Juridisch advies bij ontslag Hilversum

U bent in de omgeving van Hilversum op zoek naar Juridisch advies bij ontslag. U vraagt zich bijvoorbeeld wanneer u als werkgever een werknemer of meerdere werknemers (collectief ontslag) ontslag kan geven. Of als werknemer, wanneer u rechtsgeldig ontslag kan krijgen. Og hoe het nu precies zit de ontslagprocedure bij de kantonrechter of bij het UWV WERKbedrijf? Als ontslag advocaat kunnen wij u daarbij helpen. En let op, u kunt ons als tijd direct bellen voor een eerste kosteloos advies!

In dit bericht geven wij als ontslag advocaat, in het kader van juridisch advies, alvast wat informatie over de regels waarmee u hebt te maken bij ontslag geven of ontslag krijgen.

Als ontslag advocaat zullen wij in het navolgende vijf mogelijkheden bespreken om ontslag te geven of te krijgen.

De eerste mogelijkheid is een beëindiging met wederzijds goedvinden (dit is dus eigenlijk niet het ontslaan van werknemers).

Deze mogelijkheid doet zich voor wanneer werkgever en werknemer het eens zijn geworden dat de arbeidsovereenkomst moet worden beëindigd en heet dan een ‘ beëindiging met wederzijds goedvinden’.

Van belang daarbij is dat de afspraken goed worden vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst en werknemer bovendien ruimschoots de gelegenheid heeft gekregen e.e.a. te overdenken en eventueel te bespreken met zijn of haar juridisch adviseur. Doet de werkgever dit niet zou de werknemer naderhand het standpunt kunnen innemen dat hij door de werkgever werd ‘ overvallen’ met deze overeenkomst en vervolgens op grond van dwaling of misbruik van omstandigheden een beroep doen op vernietiging van de door hem ondertekende beëindigings- of vaststellingsovereenkomst.

Wanneer het initiatief voor deze beëindiging is uitgegaan van de werkgever heeft de werknemer daarna recht op een WW-uitkering. Wel moet bij de beëindiging rekening zijn gehouden met de geldende opzegtermijn. Dit omdat de werknemer in alle gevallen, ook als geen opzegtermijn in acht is genomen, pas recht heeft op WW na het verstrijken van die termijn.

U vindt de opzegtermijn in de individuele arbeidsovereenkomst of in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao). De opzegtermijn begint in dit geval op de datum waarop de overeenkomst is ondertekend en loopt door tot en met de einddatum die zou gelden, als u wél rekening had gehouden met de opzegtermijn.

De tweede mogelijkheid is een ontslag tijdens de proeftijd.

Een ontslag tijdens de proeftijd is altijd mogelijk, zelfs als de werknemer ziek is. Een uitzondering hierop is echter dat de mogelijkheid tot ontslag in de proeftijd bijvoorbeeld wordt misbruikt om te ontkomen aan het ontslagverbod tijdens zwangerschap. Tijdens de proeftijd komt de werkgever er achter dat de werkneemster zwanger is en vervolgens ontslaat zij haar uitsluitend vanwege die zwangerschap. Die zaak verliest de werkgever bij de kantonrechter.

De derde mogelijkheid is een ontslag op staande voet.

In dit geval wordt de arbeidsovereenkomst per onmiddellijk beëindigd. Een ontslag op staande voet is echter alleen toegestaan indien daarvoor een dringende reden kan worden aangewezen. Een dringende reden is een omstandigheid waardoor in alle redelijkheid niet  kan worden verwacht dat de arbeidsovereenkomst nog langer voortduurt. Bijvoorbeeld ingeval van diefstal, fraude, dronkenschap, of regelmatig te laat op het werk verschijnen, enz., enz.  Als werkgever moet U deze dringende reden wel kunnen bewijzen. Lukt dat niet verliest de werkgever de zaak bij de kantonrechter.

De vierde mogelijkheid is een ontslag met toestemming van het UWV WERKbedrijf (de ontslagvergunning)

Een ontslagvergunning kan worden aangevraagd op grond van
(a) persoonlijke gronden;
(b) bedrijfseconomische redenen;
(c) bij langdurige ziekte.

Een ontslag kan via het UWV WERKbedrijf worden aangevraagd op persoonlijke gronden indien de werknemer:

 • nalatig of verwijtbaar handelt;
 • onvoldoende functioneert;
 • een verstoorde werkrelatie met u als werkgever heeft;
 • ernstige gewetensbezwaren heeft.

