Consumentenkoop – koop auto – onjuiste kilometerstand

Consumentenkoop / non-conformiteit auto.

Na aankoop auto bleek kilometerstand te zijn teruggedraaid.

Artikel 7:17 BW bepaald in lid 1 en lid 2:

1.         De afgeleverde zaak moet aan de overeenkomst beantwoorden.

2          Een zaak beantwoordt niet aan de overeenkomst indien zij, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. De koper mag verwachten dat de zaak de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen, alsmede de eigenschappen die nodig zijn voor een bijzonder gebruik dat bij de overeenkomst is voorzien.

Op grond van de hoofdregel van artikel 150 van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering ligt het op de weg van de eiser (in dit geval de koper) feiten en omstandigheden te stellen en, bij voldoende betwisting, te bewijzen dat gedaagde (de verkoper) hem een non-conforme auto  heeft verkocht, dat wil zeggen een auto die aanzienlijk meer kilometers heeft gereden dan hij op grond van de overeenkomst mocht verwachten.

Het is vaste jurisprudentie dat de kilometerstand van een tweedehands auto in beginsel essentieel is voor de koper – en stilzwijgend gegarandeerd wordt – en dat bij een aanmerkelijke afwijking daarvan,  de auto niet aan de overeenkomst beantwoordt (zie onder meer rechtbank Utrecht 17 november 2010, LJN: BO6379 en 30 maart 2011, LJN: BP9445).

Indien een professionele autoverkoper twijfelt over de juistheid van de kilometerstand zal hij in beginsel dit dit met voldoende duidelijkheid aan de koper moet mededelen. Een voorgedrukte mededeling op de overeenkomst is op onvoldoende om een koper met de vereiste duidelijkheid mee te delen dat twijfel bestaat omtrent de juistheid van de kilometerstand (HR 11 juli 2008, LJN BD2410).

Wanneer een professionele verkoper niet wil instaan voor essentiële kenmerken van de auto, dan zal hij dat expliciet en ondubbelzinnig moeten bedingen (zie rechtbank Den Haag 4 juni 2008, PRG 2008, 191).

Hebt u over consumentenkoop en/of verkoop vragen of behoefte aan direct advies of rechtsbijstand, kunt u altijd direct en kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een van onze advocaten aan de telefoon. Bel ons nu op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Uitspraak

vonnis
RECHTBANK ‘S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 329751 / HA ZA 09-410

Vonnis in verzet van 11 november 2009

in de zaak van

[eiser],
wonende te [woonplaats],
eiser,
gedaagde in het verzet,
advocaat mr. X,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AUTOBEDRIJF ABCB.V., tevens handelend onder de naam [gedaagde],
gevestigd te [vestigingsplaats],
gedaagde,
eiseres in het verzet,
advocaat mr. Y.

Partijen zullen hierna [eiser] en Autobedrijf ABCgenoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
– de verzetdagvaarding van 26 januari 2009;
– het tussenvonnis van 18 februari 2009;
– het proces-verbaal van comparitie van partijen van 24 juni 2009 en de daarin genoemde stukken.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Op 18 juni 2007 heeft [eiser] van Autobedrijf ABCeen auto van het merk Audi gekocht voor de verkoopprijs van € 17.800,- (inruil en korting buiten beschouwing gelaten). In de koopovereenkomst is als type-aanduiding “A4 2.0 i” opgenomen. Achter “kenteken” is het jaartal 2004 vermeld. Handgeschreven is op de koopovereenkomst de tekst “NAP” (Nationale Autopas) opgenomen.

2.2. Verkoopinformatie die op de auto was aangebracht vermeldde als type-aanduiding “A4 2.0i 130 PK Proline” en als modeljaar “2005”. Naar [eiser] onweersproken heeft gesteld was de in het display van de auto vermelde kilometerstand op het moment van aankoop 145.000.

2.3. Bij aflevering van de auto op 30 juni 2007 heeft [eiser] een factuur ondertekend. De typeaanduiding op die factuur was “A4 2.0 20V”, terwijl als kilometerstand “0” was opgenomen. Voorts was op de factuur opgenomen de tekst “afgeleverd met afwijkende onlogische km-stand volgens registratie NAP”. Tot slot was de tekst opgenomen:

“Gezien, bereden en akkoord bevonden. Garantietermijn 12 maanden op draaiende delen motor en versnellingsbak exclusief arbeidsloon.”

Daarbij was de oorspronkelijk opgenomen garantietermijn van 6 maanden doorgehaald en een termijn van 12 maanden opgenomen. Voorts is op de factuur opnieuw handgeschreven opgenomen de tekst “NAP”.

