Ontslag advocaat / ontbinding arbeidsovereenkomst wegens frequent ziekte verzuim

de ontslag advocaat / ontslag jurist van TEAM Advocaten.

Op 25 maart 2009 heeft de kantonrechter Assen een ontbinding van de arbeidsovereenkomst uitgesproken wegens, niet werkgerelateerd, frequent ziekte verzuim.

De kantonrechter overwoog daartoe:

Met betrekking tot de vraag of sprake is van een verandering in de omstandigheden als gevolg van de frequente ziekmeldingen, overweegt de kantonrechter als volgt. Uit de overzichten van het ziekteverzuim vanaf 1997 is gebleken dat vooral de laatste jaren de ziekmeldingen van [werkneemster] sterk zijn toegenomen en dat deze ziekmeldingen een onevenredig groot deel van alle ziekmeldingen van de werknemers op de betreffende afdeling betreffen. Er zijn vanaf 2004/2005 diverse gesprekken tussen partijen geweest om de (gevolgen van) de frequente ziekmeldingen te bespreken en te komen tot een oplossing. Dit heeft tot op heden geen resultaat gehad, terwijl het aantal ziekmeldingen en daarmee de problemen voor SWA zijn toegenomen, zodat er naar het oordeel van de kantonrechter thans kan worden gesproken van een verandering in de omstandigheden.

Naar het oordeel van de kantonrechter is deze verandering in de omstandigheden van dien aard dat de arbeidsovereenkomst billijkheidshalve behoort te eindigen. Daarbij stelt de kantonrechter voorop dat de ziekmeldingen van [werkneemster] niet werkgerelateerd zijn en dat ontbinding, net als opzegging, op grond van frequente ziekmeldingen mogelijk is.

Daarbij zal de kantonrechter in de beoordeling tevens de criteria die het CWI hanteert bij opzegging meenemen, namelijk:
(1) er moet sprake zijn van regelmatig ziekteverzuim,
(2) dit ziekteverzuim moet dusdanig verstorend werken op het arbeidsproces of onevenredig zwaar drukken op de andere werknemers dat het van de werkgever in redelijk niet verlangd kan worden de arbeidsrelatie voort te zetten,
(3) naar verwachting zal de werknemer niet binnen 26 weken hersteld zijn en
(4) het is redelijkerwijs niet mogelijk de werknemer te herplaatsen in een aangepaste of andere passende functie binnen de organisatie.

Vaststaat dat er sprake is van regelmatige ziekmeldingen van [werkneemster] die extra druk leggen op de organisatie en de collega’s. Tevens kunnen de frequente ziekmeldingen risico’s opleveren voor de zorgverlening. SWA heeft getracht oplossingen te vinden voor deze problematiek door gedurende een aantal jaren diverse gesprekken te voeren met [werkneemster]. [werkneemster] heeft diverse malen aangevoerd dat de frequente ziekmeldingen mede werden veroorzaakt door de onregelmatige diensten. Naar aanleiding daarvan is onder andere een proefperiode ingesteld waarin [werkneemster] enkel in dagdiensten heeft gewerkt. Wat er ook zij van de omstandigheden die [werkneemster] heeft aangevoerd op grond waarvan die periode niet geschikt zou zijn geweest, in die periode nam de uitval van [werkneemster] niet af en vaststaat dat er in het afgelopen jaar diverse ziekmeldingen hebben plaatsgevonden na dagdiensten of vrije dagen. Daarnaast zijn er diverse ziekmeldingen gedaan die geen verband hielden met de migraine van [werkneemster]. Het is redelijkerwijs dan ook niet te verwachten dat er binnen een periode van bijvoorbeeld – zoals door het CWI genoemd – 26 weken verandering kan worden verwacht in het ziekteverzuim van [werkneemster].