In de laatste 3 gevallen moet de werkgever wel samen met de werknemer naar een oplossing hebben gezocht. Bijvoorbeeld overplaatsing of een aangepaste functie.

Een ontslag kan via het UWV WERKbedrijf worden aangevraagd om bedrijfseconomische redenen ontslaan vanwege:

 • de slechte financiële situatie van het bedrijf;
 • structurele werk- of omzetvermindering binnen het bedrijf;
 • bedrijfsorganisatorische redenen;
 • beëindiging van (een deel van) de bedrijfsactiviteiten;
 • technologische veranderingen, zoals automatisering;
 • een bedrijfsverhuizing.

Een ontslag kan via het UWV WERKbedrijf worden aangevraagd bij langdurige ziekte:

 • indien de ziekte tenminste 2 jaar heeft geduurd (het ontslagverbod voor 2 jaar bij ziekte) en binnen 26 weken geen herstel valt te verwachten
 • u genoeg heeft gedaan om uw werknemer te re-integreren.

Heeft de werkgever volgens het UWV WERKbedrijf onvoldoende gedaan om uw werknemer te re-integreren? Dan moet de werkgever de werknemer nog maximaal 1 jaar loon doorbetalen.

Overigens geldt het ontslagverbod van twee jaar bij ziekte niet als:
– de werknemer ziek wordt nadat uw aanvraag voor een ontslag vergunning reeds door het UWV WERKbedrijf is
ontvangen;
– de werknemer weigert mee te werken aan zijn re-integratie;
– de werknemer wordt ontslagen in de proeftijd (behalve wanneer dit proeftijd ontslag wordt misbruikt, zoals reeds    gezegd in het voorgaande);
– de werknemer wordt ontslagen op staande voet;

– de werknemer wordt ontslagen als gevolg van een beëindiging van bedrijfsactiviteiten.

Een aanvraag voor een ontslagvergunning moet worden ingediend bij het UWV WERKbedrijf. De werkgever wordt in de gelegenheid gesteld zich daartegen te verweren. Het UWV WERKbedrijf beslist meestal binnen 6 weken op uw verzoek om een ontslagvergunning. De uiteindelijke beslissing stuurt het WERKbedrijf naar u en uw werknemer. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.

De vijfde mogelijkheid is het indienen van een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij (meestal) de kantonrechter. Anders dan een ontslag vergunning kan deze ontbinding ook worden verzocht tijdens de eerste twee jaar dat de werknemer ziek is. Ontbinding kan worden verzocht op grond van een dringende reden (zoals reeds besproken in het voorgaande) of een verandering van omstandigheden. Een verandering van omstandigheden kan – bijvoorbeeld – zijn een afname van werk of het feit dat werkgever en werknemer niet meer samen door een deur kunnen. De rechter kijkt in die gevallen naar twee omstandigheden, ten eerste in wiens risico-sfeer ligt de reden voor ontbinding (een afname van werk ligt over het algemeen in de risico-sfeer van de werkgever) en ten tweede, wie treft voor deze reden een verwijt (heeft de werkgever de werk afname zelf in de hand gewerkt?). Op basis daarvan bepaald de rechter de hoogte van een eventueel toe te kennen vergoeding. De rechter doet dit aan de hand van de zogeheten kantonrechtersformule. Op die formule wordt verder op in dit bericht nader in gegaan.

In dit bericht willen wij op wijzen, dat in sommige situaties andere regels gelden bij ontslag. Bijvoorbeeld in de sectoren overheid en onderwijs. Bovendien gelden bij collectief ontslag nog een aantal specifieke regels waar wij in een volgend nieuwsbericht dieper op in zullen gaan.

Ontslagvergoeding / Gouden handdruk

Bij een ontslag speelt bijna altijd de vraag wat de ontslagvergoeding is. In het navolgende gaan wij daarop in.

Onder ontslagvergoeding wordt begrepen de schadevergoeding bij ontslag of de vergoeding bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Een werknemer heeft daar onder omstandigheden recht op.

De hoogte van de ontslagvergoeding

De hoogte van een ontslagvergoeding varieert van geval tot geval. Van belang daarbij is in elk geval (a) de grondslag voor de aanspraak op ontslagvergoeding (is dat – kort gezegd – een ontbinding van de arbeidsovereenkomst of een kennelijk onredelijk ontslag); (b) de leeftijd van de werknemer; (d) de hoogte van het salaris; (e) de reden voor het ontslag.