2.4. Op 30 november 2007 en 11 december 2007 is Autobedrijf ABCnamens [eiser] aangeschreven met betrekking tot een door [eiser] vastgestelde afwijking in de kilometerstand van de auto. Op 23 juli 2008 schreef de (toenmalig) advocaat van [eiser] aan Autobedrijf ABConder meer:

“Met verwijzing naar de brieven die de gemachtigde van cliënt aan u op 30 november 2007 en 11 december 2007 heeft gezonden, stel ik u hierdoor in de gelegenheid om binnen veertien dagen na dagtekening van deze brief tot herstel/vervanging van het door u aan cliënt niet conform de overeenkomst geleverde over te gaan. Daarbij merkt cliënt volledigheidshalve nog op dat hem is gebleken dat u hem niet een auto heeft geleverd met modeljaar 2005 en type Proline. Dit was blijkens de koopovereenkomst van 18 juni 2007 wel overeengekomen. (…).”

3. De vordering

3.1. [eiser] heeft gevorderd dat de rechtbank, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, voor recht verklaart dat de koopovereenkomst tussen partijen is ontbonden, met veroordeling van Autobedrijf ABCtot terugbetaling van € 17.800,-, te vermeerderen met rente. Subsidiair heeft hij gevorderd dat de koopovereenkomst wordt vernietigd op grond van dwaling, met veroordeling van Autobedrijf ABCtot terugbetaling van € 17.800,- te vermeerderen met rente. Zowel primair als subsidiair heeft [eiser] gevorderd dat Autobedrijf ABCwordt geboden medewerking te verlenen aan bijschrijving van de auto op haar naam. Meer subsidiair heeft [eiser] gevorderd dat Autobedrijf ABCwordt veroordeeld tot betaling van € 1.500,- alsmede een nader door de rechtbank vast te stellen bedrag, te vermeerderen met rente en dit alles onder veroordeling van Autobedrijf ABCin de kosten van het geding.

3.2. Aan deze vordering heeft [eiser] – samengevat weergegeven – ten grondslag gelegd dat Autobedrijf ABChaar verplichtingen uit de koopovereenkomst niet is nagekomen door hem een auto te leveren van een andere uitvoering dan overeengekomen en met een van de werkelijke stand afwijkende kilometerstand. Subsidiair betoogt [eiser] dat hij op dezelfde gronden heeft gedwaald en meer subsidiair dat Autobedrijf ABChem het verschil in waarde tussen de overeen gekomen auto en de geleverde auto dient terug te betalen.

3.3. Autobedrijf ABCheeft zich thans, in verzet, tegen de vordering verweerd en heeft gevorderd dat zij wordt ontheven van de veroordeling die bij verstek door deze rechtbank op 5 november 2008 is uitgesproken. Voorts heeft zij geconcludeerd dat de door [eiser] ingestelde vorderingen alsnog dienen te worden afgewezen.

3.4. Op stellingen en weren van partijen zal hierna, waar nodig, worden ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Het verzet is tijdig en op de juiste wijze ingesteld, zodat Autobedrijf ABCin zoverre in haar verzet kan worden ontvangen.

4.2. De inleidende dagvaarding is uitgebracht aan de besloten vennootschap [autobedrijf], tegen welke vennootschap ook het verstekvonnis van 5 november 2008 is gewezen. De verzetdagvaarding is uitgebracht op verzoek van de besloten vennootschap Autobedrijf ABCB.V., tevens handelend onder de naam [autobedrijf] Met partijen gaat de rechtbank ervan uit dat het om een en dezelfde vennootschap gaat, wier juiste naam is Autobedrijf ABCB.V.

4.3. De rechtbank stelt vast dat partijen er niet met elkaar over van mening verschillen dat zij met elkaar een koopovereenkomst hebben gesloten met betrekking tot een auto van het merk Audi en type A4. De ter comparitie gevoerde discussie over de handtekening op de koopovereenkomst kan dus onbesproken blijven.

4.4. De tussen partijen gesloten overeenkomst is een consumentenkoop in de zin van artikel 7:5 BW. Op grond van artikel 7:22 leden 1 en 2 BW heeft [eiser] de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden indien het afgeleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt en herstel en vervanging onmogelijk zijn of van de verkoper niet gevergd kunnen worden danwel indien de verkoper tekort is geschoten in een verplichting als bedoeld in artikel 7:21 lid 3 BW. Uit artikel 7:17 BW volgt dat een zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt indien zij, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten.

4.5. Tussen partijen staat vast dat de afgeleverde auto een onjuiste kilometerstand heeft. Voorzover uit de opmerkingen ter comparitie van de directeur van Autobedrijf ABCeen latere betwisting van de onjuistheid van de kilometerstand moet worden afgeleid gaat de rechtbank daaraan voorbij nu die betwisting in strijd is met de eigen stellingen van Autobedrijf ABCin de verzetdagvaarding, met de opmerking op haar factuur van 30 juni 2007 en overigens ook met haar stellingen dat de garantietermijn is verlengd vanwege de afwijkende kilometerstand. Met die afwijkende kilometerstand voldoet de auto naar het oordeel van de rechtbank in beginsel niet aan de overeenkomst. Een consument die van een professionele autoverkoper een auto koopt mag immers in beginsel verwachten dat hem een auto wordt afgeleverd met een kilometerstand die overeenkomt met het daadwerkelijk gereden aantal kilometers. Dat geldt in het bijzonder voor [eiser] die onweersproken heeft gesteld dat een juiste kilometerstand voor hem, in verband met het geringe aantal kilometers dat hij per jaar rijdt, van essentieel belang was en dat hij dit bij de aankoop aan de verkoper heeft aangegeven.

