Goed werkgeverschap / schadeplichtigheid

Werkgever handelt in strijd met beginsel van goed werkgeverschap, door onderhandelingen met een werknemer over de omzetting van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in een voor onbepaalde tijd onverwacht af te breken, terwijl de onderhandelingen slecht betrekking hadden op een geringe salarisverhoging. Werkgever wordt om deze reden schadeplichtig.

Wilt u meer weten wat wij als advocaat voor u of voor uw zaak kunnen betekenen? Of heeft u behoefte aan advies, hulp (rechtshulp) of bijstand (rechtsbijstand) door een advocaat en/of jurist? Mail dan uw vraag of bel tegen lokaal tarief 030 252 35 20 of – tot 22.oo uur – 0900 – 555 22 33. Daarvoor brengen wij u uiteraard geen kosten in rekening.

Uitspraak

RECHTBANK UTRECHT
Sector kanton

Locatie Utrecht

zaaknummer: 569474 UC EXPL 08-4952 IV

vonnis d.d. 21 januari 2009

inzake

[eiseres],
wonende te [woonplaats],
verder ook te noemen [eiseres],
eisende partij,
gemachtigde: mr. X,

tegen:

de besloten vennootschap
Cliënt Last Medical Network Services B.V.,
gevestigd te Huis ter Heide,
verder ook te noemen Cliënt Last Medical Services B.V.,
gedaagde partij,
gemachtigde: mr. Y.

1. Het Verloop van de procedure

De kantonrechter verwijst naar het tussenvonnis van 28 mei 2008.
De comparitie is gehouden op 8 september 2008. Daarvan is proces-verbaal opgemaakt.
[eiseres] heeft hierna voor repliek en Cliënt Last Medical Services B.V. heeft voor dupliek geconcludeerd.
Hierna is uitspraak bepaald.

2. De feiten

2.1. [eiseres] is op 1 mei 2006 voor bepaalde tijd in dienst getreden bij Cliënt Last Medical Services B.V. als paramedisch beoordelaar.

2.2. Per 1 januari 2007 is deze arbeidsovereenkomst verlengd tot en met 31 december 2007. Tevens is [eiseres] gepromoveerd naar de functie teamcoördinator paramedisch beoordelaars.

2.3. Op 28 november 2007 heeft Cliënt Last Medical Services B.V. [eiseres] aangeboden de arbeidsovereenkomst om te zetten in een voor onbepaalde tijd.

2.4. Op 13 december 2007 heeft [eiseres] een concept overeenkomst voor onbepaalde tijd ontvangen.

2.5. Op 14 december 2007 was het kantoor van Cliënt Last Medical Services B.V. gesloten in verband met een verhuizing.

2.6. Op maandag 17 en 18 december 2007 was [eiseres] wegens griep verhinderd om naar het katoor van Cliënt Last Medical Services B.V. te gaan.

2.7. Op 19 december 2007 heeft [eiseres] een email verstuurd aan Cliënt Last Medical Services B.V. met de volgende inhoud:

“Hartelijke dank voor het contract.

Er zijn twee dingen die ik nog met jullie wilde bespreken daarover:
1e gaat over betaling van overwerk ( ik heb inmiddels gehoord dat dat bij het contract geschreven kan worden)
2e gaat over het salaris. Bij het vorige contract (getekend eind januari 2007) heb ik dringend verzocht het salaris van [naam] en ik gelijk te trekken: ik heb 2jr meer ervaring als indicatiesteller dan [naam], ben gelijk begonnen en heb een gelijke functie. Ondanks mijn dringend verzoek kon er toen niet aan voldaan worden: de opdracht was nog te onzeker. Nu we de opdracht voor langere tijd binnen hebben, de SVB erg tevreden is over ons en we hen zelfs als referentie op kunnen geven leg ik het verzoek alsnog bij jullie neer. Let wel: het gaat me niet zo zeer over het geld, want het scheelt niet veel, maar het gaat me puur om de waardering uitgedrukt in salaris.”