De ontslagvergoeding bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst

In de rechtspraak is voor de vaststelling van hoogte van de vergoeding bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst een formule ontwikkeld, de kantonrechtersformule. De kantonrechtersformule houdt in dat (A) het aantal gewogen dienstjaren wordt vermenigvuldigd met (B) de maandelijkse beloning (bruto salaris en vakantiebijslag) en dit wordt vermenigvuldigd met (C) de correctiefactor. Aldus geeft A x B X C de hoogte van de ontslagvergoeding.

De A–factor
Het begrip ‘gewogen’ dienstjaren houdt in, dat dienstjaren naar boven of naar beneden worden afgerond op hele jaren. Verder telt elk dienstjaar onder vijfendertig jaar een half keer mee; tellen dienstjaren tussen de vijfendertig en vijfenveertig jaar één keer mee; tellen dienstjaren tussen de vijfenveertig en vijfenvijftig jaar oud anderhalf keer mee; en tellen dienstjaren na het vijfenvijftigste levensjaar van de werknemer twee keer mee.

De B-factor
Bij de berekening van het maandsalaris wordt de vaste beloning als uitgangspunt genomen. Hieronder vallen het vaste bruto maandsalaris, de vakantiebijslag, een eventuele vaste 13e maand, structureel overwerk / vaste ploegen toeslag en structurele winstdeling.

Tot de vaste beloning wordt door de kantonrechter niet gerekend: het werkgeversdeel pensioenpremie, de werkgeversbijdrage in de ziektekostenverzekering, de auto van de zaak, de onkostenvergoeding, een niet-structurele winstdeling en tantième.

De C-factor
De correctiefactor drukt uit in hoeverre de ontbinding voor rekening en risico van werkgever danwel werknemer wordt gebracht. In beginsel staat de C-factor op 1. In dat geval wordt noch aan werknemer noch aan werkgever in overwegende mate een verwijt voor de ontbinding gemaakt. Maar indien bijvoorbeeld de reden voor de ontbinding ligt in de risicosfeer van werkgever (zoals bedrijfseconomische omstandigheden) en werkgever bovendien een verwijt treft (bijvoorbeeld omdat werkgever er aan heeft bijgedragen dat de bedrijfseconomische omstandigheden alleen mar verslechterden) kan de C-factor worden gesteld op een waarde lager dan 1. In dat geval wordt ook de ontslagvergoeding hoger. Als sprake is van verwijtbaarheid van de werkgever zal de correctiefactor over het algemeen worden gesteld op 1,5 of 2. De ontslagvergoeding wordt in dat geval anderhalf of twee keer zo hoog.

Dit kan echter ook omgekeerd het geval zijn, bijvoorbeeld indien de werknemer in overwegende mate een verwijt treft voor de ontbinding, bijvoorbeeld diefstal op de arbeidsplaats. In dat geval wordt de C-factor gesteld op een waarde lager dan 1, dit kan zelfs   0 zijn, waardoor ook de ontslag vergoeding lager uitpakt.

Van belang is op te merken, dat voor de vaststelling van de ontslagvergoeding ook andere omstandigheden van belang zijn. Bijvoorbeeld indien de werkgever heeft geïnvesteerd in scholing (en de arbeidsmarktpositie van werknemer daardoor sterker is geworden). Hierin kan reden liggen om de C-factor naar beneden bij te stellen.

Kort om, bij het vaststellen van een ontslagvergoeding zijn veel aspecten van belang.

De ontslagvergoeding ingeval van kennelijk onredelijk ontslag (bijvoorbeeld bij Ontslag via UWV Werkbedrijf)

In de rechtspraak is nog steeds niet duidelijk of de kantonrechtersformule ook moet worden toegepast in kennelijk onredelijk ontslag zaken ter berekening van de ontslagvergoeding. De Hoge Raad heeft zich daarover nog niet uitgesproken.

Tot op heden denkt de lagere rechtspraak nog verschillende over deze vraag. Wij als ontslag jurist kunnen over de ontslag vergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag uitsluitend het volgende zeggen.

Nadat het Gerechthof Den Haag voor de ontslagvergoeding de zogeheten ‘Haagse Hofformule’ had vastgesteld in haar arrest van 14 oktober 2008 en 20 januari 2009 (toepassing van de kantonrechtersformule minux 30%) hebben de Gerechtshoven Arnhem, Amsterdam en Den Bosch op 7 juli jl. voor de ontslagvergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag de zogeheten “XYZ-formule”  ontwikkeld. Zij werden op 21 juli en 18 augustus 2009 daarin gevolg door respectievelijk het Gerechtshof Arnhem en het Gerechtshof Leeuwarden.

