Ontbinding arbeidsovereenkomst – detentie

Ontbinding arbeidsovereenkomst. Het feit dat werknemer door zijn detentie niet in staat is zijn arbeid te verrichten brengt nog niet met zich dat de arbeidsovereenkomst moet worden ontbonden. Daartoe is vereist dat reeds nu gezegd kan worden dat werknemer zelf de handelingen heeft verricht die tot de detentie hebben geleid. De kantonrechter wenst niet vooruit te lopen op de strafzaak.

Hebt u omtrent ontbinding arbeidsovereenkomst vragen dan wel behoefte aan direct advies of bijstand (hulp), kunt u altijd kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een van onze ontslag en arbeidsrecht advocaten aan de telefoon. Wij zijn specialist op dit terrein. Bel ons nu tegen op 030 252 35 20 of tot 22.00 uur op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.
Uitspraak
RECHTBANK HAARLEM
sector kanton, locatie Haarlem

zaaknummer: 272672
datum uitspraak: 7 juli 2005

Beschikking ontbinding arbeidsovereenkomst

in de zaak van:

de naamloze vennootschap
ABC N.V.,
te Amstelveen,
verzoekster,
hierna: ABC,
gemachtigde mr. X,

–tegen–

[verweerder]
te [woonplaats],
verweerder,
hierna: [verweerder],
gemachtigde mr. Y.

1. De procedure

1.1 Op 9 mei 2005 is ter griffie een verzoekschrift ontvangen van ABC, strekkende tot ontbinding van de tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst. [verweerder] heeft geen verweerschrift ingediend maar ter zitting verweer gevoerd.

1.2 De mondelinge behandeling van de zaak heeft plaatsgevonden op 30 juni 2005. Op deze zitting hebben partijen hun standpunt nader toegelicht. De gemachtigde van [verweerder] heeft pleitnotities overgelegd. De griffier heeft aantekeningen gemaakt van hetgeen ter zitting is verhandeld.

1.3 Beide partijen hebben producties in het geding gebracht.

1.4 De inhoud van de stukken dient als hier ingelast te worden beschouwd.

2. De feiten

Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend, dan wel niet of onvoldoende betwist en/of op grond van de onweersproken inhoud van de overgelegde producties, staat tussen partij-en het volgende vast:

a. [verweerder] is 40 jaar oud. Hij is sedert 1 april 1987 bij ABC in dienst op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De huidige functie van [verweerder] is Teamlid Transport bij de divisie vracht tegen een salaris van thans €2.104,48 bruto per maand, exclusief emolumenten.
b. Op de arbeidsovereenkomst is de CAO voor ABC-grondpersoneel Nederland van toepassing.
c. [verweerder] verricht zijn werkzaamheden gewoonlijk te Schiphol-Centrum, gemeente Haarlemmermeer.
d. Op 18 januari 2005 is [verweerder] aangehouden en in strafrechtelijke hechtenis genomen.
e. Bij brief van 19 januari 2005 heeft ABC [verweerder] meegedeeld dat de salarisbetaling werd stopgezet.

3. Het verzoek

3.1 ABC verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst. ABC baseert het verzoek primair op een dringende reden en subsidiair op veranderingen in de omstandigheden.

3.2 Ter toelichting heeft ABC het volgende – samengevat – gesteld.
Als gevolg van zijn eigen handelen is [verweerder] feitelijk niet in staat zijn werkzaamheden te verrichten. Aangezien ABC, los van het feit dat de voorlopige hechtenis nog voortduurt, voor [verweerder] geen andere passende functie heeft, heeft ABC belang bij zo spoedig mogelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst.
Voor toekenning van een vergoeding naar billijkheid bestaat geen aanleiding.

4. Het verweer

[verweerder] concludeert tot afwijzing van het verzoek.

5. De beoordeling van het verzoek

5.1 De kantonrechter heeft zich ervan vergewist of het verzoek verband houdt met het bestaan van een opzegverbod als bedoeld in artikel 7:685 lid 1 BW. Daarvan is in dit geval geen sprake.

5.2 Omtrent de vraag of zich gewichtige redenen voordoen die tot een ontbinding van de arbeidsovereenkomst moeten leiden, wordt het volgende overwogen.
Ondanks het door ABC in het geding gebrachte deel van het proces-verbaal van het strafrechtelijke onderzoek, staat nog geenszins vast dat [verweerder] zich daadwerkelijk heeft schuldig gemaakt aan de strafbare handelingen waarvan hij wordt verdacht. Het enkele feit dat [verweerder] thans nog steeds is gedetineerd is onvoldoende om, vooruitlopend op de behandeling van de strafzaak, reeds nu te zeggen dat de arbeidsovereenkomst moet worden ontbonden. Ook het feit dat [verweerder] door zijn detentie niet in staat is zijn arbeid te verrichten, brengt nog niet met zich dat de arbeidsovereenkomst moet worden ontbonden. Ook daartoe is vereist dat reeds nu gezegd kan worden dat [verweerder] zelf de handelingen heeft verricht die tot de detentie hebben geleid. De kantonrechter wenst niet vooruit te lopen op de uiteindelijke afloop van de strafzaak tegen [verweerder]. Indien [verweerder] uiteindelijk wordt vrijgesproken zou de ontbinding van de arbeidsovereenkomst ten onrechte zijn geweest. Dat acht de kantonrechter onverantwoord bij een dienstverband van ruim 18 jaren. Indien [verweerder] wordt veroordeeld kan altijd nog tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst worden overgegaan. Onvoldoende gebleken is dat uitstel van die eventuele ontbinding voor ABC onoverkomelijk bezwaarlijk zou zijn. ABC betaalt immers het salaris van [verweerder] niet uit en moet in staat worden geacht door middel van het inzetten van uitzendkrachten het tijdelijke gat dat is ontstaan door het wegvallen van [verweerder] op te vullen.
ABC heeft nog gesteld dat [verweerder], ook indien hij zal worden vrijgesproken, niet meer in aanmerking zal kunnen komen voor werkzaamheden binnen het beveiligde gebied van Schiphol, waar [verweerder] zijn normale werkzaamheden immers pleegt uit te voeren. Ook wat dat betreft is het thans nog te vroeg om daar al een oordeel over te geven. De thans beschikbare informatie uit het strafrechtelijke onderzoek geeft ook daarvoor onvoldoende aanknopingspunten.

5.3 Al het voorgaande in aanmerking nemende komt de kantonrechter tot de conclusie dat thans geen, althans onvoldoende gewichtige redenen bestaan om de arbeidsovereenkomst te ontbinden, zodat het verzoek zal worden afgewezen.

5.4 Gezien de aard van de procedure worden de kosten tussen partijen gecompenseerd in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

6. De beslissing

De kantonrechter:

Wijst het verzoek af.

Bepaalt dat iedere partij de eigen kosten draagt.
(bron: www.rechtspraak.nl)

Hebt u omtrent ontbinding arbeidsovereenkomst vragen dan wel behoefte aan direct advies of bijstand (hulp), kunt u altijd kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een van onze ontslag en arbeidsrecht advocaten aan de telefoon. Wij zijn specialist op dit terrein. Bel ons nu tegen op 030 252 35 20 of tot 22.00 uur op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.