2.8. Op 21 december 2007 vindt er overleg plaats tussen [eiseres] en Cliënt Last Medical Services B.V.. Op verzoek van Cliënt Last Medical Services B.V. heeft [eiseres] de concept overeenkomsten meegenomen en ingeleverd. Afgesproken wordt dat het verzoek van [eiseres] om het salaris van haar gelijk te trekken aan dat van een collega, besproken zal worden in het management team.

2.9. Bij brief van 24 december 2007 deelt Cliënt Last Medical Services B.V. [eiseres] onder meer het volgende mee:

“Naar aanleiding van ons gesprek vanmorgen wil ik je het volgende bevestigen. De aanbieding zoals we die hebben gedaan, verviel al op 15 december 2007. Dit omdat de arbeidsovereenkomst toen nog niet ondertekend aan ons geretourneerd was. Ik verwijs je volledigheidshalve naar artikel 13 lid 5 dat luidt:

Deze arbeidsovereenkomst behoudt zijn rechtsgeldigheid door ondertekening door de werkgever en werknemer voor
15 december 2007. De rechtsgeldigheid vervalt wanneer de arbeidsovereenkomst op voormelde datum niet door werkgever en werknemer is ondertekend.

Een en ander is het gevolg van het feit dat jij het aanbod om een aantal redenen niet toereikend vond, waarbij vooral het aangeboden salaris voor jou redenen was de arbeidsovereenkomst niet te ondertekenen. Op jouw verzoek hebben wij hedenochtend de voorwaarden van de arbeidsovereenkomst besproken en wij hebben geen reden gezien om je een nieuw voorstel te doen. Voor het geval je zou stellen dat het aanbod nog geldig is/was bevestig en zo nodig bericht ik je bij deze dat het eerdere aanbod volledigheidshalve ook expliciet is/wordt ingetrokken. Dit betekent dat je arbeidsrelatie met Cliënt Last Medical Services B.V. van rechtswege zal eindigen op 31 december 2007.

(…) “

2.10. Bij email van 1 januari 2008 heeft [eiseres] haar collega’s geïnformeerd over de beëindiging van haar arbeidsovereenkomst met Cliënt Last Medical Services B.V..

2.11. In de email van 2 januari 2008 deelt Cliënt Last Medical Services B.V. aan [eiseres] onder meer mee:
“2. En natuurlijk heb je recht op de winstdelingsregeling. De hoogte hiervan wordt bepaald aan de hand van de winst van 2007. Die is medio maart bekend, dat extraatje houd je dus te goed”.

2.12. Bij email van 23 januari 2008 vraagt [eiseres] haar leidinggevende naar de werkelijke beweegredenen van Cliënt Last Medical Services B.V. voor het besluit om de arbeidsrelatie te beëindigen.

2.13. Bij email van 6 februari 2008 stelt [eiseres] zich volledig beschikbaar voor haar werk bij Cliënt Last Medical Services B.V. Tevens geeft [eiseres] aan dat zij het mondelinge aanbod voor een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd als bindend beschouwt.

3.  Het geschil

3.1. [eiseres] vordert bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad en na vermeerdering van eis;
– te verklaren voor recht dat tussen Cliënt Last Medical Services B.V. als werkgever en [eiseres] als werkneemster een    arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd is overeengekomen, zodat de arbeidsverhouding niet rechtsgeldig is geëindigd per 1 januari 2008;
– Cliënt Last Medical Services B.V. te veroordelen te betalen aan [eiseres]:
· het loon te betalen ad € 2.950,00 bruto per maand vanaf 1 januari 2008 tot aan de dag dat het dienstverband rechtsgeldig is geëindigd;
· de wettelijke verhoging;
· de winstdeling 2007;
· de proceskosten.

