Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens dringende redenen | Ontslag advocaat

Een dringende reden is een reden die een ontslag op staande voet kan rechtvaardigen. Maar – kort gezegd – kan ook een ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van dringende redenen door de kantonrechter worden uitgesproken. Bij dringende redenen moet worden gedacht aan diefstal (zie ook: http://teamadvocaten.nl/ontbinding-arbeidsovereenkomst-wegens-diefstal/), alcohol misbruik, regelmatig te laat op het werk verschijnen enz., enz. Het gaat om gedragingen van de ene partij waardoor van de andere partij redelijkerwijs niet kan worden verwacht de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. De reden dat hier wordt gesproken over ‘de ene partij’en de ‘andere partij’ en niet over ‘werkgever’en ‘werknemer’ is omdat niet alleen een werkgever ontslag op staande voet kan geven, maar een werknemer ook ontslag op staande voet kan nemen.

Mocht u over een ontbinding arbeidsovereenkomst wegens dringende reden verdere vragen hebben, of behoefte hebben aan direct advies of bijstand (hulp), kunt u altijd direct en kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een van onze arbeidsrecht en ontslag advocaten aan de telefoon. Bel ons nu op 030 252 35 20 of tot 22.00 uur op 030 252 35 20. Daarvoor brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Een voorbeeld van een zaak die draaide om een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst opgrond van dringende redenen is de volgende. Werkneemster had erkend dat zij geld heeft gestolen uit de kassa van werkgever. De kantonrechter oordeelde dat dit een dringende reden op voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst oplevert. Dat het slechts een “zeer gering bedrag” betrof doet niet terzake omdat diefstal van welk bedrag dan ook ontoelaatbaar. Evenmin kan aan de ernst van deze dringende reden afdoen dat het om “kassaoverschotten” ging, zoals werkneemster stelt. Ook de door werkneemster genoemde persoonlijke omstandigheden (een ernstig zieke moeder en daardoor ontstane financiële en emotionele problemen) rechtvaardigen haar handelwijze niet.

Uitspraak

Zaaknummer: 244541/ AO VERZ 04-1553
Datum uitspraak: 27 augustus 2004

RECHTBANK HAARLEM
SECTOR KANTON, LOCATIE HAARLEM

Beschikking in de zaak van:

de besloten vennootschap Goppé Schiphol B.V.
gevestigd te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer,
verder ook te noemen: Goppé,
verzoekende partij,
gemachtigde: mr. X,

tegen:

[verweerster],
wonende te [woonplaats],
verder ook te noemen: [verweerster],
verwerende partij,
gemachtigde: mr. Y.

Verloop van de procedure

Goppé heeft op 20 juli 2004 een verzoekschrift ingediend voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van dringende redenen.
[verweerster] heeft een verweerschrift ingediend.
Het verzoek is ter zitting van 20 augustus 2004 behandeld. De gemachtigde van [verweerster] heeft voor de zitting telefonisch aan de griffier meegedeeld dat hij noch [verweerster] zou verschijnen. Goppé en haar gemachtigde zijn wel ter zitting verschenen.

Motivering

1.
Goppé verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst, voor het geval deze nog mocht bestaan. Het verzoek is primair gegrond op een dringende reden en subsidiair op gewijzigde omstandigheden. Ter toelichting heeft Goppé gesteld dat [verweerster] zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal en/of verduistering in dienstbetrekking.

2.
[verweerster] voert verweer. Zij erkent enige malen geld (in totaal circa € 400,00) uit de kassa van de winkel van Goppé op Schiphol te hebben weggenomen. Zij betwist dat de arbeidsovereenkomst om die reden moet worden ontbonden, en wijst o.m. op haar persoonlijke omstandigheden, die tot de diefstal hebben geleid. Bij toewijzing van het verzoek maakt zij aanspraak op een vergoeding van € 1.380,00 bruto (C= 1).

3.
De volgende feiten zijn komen vast te staan omdat deze zijn erkend, dan wel omdat deze niet, althans onvoldoende, zijn betwist.
3.1 [verweerster] (geboortedatum [1968]) is op 1 mei 2003 voor de duur van zes maanden in dienst van Goppé getreden. De arbeidsovereenkomst is aansluitend tweemaal met zes maanden verlengd.
3.2 [verweerster] was werkzaam in de functie van verkoopster in de vestigingen van Goppé op het See Buy Fly winkelcentrum te Schiphol. Haar laatstgenoten brutoloon bedraagt
€ 1.380,00 per maand.
3.3 Op 24 mei 2004 heeft [verweerster] ten overstaan van door Goppé ingeschakelde bedrijfsrechercheurs bekend dat zij zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal van geld in dienstbetrekking.
3.4 [verweerster] is op diezelfde dag op staande voet ontslagen. Zij heeft de nietigheid van het ontslag ingeroepen.

4.
De kantonrechter heeft zich ervan vergewist of het verzoek verband houdt met het bestaan van een opzegverbod als bedoeld in artikel 7:685 lid 1 BW. Daarvan is in dit geval geen sprake.

5.
[verweerster] heeft erkend dat zij zich wederrechtelijk geld uit de kassa van Goppé heeft toegeëigend. Dit levert een dringende reden op voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst.
Dat het slechts een “zeer gering bedrag” betrof, is onjuist, en bovendien is diefstal van welk bedrag dan ook ontoelaatbaar. Evenmin kan aan de ernst van het vergrijp afdoen dat het om “kassaoverschotten” ging, zoals [verweerster] stelt. Ook de door [verweerster] genoemde persoonlijke omstandigheden (een ernstig zieke moeder en daardoor ontstane financiële en emotionele problemen) rechtvaardigen haar handelwijze niet.

6.
Aangezien het verzoek op de primaire grondslag (wegens dringende redenen) zal worden toegewezen, is toekenning van een vergoeding niet aan de orde.
7.
Gelet op de aard van de procedure zullen de proceskosten tussen partijen worden gecompenseerd.

Beslissing

De kantonrechter:

– ontbindt de arbeidsovereenkomst tussen partijen tegen 1 september 2004, voor het geval deze niet eerder is geëindigd;

– compenseert de proceskosten in die zin, dat partijen de eigen kosten dragen.

(bron: www.rechtspraak.nl)

Mocht u over een ontbinding arbeidsovereenkomst wegens dringende reden verdere vragen hebben, of behoefte hebben aan direct advies of bijstand (hulp), kunt u altijd direct en kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een van onze arbeidsrecht en ontslag advocaten aan de telefoon. Bel ons nu op 030 252 35 20 of tot 22.00 uur op 030 252 35 20. Daarvoor brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Wij zijn specialist in arbeidsrecht en ontslagrecht.