Ontslagrecht advocaat

U zoekt een ontslagrecht advocaat? U wilt één of meerdere werknemers ontslaan? Of u wordt nu juist ontslagen?

Als ontslagrecht advocaat kunnen wij u daarbij helpen.

In het navolgende zouden wij als specialist op het terrein van arbeidsrecht / ontslagrecht u reeds enige informatie willen geven over de regels waarmee u hebt te maken bij ontslag geven of ontslag krijgen.

Als ontslag advocaat zullen wij in het navolgende vijf mogelijkheden bespreken om ontslag te geven of te krijgen.

De eerste mogelijkheid is een beëindiging met wederzijds goedvinden (dit is dus eigenlijk niet het ontslaan van werknemers).

Deze mogelijkheid doet zich voor wanneer werkgever en werknemer het eens zijn geworden dat de arbeidsovereenkomst moet worden beëindigd en heet dan een ‘ beëindiging met wederzijds goedvinden’.

Van belang daarbij is dat de afspraken goed worden vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst en werknemer bovendien ruimschoots de gelegenheid heeft gekregen e.e.a. te overdenken en eventueel te bespreken met zijn of haar juridisch adviseur. Doet de werkgever dit niet zou de werknemer naderhand het standpunt kunnen innemen dat hij door de werkgever werd ‘ overvallen’ met deze overeenkomst en vervolgens op grond van dwaling of misbruik van omstandigheden een beroep doen op vernietiging van de door hem ondertekende beëindigings- of vaststellingsovereenkomst.

Wanneer het initiatief voor deze beëindiging is uitgegaan van de werkgever heeft de werknemer daarna recht op een WW-uitkering. Wel moet bij de beëindiging rekening zijn gehouden met de geldende opzegtermijn. Dit omdat de werknemer in alle gevallen, ook als geen opzegtermijn in acht is genomen, pas recht heeft op WW na het verstrijken van die termijn.

U vindt de opzegtermijn in de individuele arbeidsovereenkomst of in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao). De opzegtermijn begint in dit geval op de datum waarop de overeenkomst is ondertekend en loopt door tot en met de einddatum die zou gelden, als u wél rekening had gehouden met de opzegtermijn.

De tweede mogelijkheid is een ontslag tijdens de proeftijd.

Een ontslag tijdens de proeftijd is altijd mogelijk, zelfs als de werknemer ziek is. Een uitzondering hierop is echter dat de mogelijkheid tot ontslag in de proeftijd bijvoorbeeld wordt misbruikt om te ontkomen aan het ontslagverbod tijdens zwangerschap. Tijdens de proeftijd komt de werkgever er achter dat de werkneemster zwanger is en vervolgens ontslaat zij haar uitsluitend vanwege die zwangerschap. Die zaak verliest de werkgever in een ontslagprocedure bij de kantonrechter.

De derde mogelijkheid is een ontslag op staande voet.

In dit geval wordt de arbeidsovereenkomst per onmiddellijk beëindigd. Een ontslag op staande voet is echter alleen toegestaan indien daarvoor een dringende reden kan worden aangewezen. Een dringende reden is een omstandigheid waardoor in alle redelijkheid niet  kan worden verwacht dat de arbeidsovereenkomst nog langer voortduurt. Bijvoorbeeld ingeval van diefstal, fraude, dronkenschap, of regelmatig te laat op het werk verschijnen, enz., enz.  Als werkgever moet U deze dringende reden wel kunnen bewijzen. Lukt dat niet verliest de werkgever de zaak bij de kantonrechter.

De vierde mogelijkheid is een ontslag met toestemming van het UWV WERKbedrijf (de ontslagvergunning)

Een ontslagvergunning kan worden aangevraagd op grond van
(a) persoonlijke gronden;
(b) bedrijfseconomische redenen;
(c) bij langdurige ziekte.

Een ontslag kan via het UWV WERKbedrijf worden aangevraagd op persoonlijke gronden indien de werknemer:

 • nalatig of verwijtbaar handelt;
 • onvoldoende functioneert;
 • een verstoorde werkrelatie met u als werkgever heeft;
 • ernstige gewetensbezwaren heeft.

In de laatste 3 gevallen moet de werkgever wel samen met de werknemer naar een oplossing hebben gezocht. Bijvoorbeeld overplaatsing of een aangepaste functie.

Een ontslag kan via het UWV WERKbedrijf worden aangevraagd om bedrijfseconomische redenen ontslaan vanwege:

 • de slechte financiële situatie van het bedrijf;
 • structurele werk- of omzetvermindering binnen het bedrijf;
 • bedrijfsorganisatorische redenen;
 • beëindiging van (een deel van) de bedrijfsactiviteiten;
 • technologische veranderingen, zoals automatisering;
 • een bedrijfsverhuizing.