3.2. Aan deze vorderingen legt [eiseres] – kort weergegeven – het volgende ten grondslag.
Tussen [eiseres] en Cliënt Last Medical Services B.V. is al op 28 november 2008 een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd tot stand gekomen, omdat [eiseres] heeft ingestemd met het aanbod van Cliënt Last Medical Services B.V. Tussen partijen bestond immers wilsovereenstemming over de essentialia van de overeenkomst.
Voor zover aangenomen wordt dat er op 24 december 2007 nog geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zou zijn overeengekomen, stond het Cliënt Last Medical Services B.V. niet meer vrij om de onderhandelingen onaangekondigd af te breken met een beroep op artikel 13 lid 5 van de concept arbeidsovereenkomst. Cliënt Last Medical Services B.V. had [eiseres] in dat geval eerst een laatste aanbod moeten doen, waarbij zij [eiseres] tevens op de consequenties had dienen te wijzen voor het geval [eiseres] dat aanbod niet voor het verstrijken van een redelijke termijn zou hebben aanvaard. Nu een dergelijk aanbod niet is gedaan, kon en mocht [eiseres] erop vertrouwen dat haar arbeidsovereenkomst met Cliënt Last Medical Services B.V. na 31 december 2007 zou voortduren. Voorts maakt [eiseres] aanspraak op winstdeling, zoals haar is toegezegd.

3.3. Cliënt Last Medical Services B.V. voert gemotiveerd verweer, dat bij de beoordeling aan de orde zal komen.

4.  De beoordeling

4.1.Tussen partijen is in debat de vraag of de arbeidsovereenkomst tussen hen op 31 december 2007 van rechtswege is geëindigd.

4.2. Is er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd tussen partijen tot stand gekomen?

4.2.1. Er is sprake van een gave overeenkomst, indien partijen overeenstemming hebben bereikt over de essentialia. Tot de essentialia van een arbeidsovereenkomst behoren naar het oordeel van de kantonrechter in ieder geval de functie die de werknemer gaat uitoefenen en het salaris. Uit de door [eiseres] verzonden email van 19 december 2007 volgt dat [eiseres] (nog) niet tevreden was met het voorgestelde salaris en dat zij hierover met Cliënt Last Medical Services B.V. wilde praten. Op 21 december 2007 hebben partijen gesproken over de wens van [eiseres] om haar salaris gelijk te trekken aan dat van een collega, die hetzelfde werk doet, maar minder ervaren is dan zij. Uit het proces-verbaal van de comparitie na antwoord volgt dat de leidinggevende van [eiseres], mevrouw [naam], heeft toegezegd een en ander te bespreken in het management team. Vast staat dan ook dat er op 21 december 2007 nog geen gave arbeidsovereenkomst tot stand was gekomen. Om deze reden wordt de gevorderde verklaring voor recht afgewezen.

4.3. Het beroep op artikel 13 lid 5 van de concept arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

4.3.1. Met [eiseres] is de kantonrechter van oordeel dat Cliënt Last Medical Services B.V. naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid geen beroep kon doen op het bepaalde in artikel 13 lid 5 van de concept overeenkomst. Op de eerste plaats was de door Cliënt Last Medical Services B.V. aan [eiseres] gegeven termijn van twee dagen onredelijk kort. Op de tweede plaats is gesteld noch gebleken dat Cliënt Last Medical Services B.V. een gerechtvaardigd belang had bij deze korte termijn,. Op de derde plaats heeft Cliënt Last Medical Services B.V. [eiseres] nimmer op de noodzaak van tijdige ondertekening gewezen. Indien zij dit wel gedaan zou hebben, had [eiseres] zonder enige twijfel getekend, nu – zoals [eiseres] schreef in haar email van 19 december 2007 – het haar niet zo zeer om het geld ging maar om de waardering. Op de vierde plaats heeft Cliënt Last Medical Services B.V. [eiseres] ook niet tijdens het gesprek op 21 december 2007 gewezen op het verstreken zijn van de termijn en de hiermee gepaard gaande risico’s. Op de vijfde plaats kon [eiseres] er, gelet op de toezegging van mevrouw [naam] om de gewenste salarisverhoging te bespreken in het managementteam, er redelijkerwijs vanuit gaan dat partijen nog in onderhandeling waren.

