

De werknemers krijgen de gelegenheid verweer te voeren. Besluit het UWV Werkbedrijf de ontslagvergunning af te geven, dan kan daarna de arbeidsovereenkomst worden opgezegd, met inachtneming van de geldende opzegtermijn, maar met daarop 1 maand korting, met dien verstande dat de opzegtermijn in alle gevallen ten minste 1 maand duurt.

Indien de betrokken vakbonden bij een collectief ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen verklaren dat zij zich kunnen verenigen met de door de werkgever aangevoerde bedrijfseconomische redenen en ook het door de werkgever voorgestelde aantal arbeidsplaatsen dat daardoor komt te vervallen, behoeft de werkgever niet aan het WERKbedrijf aannemelijk te maken dat op grond van bedrijfseconomische redenen één of meer arbeidsplaatsen dienen te vervallen. De toets door het UWV WERKbedrijf beperkt zich in dat geval tot de ontslagkeuze (heeft de werkgever het afspiegelingsbeginsel op de goede manier heeft toegepast is en is aldus de juiste werknemer voor ontslag voorgedragen) en de beoordeling van de herplaatsingmogelijkheden. Het UWV WERKbedrijf kan nog wel bezwaren van individuele werknemers omtrent bedrijfseconomische redenen voor een reactie aan de werkgever voorleggen, maar alleen als deze gebaseerd zijn op nieuwe feiten en/of omstandigheden die zich voordoen na indiening van de ontslagaanvraag.

Mocht u omtrent het voorgaande dan wel omtrent andere arbeidsrechtelijke onderwerpen verdere vragen hebben, of behoefte hebben aan advies en ondersteuning (hulp),  kunt u altijd kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor.Bel ons nu tegen op 030 252 35 20 of tot 22.00 uur op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Onze kantoor adressen zijn de volgende:

ATM Ontslag Advocaten Utrecht:

Stadion Galgenwaard, Herculesplein 213, Utrecht
T: 030 252 35 20
F: 030 251 27 41

ATM Ontslag Advocaten Dordrecht:

Johan de Wittstraat 39, Dordrecht
T: (078) 614 87 56
F: (078) 613 31 73

ATM Ontslag Advocaten Den Bosch:

Victorialaan 15, ‘s-Hertogenbosch
T: 073 750 66 80
F: 073 750 66 82