De XYZ formule houdt als ontslagvergoeding, kort samengevat, het volgende in: de X in deze formule is de  A uit de oude kantonrechtersformule, de Y-factor is de B uit de kantonrechtersformule, en de Z-factor in de C uit de kantonrechtersformule en wordt in beginsel gesteld op maximaal 0,5.

De kantonrechters volgen voor de ontslagvergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag een eigen weg.

De Kantonrechter Maastricht sloot zich 14 oktober 2009 aan bij de Haagse formule. De kantonrechter Heerenveen sloot zich op 7 oktober jl.  aan bij de XYZ formule. De Kantonrechter Amersfoort past op 22 juli jl. wel de XYZ-formule toe en de kantonrechter Utrecht deed dit ook op 5 augustus 2009 maar verlaagt daarbij de Z-factor (de C-factor) naar 0,6. De kantonrechter Groningen paste op 7 oktober jl. de kantonrechtersformule toe en stelde de Z-factor op 0,5. De kantonrechter Roermond past op 2 september 2009 de XYZ-formule toe. De kantonrechter Bergen op Zoom past op 22 juli 2009 de XYZ formule toe. De kantonrechter Hilversum lijkt op 7 oktober 2009 een eigen formule toe te passen.

Al  met al is aldus nog onduidelijk op welke wijze de ontslagvergoeding berekend moet worden bij een vordering op grond van kennelijk onredelijk ontslag. Verstandig is in elk geval wel om even na te gaan bij welke kantonrechter of Gerechtshof de zaak dient.

Kosteloos eerste juridisch advies.

Mocht u over het voorgaande meer willen weten, of behoefte hebben aan verder juridisch advies, kunt u altijd kosteloos contact opnemen met onze Arbeidsrecht Jurist Utrecht, danwel onze Arbeidsrecht Jurist Dordrecht of onze Arbeidsrecht Jurist Den Bosch.

Wij horen graag van u!

Bel ons nu tegen lokaal tarief op 030 252 35 20 of maak gebruik van bovenstaande button om uw vraag direct te stellen. Daarvoor brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening.

Wilt u ons bezoeken kan ook dat altijd. Onze vestigings adressen zijn de volgende:

Arbeidsrecht Jurist (Ontslag jurist) Utrecht:

Stadion Galgenwaard, Herculesplein 213, Utrecht
T: 030 252 35 20
F: 030 251 27 41

Arbeidsrecht Jurist (Ontslag Jurist) Dordrecht:

Johan de Wittstraat 39, Dordrecht
T: (078) 614 87 56
F: (078) 613 31 73

Arbeidsrecht Jurist (Ontslag Jurist) Den Bosch:

Victorialaan 15, ‘s-Hertogenbosch
T: 073 750 66 80
F: 073 750 66 82

ATM Advocaten heeft de juiste ontslag en arbeidsrecht jurist voor zowel werkgever als werknemer.

Tenslotte wijzen wij hierbij nog op eerdere nieuwsberichten:

http://teamadvocaten.nl/ontslagvergunning-aanvragen-of-daartegen-verweer-voeren/

http://teamadvocaten.nl/beeindigingsovereenkomst/

http://teamadvocaten.nl/vaste-prijs-arbeidszaak/

http://teamadvocaten.nl/vaste-prijs-ontslag-en-abeidszaak/

http://teamadvocaten.nl/advocaat-utrecht-4/

http://teamadvocaten.nl/advocaat-appartementsrecht/

http://teamadvocaten.nl/ontslag-jurist-landelijk/

http://teamadvocaten.nl/uwv-werkbedrijf-ontslag/

http://teamadvocaten.nl/bezwaar-tegen-ontslag/

http://teamadvocaten.nl/ontslag-op-staande-voet-ontslag-advocaat-2/

http://teamadvocaten.nl/ontslag-op-staande-voet/

http://teamadvocaten.nl/atm-advocaten-utrecht-dordrecht-en-den-bosch/

http://teamadvocaten.nl/verweer-tegen-ontslag/

http://teamadvocaten.nl/bezwaar-tegen-uw-ontslag/

http://teamadvocaten.nl/bezwaar-ontslag/

http://teamadvocaten.nl/dreigend-ontslag/

http://teamadvocaten.nl/ontslag-vergunning-aanvragen-voeren-verweer-tegen-aanvraag-ontslag-vergunning/