Een ontslag kan via het UWV WERKbedrijf worden aangevraagd bij langdurige ziekte:

 • indien de ziekte tenminste 2 jaar heeft geduurd (het ontslagverbod voor 2 jaar bij ziekte) en binnen 26 weken geen herstel valt te verwachten
 • u genoeg heeft gedaan om uw werknemer te re-integreren.

Heeft de werkgever volgens het UWV WERKbedrijf onvoldoende gedaan om uw werknemer te re-integreren? Dan moet de werkgever de werknemer nog maximaal 1 jaar loon doorbetalen.

Overigens geldt het ontslagverbod van twee jaar bij ziekte niet als:
– de werknemer ziek wordt nadat uw aanvraag voor een ontslag vergunning reeds door het UWV WERKbedrijf is
ontvangen;
– de werknemer weigert mee te werken aan zijn re-integratie;
– de werknemer wordt ontslagen in de proeftijd (behalve wanneer dit proeftijd ontslag wordt misbruikt, zoals reeds    gezegd in het voorgaande);
– de werknemer wordt ontslagen op staande voet;

– de werknemer wordt ontslagen als gevolg van een beëindiging van bedrijfsactiviteiten.

Een aanvraag voor een ontslagvergunning moet worden ingediend bij het UWV WERKbedrijf. De werkgever wordt in de gelegenheid gesteld zich daartegen te verweren. Het UWV WERKbedrijf beslist meestal binnen 6 weken op uw verzoek om een ontslagvergunning. De uiteindelijke beslissing stuurt het WERKbedrijf naar u en uw werknemer. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.

De vijfde mogelijkheid is het indienen van een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij (meestal) de kantonrechter. Anders dan een ontslag vergunning kan deze ontbinding (ontslagprocedure) ook worden verzocht tijdens de eerste twee jaar dat de werknemer ziek is. Ontbinding van de arbeidsovereenkomst kan worden verzocht op grond van een dringende reden (zoals reeds besproken in het voorgaande) of een verandering van omstandigheden. Een verandering van omstandigheden kan – bijvoorbeeld – zijn een afname van werk of het feit dat werkgever en werknemer niet meer samen door een deur kunnen. De kantonrechter kijkt in die gevallen naar twee omstandigheden, ten eerste in wiens risico-sfeer ligt de reden voor ontbinding (een afname van werk ligt over het algemeen in de risico-sfeer van de werkgever) en ten tweede, wie treft voor deze reden een verwijt (heeft de werkgever de werk afname zelf in de hand gewerkt?). Op basis daarvan bepaald de kantonrechter de hoogte van een eventueel toe te kennen vergoeding. De kantonrechter doet dit in deze ontslagprocedure aan de hand van de zogeheten kantonrechtersformule. In dit kader wordt op die formule niet dieper in gegaan.

In dit bericht willen wij er tenslotte nog op wijzen, dat in sommige situaties andere regels gelden bij ontslag. Bijvoorbeeld in de sectoren overheid en onderwijs. Bovendien gelden bij collectief ontslag nog een aantal specifieke regels waar wij in een volgend nieuwsbericht dieper op in zullen gaan.

Mocht u omtrent ontslag, de ontslag-procedure bij de kantonrechter of bij het UWV WERKbedrijf, of andere zaken op arbeidsrechtelijk gebied, verdere vragen hebben kunt u altijd kosteloos contact opnemen met onze Ontslag en Arbeidsrecht Advocaat Utrecht, danwel onze Ontslag en Arbeidsrecht Advocaat Dordrecht of onze Ontslag Arbeidsrecht Advocaat Den Bosch.

Wij horen graag van u!

Bel ons nu tegen lokaal tarief op 030 252 35 20 of maak gebruik van bovenstaande button om uw vraag direct te stellen. Daarvoor brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening.

Wilt u ons bezoeken kan ook dat altijd. Onze vestigings adressen zijn de volgende:

Ontslagrecht / Arbeidsrecht Advocaat Utrecht:

Stadion Galgenwaard, Herculesplein 213, Utrecht
T: 030 252 35 20
F: 030 251 27 41

Ontslagrecht / Arbeidsrecht Advocaat Dordrecht:

Johan de Wittstraat 39, Dordrecht
T: (078) 614 87 56
F: (078) 613 31 73

Ontslagrecht / Arbeidsrecht Advocaat Den Bosch:

Victorialaan 15, ‘s-Hertogenbosch
T: 073 750 66 80
F: 073 750 66 82

ATM Advocaten heeft de juiste ontslag en arbeidsrecht advocaat voor zowel werkgever als werknemer.