Incasso Advocaat Nederland / Internationale Incasso

TEAM Advocaten, uw incasso advocaat voor Nederland. Ook internationale incasso mogelijk.

Wij als uw incasso advocaat bieden u voor Nederland het volgende incassotraject:

  1. Zodra de incasso advocaat van ATM de onbetaalde factu(u)r(en) van u heeft ontvangen, wordt door de incasso advocaat een brief verzonden aan uw debiteur, zo mogelijk per telefax, waarin uw debiteur door de incasso advocaat wordt gesommeerd binnen 7 dagen tot betaling over te gaan, waarbij tevens aanspraak wordt gemaakt op de incassokosten en de wettelijke (handels)rente en wordt aangekondigd dat faillissement wordt aangevraagd indien binnen deze termijn geen betaling is ontvangen.
  2. Wanneer aan deze sommatie geen gehoor wordt gegeven verzendt de incasso advocaat direct een tweede brief of telefax aan de debiteur met als bijlage een kopie van de dagvaarding danwel – zo mogelijk – de aanvraag voor zijn faillissement, met de mededeling dat tot de betreffende rechtsmaatregelen wordt overgegaan indien het openstaande bedrag, te vermeerderen met de incassokosten en rente, niet alsnog binnen vijf dagen wordt voldaan. Daarbij zij opgemerkt, dat voor een faillissementsaanvraag nog een tweede schuldeiser noodzakelijk is.
  3. Volgt ook daarna geen betaling zal de incasso advocaat direct overgaan tot het nemen van rechtsmaatregelen, te weten (a) het indienen van een verzoekschrift ter verkrijging van verlof voor het leggen van beslag op de bankrekening, huis, auto enz. van uw debiteur gevolgd door het doen uitbrengen van een dagvaarding danwel (b) het indienen van de aanvraag voor het faillissement van uw debiteur.

Dit hele incassotraject duurt ongeveer 14 dagen.

De ervaring leert, dat de dagvaardingsprocedure danwel de aanvraag voor het faillissement meestal niet door de incasso advocaat doorgezet behoeven te worden, omdat de debiteur inmiddels eieren voor zijn geld heeft gekozen en alsnog ‘vrijwillig’ overgaat tot betaling.

De kosten die de incasso advocaat u in rekening brengt bestaan uit (a) het honorarium voor de incasso advocaat, en (b) de vaste kosten die opkomen bij het voeren van een procedure, zoals het aan de rechtbank te betalen griffierecht, deurwaarderskosten en kosten voor bijvoorbeeld het opvragen van een uittreksel uit het Handelsregister enz.

Zowel de vaste kosten als het honorarium van de incasso advocaat zijn afhankelijk van de hoogte van de vordering. Prijsafspraken zijn mogelijk.

Het griffierecht bedraagt (per 1 februari 2009):

–           voor het vragen van verlof voor het mogen leggen van beslag € 102,-;

–            in een dagvaardingsprocedure: voor geschillen met een geldelijke belang van € 4538,- tot € 11345: € 313; en voor geschillen met een geldelijke belang van € 11345,- en hoger: 2,2 procent van de geldsom (met een minimum van € 316 en een maximum van € 4.938 voor de eiser of verzoeker en een maximum van € 1.185 voor de verweerder of gedaagde, indien deze een natuurlijk persoon is.).

De deurwaarders kosten zijn – onder meer – afhankelijk van de vraag waarop beslag moet worden gelegd. Wij kunnen die kosten dan ook niet exact aangeven. In het Besluit tarieven ambthandelingen gerechtsdeurwaarders (Btag), staan de kosten vermeld die een gerechtsdeurwaarder voor zijn ambtshandelingen in rekening mag brengen aan de debiteur. Het betreft bijvoorbeeld de kosten van het uitbrengen van de dagvaarding, de betekening van het vonnis of van het beslag.

Al deze kosten worden voor zover mogelijk verhaald op uw debiteur. Maar let wel, de wet biedt  in beginsel geen mogelijkheid om het volledige honorarium op de debiteur te verhalen. Dit is uitsluitend mogelijk indien u dit, bijvoorbeeld in uw algemene voorwaarden, met de debiteur bent overeengekomen. Zie in dit verband voor wat betreft de buitengerechtelijke incasso kosten ook: Rapport Voorwerk II (http://www.rechtspraak.nl/Gerechten/Rechtbanken/Haarlem/Voor+juristen/Informatie+civiel+voor+de+advocatuur/Rapport+Voorwerk+II.htm)

De kosten voor het opvragen van uittreksels liggen meestal zo rond de € 7,50 per in de procedure betrokken partij.

Mocht u op op het terrein van incasso verdere vragen hebben, of willen speken over internationale incasso, kunt u altijd kosteloos contact opnemen met onze Incasso Advocaat Utrecht, danwel onze Incasso Advocaat Dordrecht of onze Incasso Advocaat Den Bosch.

Wij horen graag van u!

Bel ons nu tegen lokaal tarief op 030 252 35 20 of maak gebruik van bovenstaande button om uw vraag direct te stellen. Daarvoor brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening.

Wilt u ons bezoeken kan ook dat altijd. Onze vestigings adressen zijn de volgende:

Incasso Advocaat Utrecht:

Stadion Galgenwaard, Herculesplein 213, Utrecht
T: 030 252 35 20
F: 030 251 27 41

Incasso Advocaat Dordrecht:

Johan de Wittstraat 39, Dordrecht
T: (078) 614 87 56
F: (078) 613 31 73

Incasso Advocaat Den Bosch:

Victorialaan 15, ‘s-Hertogenbosch
T: 073 750 66 80
F: 073 750 66 82

ATM Advocaten is uw incasso advocaat.