4.4. Gevolgen afbreken onderhandelingen

4.4.1. Als maatstaf voor de beoordeling van de schadevergoedingsplicht bij afgebroken onderhandeling heeft te gelden dat ieder van de onderhandelende partijen – die verplicht zijn hun gedrag mede door elkaars gerechtvaardigde belangen te laten bepalen – vrij is de onderhandelingen af te breken, tenzij dit op grond van het gerechtvaardigd vertrouwen van de wederpartij in het totstandkomen van de overeenkomst of in verband met de andere omstandigheden van het geval onaanvaardbaar zou zijn. Daarbij dient rekening te worden gehouden met de mate waarin en de wijze waarop de partij die de onderhandelingen afbreekt tot het ontstaan van dat vertrouwen heeft bijgedragen en met de gerechtvaardigde belangen
van deze partij. Hierbij kan ook van belang zijn of zich in de loop van de onderhandelingen onvoorziene omstandigheden hebben voorgedaan. (HR 12 augustus 2005, NJ 2005, 467)

4.4.2. In casu is het afbreken van de onderhandelingen naar het oordeel van de kantonrechter naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. Er bestond voor [eise[eiseres] geen aanleiding om aan te nemen dat Cliënt Last Medical Services B.V. niet bereid was om verder met haar te onderhandelen. De inzet van de onderhandelingen – een geringe salarisverhoging – was immers geen breekpunt voor [eise[eiseres] en Cliënt Last Medical Services B.V. had toegezegd de wens van [eiseres] te bespreken in het MT. Het stond Cliënt Last Medical Services B.V. – mede gelet op de grote en onverwachte gevolgen voor [eiseres] – dan ook niet vrij om de onderhandelingen af te breken. Om deze reden is Cliënt Last Medical Services B.V. schadeplichtig.

4.4.3. De schade die [eiseres] heeft geleden bestaat tenminste uit het verschil tussen het salaris dat was aangeboden en de door [eiseres] ontvangen WW-uitkering. Mogelijk heeft [eiseres] nog andere schade geleden en kosten moeten maken. Nu partijen zich op dit punt nog niet hebben uitgelaten, zal de zaak naar de rol worden verwezen voor akte uitlating en onderbouwing schade aan de zijde van [eiseres]. Aansluitend zal Cliënt Last Medical Services B.V. in de gelegenheid worden gesteld een antwoordakte te nemen.

4.5. Het winstaandeel.

4.5.1. Uit de email zoals verwoord in r.o. 2.11. volgt dat Cliënt Last Medical Services B.V. van mening was dat [eiseres] recht had op een winstaandeel. Bij dupliek stelt Cliënt Last Medical Services B.V. dat, nu [eiseres] haar in rechte heeft betrokken, zij zich beroept op het bepaalde in artikel 11 van de winstaandeelregeling. Op grond van dit artikel is de directie bevoegd om een medewerker uit te sluiten van een winstaandeel.

4.5.2. Naar het oordeel van de kantonrechter maakt Cliënt Last Medical Services B.V. misbruik van het bepaalde in artikel 11, te meer zij zich niet als goed werkgever jegens [eiseres] heeft gedragen en [eiseres] genoodzaakt werd Cliënt Last Medical Services B.V. in rechte te betrekken. Cliënt Last Medical Services B.V. dient dan ook de gedane toezegging van 2 januari 2008 na te komen en aan [eiseres] haar winstdeel 2007 uit te keren.

4.6. Nu op de belangrijkste geschilpunten is beslist komt het de kantonrechter geraden voor dat partijen in overleg met elkaar treden ten einde een regeling te beproeven. Mochten partijen hierin slagen, dan kunnen zij dit schriftelijk aan de griffie van de sector kanton, rechtbank Utrecht laten weten.

4.7. Iedere verdere beslissing wordt aangehouden.

5. De beslissing

De kantonrechter

5.1. verwijst de zaak naar de rol van woensdag 18 februari 2009 om 09.30 uur voor akte uitlating en onderbouwing schade aan de zijde van [eiseres];

5.2. stelt Cliënt Last Medical Services B.V. aansluitend in de gelegenheid bij antwoordakte te reageren;

5.3. houdt iedere verdere beslissing aan.