Gebleken is dat er eveneens pogingen zijn ondernomen om intern dan wel extern een passende nieuwe functie voor [werkneemster] te vinden. Hierin zijn partijen niet geslaagd en niet aannemelijk is geworden dat dit (grotendeels) aan SWA is te wijten. Interne zorggerelateerde functies leveren het probleem op dat dezelfde ongewenste consequenties optreden van de ziekmeldingen als in de huidige functie, terwijl [werkneemster] zelf heeft aangegeven dat zij een sterke voorkeur heeft voor een zorggerelateerde functie met hetzelfde aandachts- en specialisatiegebied als waarin zij nu werkzaam is. De functies die [werkneemster] zelf heeft aangedragen, zijn thans niet als zodanig aanwezig dan wel leveren dezelfde consequenties op als voornoemd. Naar het oordeel van de kantonrechter is dan ook aannemelijk geworden dat het redelijkerwijs niet mogelijk is de werknemer binnen de organisatie te herplaatsen. Ten slotte is zowel uit de stukken als de behandeling ter zitting gebleken dat [werkneemster] niet bereid was externe functies te aanvaarden. Daarbij betrekt de kantonrechter tevens dat [werkneemster] het aanbod om met behulp van een extern bureau een andere passende functie te zoeken en/of haar sterke punten en interesses en dergelijke nader te laten onderzoeken, heeft afgewezen. Dit alles dient er naar het oordeel van de kantonrechter toe te leiden dat de arbeidsovereenkomst tussen partijen billijkheidshalve dient te eindigen, zodat de verzochte ontbinding zal worden toegewezen.

Met betrekking tot de toe te kennen vergoeding is de kantonrechter van oordeel dat er geen aanleiding bestaat om een hogere correctiefactor dan 1 toe te kennen, aangezien SWA – hoewel ziekte van een werknemer in beginsel in de risicosfeer van een werkgever ligt – part noch deel heeft aan het ziekteverzuim van [werkneemster]. Anderzijds overweegt de kantonrechter dat ook [werkneemster] geen verwijt kan worden gemaakt met betrekking tot haar medische klachten. Het toekomstperspectief met betrekking tot een nieuwe baan zal niet al te rooskleurig zijn voor [werkneemster], maar er zijn zijdens SWA afdoende pogingen ondernomen om voor [werkneemster] intern dan wel extern een nieuwe passende functie te vinden en niet aannemelijk is geworden dat het mislukken van dit traject (grotendeels) aan SWA is te wijten. De vergoeding zal, uitgaande van 13 gewogen dienstjaren en een maandsalaris van € 2.712,92 bruto te vermeerderen met 8 % vakantietoeslag en 5 % eindejaarsuitkering, worden vastgesteld op € 39.852,80 bruto. De arbeidsovereenkomst zal worden ontbonden met ingang van
15 april 2009
.” (bron: www.rechtspraak.nl.)

Mocht u omtrent deze uitspraak of een ontbinding van de arbeidsovereenkomst, ontslag, of andere zaken op arbeidsrechtelijk gebied, verdere vragen hebben kunt u altijd kosteloos contact opnemen met onze Ontslag en Arbeidsrecht Advocaat Utrecht, danwel onze Ontslag en Arbeidsrecht Avocaat Dordrecht of onze Ontslag Arbeidsrecht Advocat Den Bosch.

Wij horen graag van u!

Bel ons nu tegen lokaal tarief op 030 252 35 20 of maak gebruik van bovenstaande button om uw vraag direct te stellen. Daarvoor brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening.

Wilt u ons bezoeken kan ook dat altijd. Onze vestigingsadressen zijn de volgende:

Ontslag en Arbeidsrecht Advocaat Utrecht:

Stadion Galgenwaard, Herculesplein 213, Utrecht
T: 030 252 35 20
F: 030 251 27 41

Ontslag en Arbeidsrecht Advocaat Dordrecht:

Johan de Wittstraat 39, Dordrecht
T: (078) 614 87 56
F: (078) 613 31 73

Ontslag en Arbeidsrecht Advocaat Den Bosch:

Victorialaan 15, ‘s-Hertogenbosch
T: 073 750 66 80
F: 073 750 66 82

TEAM Advocaten, Advocaat Utrecht en Den Bosch