Ontbinding arbeidsovereenkomst ontbindingsvergoeding

In deze zaak draait het om een ontbinding arbeidsovereenkomst door kantonrechter waarbij de ontbindingsvergoeding is vastgesteld door partijen!

Hebt u vragen met betrekking tot een ontbinding arbeidsovereenkomst en/of ontbindingsvergoeding, of direct behoefte aan juridisch advies of rechtsbijstand? Wij zijn u als gespecialiseerde arbeidsrecht en ontslag advocaten graag van dienst.  Bel 030 252 35 20 of – tot 22.00 uur tegen lokaal tarief  – 030 252 35 20 of mail uw vraag. Daarvoor brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Uitspraak

RECHTBANK ‘S-HERTOGENBOSCH

DE KANTONRECHTER TE EINDHOVEN

BESCHIKKING INGEVOLGE ARTIKEL 7:685 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK

Zaaknummer  : 657268
EJ-verz.   : 09-1868
Uitspraak   : 30 november 2009

In de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ABC B.V.,
gevestigd te Eindhoven,
verzoekster,
gemachtigde: mr. X,

t e g e n :

de heer [verweerder],
wonende te Eindhoven,
verweerder,
gemachtigde: mr. Y.

heeft de kantonrechter de navolgende beschikking gegeven.

1. Het verloop van het geding

Dit blijkt uit de navolgende stukken:

­ het verzoekschrift, met bijlagen;
­ de door de griffier gemaakte aantekeningen van het verhandelde op de zitting d.d. 30 november 2009 en de ten behoeve van deze zitting nog nader door verzoekster ingebrachte stukken.

2. De beoordeling

2.1 Verweerder, geboren op 24 april 1977, is sinds 7 december 1998 bij verzoekster in dienst, zulks laatstelijk in de functie van timmerman 1, op basis van een 40-urige werkweek en te-gen een salaris van laatstelijk € 2.476,93 bruto per maand, te vermeerderen met 8 % vakantietoeslag en overige emolumenten.

2.2 Verzoekster vraagt ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens gewichtige redenen. Verzoekster stelt dat er vanaf 2004 een reeks van incidenten is geweest waarbij verweerder onderhouden moest worden over zijn verzuimgedrag en het door hem niet naleven van de verzuimregels. Omstreeks september 2009 heeft verzoekster aan verweerder aangegeven dat de maat echt vol was en dat bij een volgende overtreding van het ziekteverzuimreglement en schending van de gemaakte afspraken over ongeoorloofd verzuim, de consequenties voor verweerder zouden zijn. Toen er zich desondanks weer incidenten voordeden in oktober 2009 heeft verzoekster aangekondigd naar ontbinding van de overeenkomst te zullen streven.

2.3 Verweerder heeft aangegeven dat hij lijdt aan het syndroom van Gilles de la Tourette en dat met name de daarmee samenhangende nekklachten tot zijn inderdaad veelvuldig verzuim hebben geleid. In 2009 is daar een psychische aandoening bijgekomen. In de zomer van 2009 is verweerder zeven weken afwezig geweest wegens een behandeling voor depressie en hij staat nu op het punt weer opgenomen te worden voor de behandeling van psychische klachten. Ook volgens de bedrijfsarts is verweerder op dit moment arbeidsongeschikt, ten dele ook wegens de spanning die de onderhavige rechtszaak bij hem heeft veroorzaakt. Daarenboven heeft verweerder een second opinion aangevraagd bij het UWV ten aanzien van eerdere oordelen van de bedrijfsarts over verweerders arbeidsgeschiktheid. Verweerder doet een beroep op het opzegverbod tijdens ziekte en op de re-integratieverplichtingen van verzoekster en hij bepleit dan ook afwijzing van het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

2.4 Na voortgezet debat heeft de kantonrechter te kennen gegeven dat hij voornemens is de arbeidsovereenkomst te ontbinden omdat van de werkgever in de omstandigheden van dit geval niet kan worden gevergd het dienstverband met verweerder te moeten voortzetten.
Vervolgens zijn partijen bij elkaar te rade gegaan en hebben zij afgesproken dat bij een ont-binding per heden een ontbindingsvergoeding van € 7.500,– bruto op haar plaats zou zijn, terwijl verzoekster zich bereid heeft verklaard de door verweerder op termijn te maken outplacementkosten te zullen vergoeden tot een bedrag van € 2.500,–.

2.5 Gelet op het zojuist weergegeven standpunt van verzoekster hoeft haar geen gelegenheid te worden geboden om het verzoek in te trekken. De proceskosten zullen worden gecompenseerd als na te melden.

3. De beslissing

De kantonrechter:

ontbindt de tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst per 30 november 2009 onder toekenning aan verweerder van een vergoeding naar billijkheid van € 7.500,– bruto en van maximaal € 2.500,– voor door verweerder aan verzoekster gedeclareerde outplacementkos-ten;

veroordeelt verzoekster, voor zoveel nodig, tot betaling van voornoemde bedragen;

bepaalt dat iedere partij de eigen proceskosten draagt;

wijst af het meer of anders verzochte.
(bron: www.rechtpraak.nl)

Hebt u vragen met betrekking tot een ontbinding arbeidsovereenkomst en/of ontbindingsvergoeding, of direct behoefte aan juridisch advies of rechtsbijstand? Wij zijn u als gespecialiseerde arbeidsrecht en ontslag advocaten graag van dienst.  Bel 030 252 35 20 of – tot 22.00 uur tegen lokaal tarief  – 030 252 35 20 of mail uw vraag. Daarvoor brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.