http://teamadvocaten.nl/mediation/

http://teamadvocaten.nl/advocaat-dordrecht-2/

http://teamadvocaten.nl/advocaat-utrecht-3/

http://teamadvocaten.nl/advocaat-den-bosch/

http://teamadvocaten.nl/arbeidsrecht-advocaat-2/

http://teamadvocaten.nl/ontslag-advocaat-6/

http://teamadvocaten.nl/advocaat-voor-ondernemers/

http://teamadvocaten.nl/ontslagvergunning-aanvragen/

http://teamadvocaten.nl/uwv-werkbedrijf-ontslag-aanvragen/

http://teamadvocaten.nl/arbeidsconflict-2/

http://teamadvocaten.nl/ontslag-aanvragen-bij-uwv-werkbedrijf/

http://teamadvocaten.nl/juridisch-advies-bij-dreigend-ontslag/

http://teamadvocaten.nl/arbeidsconflict/

http://teamadvocaten.nl/advies-bij-dreigend-ontslag-utrecht-dordrecht-den-bosch/

http://teamadvocaten.nl/uwv-werkbedrijf/

http://teamadvocaten.nl/ontslag-uwv-werkbedrijf-voorheen-cwi/

http://teamadvocaten.nl/advocatenkantoor-den-bosch/

http://teamadvocaten.nl/advocatenkantoor-dordrecht/

http://teamadvocaten.nl/advocatenkantoor-utrecht/

http://teamadvocaten.nl/advocaat-utrecht/

http://teamadvocaten.nl/arbeidsrecht-utrecht/

http://teamadvocaten.nl/arbeidsrecht-advocaat-den-bosch/

http://teamadvocaten.nl/arbeidsrecht-advocaat-dordrecht/

http://teamadvocaten.nl/advocaten-ondernemingsrecht-utrecht-dordrecht-den-bosch/

http://teamadvocaten.nl/advocaat-huurrecht/

http://teamadvocaten.nl/arbeidsrechtjurist/

http://teamadvocaten.nl/arbeidsrecht-advocaat-utrecht/

http://teamadvocaten.nl/arbeidsrecht-jurist/

http://teamadvocaten.nl/ontslagjurist/

http://teamadvocaten.nl/ontslagadvocaten/

http://teamadvocaten.nl/ontslag-jurist/

http://teamadvocaten.nl/ontslag-advocaat-5/

http://teamadvocaten.nl/advocaten-utrecht/

http://teamadvocaten.nl/advocaat-in-utrecht/

http://teamadvocaten.nl/ontslag-op-staande-voet-ontslag-advocaat/

http://teamadvocaten.nl/werkgever-ontslag/

http://teamadvocaten.nl/ontslag-geven-ontslag-advocaat/

http://teamadvocaten.nl/ontslag-advocaat-functiewijziging/

http://teamadvocaten.nl/ontslag-advocaat-4/

http://teamadvocaten.nl/einde-arbeidsovereenkomst/

http://teamadvocaten.nl/ontslagspecialist/

http://teamadvocaten.nl/advocaat-ontslagrecht-utrecht/

http://teamadvocaten.nl/ontslag-advocaat-3/

http://teamadvocaten.nl/advocaat-ontslag/

http://teamadvocaten.nl/ontslag-opzegtermijn/

http://teamadvocaten.nl/ontslag-advocaat-2/

http://teamadvocaten.nl/ontslag-non-actiefstelling/

http://teamadvocaten.nl/ontslag-advocaat-schorsing/

http://teamadvocaten.nl/ontslag-inzicht-overwegingen-rechters/

http://teamadvocaten.nl/arbeidsrecht-advocaat/

http://teamadvocaten.nl/rechtsverwerking/

http://teamadvocaten.nl/ontslagadvocaat/

http://teamadvocaten.nl/arbeidsrecht-advocaten/

http://teamadvocaten.nl/ontslag-advocaat/

http://teamadvocaten.nl/ontslag-wat-u-moet-weten/

http://teamadvocaten.nl/ontslag-advocaten/

http://teamadvocaten.nl/het-opzegverbod/

http://teamadvocaten.nl/ontslaan-van-werknemers/

http://teamadvocaten.nl/hulp-ontslag-ziekte-voor-werknemer/

http://teamadvocaten.nl/ziekte-ontslag-nevenwerkzaamheden/

http://teamadvocaten.nl/ontslag-bij-ziekte-klussen-tijdens-ziekte/

http://teamadvocaten.nl/leaseauto-en-ziekte/

http://teamadvocaten.nl/tips-bij-ontslag-voor-werknemer/