Ontbinding arbeidsovereenkomst – procedure | Ontslag advocaat

Mocht u over een ontbinding van een arbeidsovereenkomst dan wel over andere arbeidsrechtelijke onderwerpen vragen hebben, of behoefte hebben aan direct advies of bijstand, kunt u altijd kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een van onze arbeidsrecht en ontslag advocaten aan de telefoon. Wij zijn specialist in arbeidsrecht en ontslagrecht. Bel ons nu op 030 252 35 20 of tot 22.00 uur op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.De Procedure

Het verzoekschrift

In de wet staat dat ieder der partijen te allen tijde bevoegd is zich tot de kantonrechter te wenden met het verzoek de arbeidsovereenkomst te ontbinden wegens gewichtige redenen.

Uit ‘ieder der partijen’ volgt, dat zowel werkgever als werknemer een verzoekschrift tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst kunnen indienen bij de kantonrechter.

Uit “te allen tijde” volgt dat altijd en dus ook indien een opzegverbod geldt (bijvoorbeeld  het opzegverbod bij ziekte) aan de kantonrechter kan worden verzocht de arbeidsovereenkomst te ontbinden. In dit kader zal daarop niet verder worden ingegaan.

Als gewichtige redenen voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst worden beschouwd:
(a) omstandigheden die een dringende reden als bedoeld in artikel 677 lid 1 zouden hebben opgeleverd indien de werknemer op die grond op staande voet zou zijn ontslagen; en,
(b) veranderingen in de omstandigheden, welke van dien aard zijn, dat de arbeidsovereenkomst billijkheidshalve dadelijk of na korte tijd behoort te eindigen.

De mondelinge behandeling

Nadat de kantonrechter het verzoekschrift tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst heeft ontvangen, wordt een datum en tijdstip bepaald voor de mondelinge behandeling daarvan.

Partijen worden bij brief opgeroepen om bij die terechtzitting aanwezig te zijn.

Het verweerschrift

In de oproepingsbrief wordt degene tegen wie het verzoekschrift zich richt in de gelegenheid gesteld een verweerschrift in te dienen tegen het ontbindingsverzoek. Deze behoeft dat echter niet te doen. Het verweer kan ook eerst worden gevoerd op  mondelinge behandeling. Dit laatste wordt door ons echter voor de meeste gevallen afgeraden. In dit kader gaan wij daar niet verder op in.

De beschikking

Na de mondelinge behandeling doet de kantonrechter uitspraak. In een procedure tot ontbinding arbeidsovereenkomst wordt dat geen vonnis maar een ‘beschikking’ genoemd.

In deze beschikking geeft de kantonrechter gemotiveerd weer hoe hij tot zijn beslissing ten aanzien van de ontbinding, alsmede ten aanzien van de toekenning van een vergoeding van een bepaalde hoogte of het achterwege laten daarvan is gekomen. Indien tegen het verzoek tot ontbinding arbeidsovereenkomst geen verweer is gevoerd worden kan deze motivering vrijwel achterwege blijven.

Ontbinding met terugwerkende kracht

De ontbinding van de arbeidsovereenkomst kan niet met terugwerkende kracht worden toegewezen.

Hoger beroep

Tegen een beschikking in een ontbindingsprocedure is oger beroep en cassatie in beginsel uitgesloten.

De doorlooptijd

De tijd tussen de binnenkomst van het verzoekschrift op de rechtbank en de verzending van de beschikking zal in beginsel niet langer zijn dan acht weken. De beschikking op het ontbindingsverzoek wordt in beginsel binnen drie weken na de mondelinge behandeling van het ontbindingsverzoek gegeven.

Deze termijn van acht weken is echter wel een streeftermijn (“in beginsel”). Bijzondere omstandigheden, ter beoordeling van de kantonrechter, kunnen aanleiding geven tot een langere duur van de procedure: bijvoorbeeld, een getuigenverhoor, een aanhouding ten behoeve van onderhandelingen of bestudering van later met toestemming van de kantonrechter in het geding gebrachte (financiële) bescheiden.

Het niet verschijnen van verweerder

Indien de verwerende partij ter mondelinge behandeling van het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst zonder bericht niet verschijnt, zal van de verzoekende partij een uittreksel uit het bevolkingsregister/handelsregister worden gevraagd dat niet ouder is dan de datum van de oproeping. Hierna zal de verweerder opnieuw worden opgeroepen aan het uit het uittreksel gebleken adres.

Als de verzoeker staat op een spoedige behandeling kan de verweerder in plaats van door middel van een oproeping door de griffier, door en op kosten van de verzoekende partij per deurwaardersexploot worden opgeroepen.

De vergoeding

Uitsluitend indien de rechter het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst inwilligt wegens een veranderingen in de omstandigheden – en dus niet indien de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden wegens dringende redenen – kan hij, zo hem dat met het oog op de omstandigheden van het geval billijk voorkomt, aan een van de partijen ten laste van de wederpartij een ontbindingsvergoeding toekennen. De kantonrechter kan dus ook, indien hij daartoe aanleiding ziet, bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst een ontbindingsvergoeding toekennen aan de werkgever!

De kantonrechter kan toestaan dat de ontbindingsvergoeding  op door hem te bepalen wijze in termijnen wordt betaald.

De hoogte van de ontbindingsvergoeding

De hoogte van de ontbindingsvergoeding wordt door de kantonrechter vastgesteld aan de hand van de zogeheten kantonrechtersformule. Voor de gemaakte kosten van rechtsbijstand wordt geen aparte vergoeding toegekend, tenzij dit tussen partijen is overeengekomen.

De kantonrechtersformule

Vergoeding = A x B x C, waarbij:
A = aantal gewogen dienstjaren
B = beloning
C = correctiefactor

In dit kader wordt op de kantonrechtersformule niet dieper in gegaan.

Mocht u over een ontbinding van een arbeidsovereenkomst dan wel over andere arbeidsrechtelijke onderwerpen (verdere) vragen hebben, of behoefte hebben aan direct advies of bijstand (hulp), kunt u altijd kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een van onze arbeidsrecht en ontslag advocaten aan de telefoon. Wij zijn specialist in arbeidsrecht en ontslagrecht. Bel ons nu tegen op 030 252 35 20 of tot 22.00 uur op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.