4.6. Onderzocht moet vervolgens worden of Autobedrijf ABCzich erop kan beroepen dat zij [eiser] voor een afwijkende kilometerstand voldoende heeft gewaarschuwd. Uitgangspunt daarbij is dat een professionele autoverkoper in beginsel, mits hij de bestaande twijfel omtrent de juistheid van de kilometerstand met voldoende duidelijkheid aan de koper meedeelt, met een dergelijke mededeling mag volstaan en aan de koper mag overlaten of deze daaromtrent nader onderzoek wenst te (laten) doen. Een voorgedrukte mededeling op de overeenkomst is op zichzelf evenwel onvoldoende om een koper met de vereiste duidelijkheid mee te delen dat twijfel bestaat omtrent de juistheid van de kilometerstand (HR 11 juli 2008, LJN BD2410).

4.7. Vaststaat dat ten tijde van het sluiten van de overeenkomst door Autobedrijf ABCgeen mededeling is gedaan van haar twijfel omtrent de afwijkende kilometerstand. Integendeel, de aantekening “NAP” op de overeenkomst steunt het betoog van [eiser] dat hij op dat moment op een NAP-onderzoek heeft aangedrongen. Daarmee staat vast dat niet is overeengekomen dat Autobedrijf ABC[eiser] een auto zou leveren met een van de werkelijkheid afwijkende kilometerstand. Eerst bij levering van de auto heeft Autobedrijf ABCop de factuur een voorgedrukte mededeling opgenomen dat de auto is afgeleverd met een afwijkende kilometerstand “volgens registratie NAP.” Deze enkele mededeling is in het licht van het bovenstaande en het tijdstip waarop die is gedaan niet voldoende, nog daargelaten dat ter comparitie is gebleken dat Autobedrijf ABCgeen toegang tot de NAP-registratie heeft, zodat deze mededeling in die zin zonder inhoud is.

4.8. Autobedrijf ABCheeft betoogd dat zij [eiser] een langere garantie heeft gegeven in verband met de afwijkende kilometerstand. Daarmee beoogt zij blijkbaar te betogen dat op 30 juni 2007 een aanvullende overeenkomst tot stand is gekomen waarbij [eiser] heeft ingestemd met de alstoen bekend geworden afwijkende kilometerstand. [eiser] heeft dat betoog ter comparitie gemotiveerd weersproken en heeft aangegeven dat hem is voorgehouden dat de voorgedrukte tekst “altijd” wordt opgenomen en hem is toegezegd dat alsnog NAP-gegevens zouden worden toegezonden. Tegenover dat gemotiveerde betoog van [eiser], dat opnieuw wordt gesteund door de ook op de factuur aanwezige aantekening “NAP”, dient aan het betoog van Autobedrijf ABCals onvoldoende gemotiveerd voorbij te worden gegaan.

4.9. Het bovenstaande brengt mee dat [eiser] terecht heeft betoogd dat de afgeleverde auto niet aan de overeenkomst beantwoordt. Nu herstel en vervanging onmogelijk zijn heeft hij daarmee het recht gekregen de ontbinding in te roepen. Autobedrijf ABCheeft nog aangevoerd dat de afwijking in kilometrage gering is. Voor zover zij beoogt daarmee een beroep erop te doen dat de afwijking de ontbinding niet rechtvaardigt faalt dat beroep nu niet slechts de afwijking in kilometrage voor een koper van belang is, maar ook het enkele feit dat de kilometerstand op enig moment is teruggedraaid en de kilometerstand als zodanig daarmee onbetrouwbaar is geworden.

4.10. Het primair gevorderde is reeds op grond hiervan in het vonnis van 5 november 2008 terecht toegewezen. Het verzet faalt dan ook en de overige stellingen van [eiser] kunnen onbesproken blijven. Autobedrijf ABCzal als in het ongelijk gestelde partij in de kosten van de verzetprocedure worden veroordeeld.

5. De beslissing

De rechtbank

– verklaart het verzet ongegrond en bekrachtigt het vonnis van deze rechtbank van 5 november 2008 tussen partijen gewezen onder zaak / rolnummer 319921 / 08-3129;
– veroordeelt Autobedrijf ABCin de kosten van de verzetprocedure aan de zijde van [eiser] begroot op € 452,-, te vermeerderen met de gevorderde rente te rekenen vanaf 14 dagen na de datum van dit vonnis tot aan de dag der algehele voldoening van de proceskosten;
– verklaart deze proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.
(bron: www.rechtspraak.nl)

Hebt u over consumentenkoop en/of verkoop vragen of behoefte aan direct advies of rechtsbijstand, kunt u altijd direct en kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een van onze advocaten aan de telefoon. Bel ons nu op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.