Procedure ontbinding arbeidsovereenkomst

Procedure ontbinding arbeidsovereenkomst voor de kantonrechter

Het verzoekschrift

De procedure ontbinding arbeidsovereenkomst begint met een verzoekschrift dat bij de kantonrechter wordt ingediend en waarin om ontbinding van de arbeidsovereenkomst wordt verzocht.

In de wet staat dat ieder der partijen te allen tijde bevoegd is zich  tot de kantonrechter te wenden met een verzoekschrift ontbinding arbeidsovereenkomst wegens gewichtige redenen.

Uit ‘ ieder der partijen’ volgt, dat zowel werkgever als werknemer een verzoekschrift tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst kunnen indienen bij de kantonrechter.

Uit “te allen tijde” volgt dat altijd en dus ook indien een opzegverbod geldt (bijvoorbeeld  het opzegverbod bij ziekte) aan de kantonrechter kan worden verzocht de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De kantonrechter dient wel te onderzoeken of het ontbindingsverzoek verband houdt met een opzegverbod. Indien dat het geval is, bijvoorbeeld omdat ontbinding van de arbeidsovereenkomst wordt gevraagd op grond van regelmatige afwezigheid wegens ziekte, zal de kantonrechter hoewel de ontslagverboden niet gelden in een ontbindingsprocedure, een ‘reflexwerking’ toekennen aan het betreffende ontslagverbod en het ontbindingsverzoek om die reden ‘met de nodige terughoudendheid betrachten’.

Een verzoekschrift tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst wordt ingediend op grond van ‘gewichtige redenen’ .

Als gewichtige redenen worden beschouwd (a) omstandigheden die een dringende reden als bedoeld in artikel 677 lid 1 zouden hebben opgeleverd indien de arbeidsovereenkomst deswege onverwijld opgezegd zou zijn, alsook (b) veranderingen in de omstandigheden, welke van dien aard zijn, dat de arbeidsovereenkomst billijkheidshalve dadelijk of na korte tijd behoort te eindigen. Er zij dus twee ‘gewichtige redenen’ op grond waarvan de kantonrechter een ontbinding van de arbeidsovereenkomst kan uitspreken.

Dringende reden

Een dringende reden is een reden die een ontslag op staande voet kan rechtvaardigen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan diefstal (zie ook: http://teamadvocaten.nl/ontbinding-arbeidsovereenkomst-wegens-diefstal/), alcohol misbruik, regelmatig te laat op het werk verschijnen enz., enz.

Verandering van omstandigheden

Een verandering van omstandigheden, ook  wel genoemd ‘wijziging van omstandigheden’, kan verschillende oorzaken hebben. De meest voorkomende zijn (a) het geval dat partijen niet meer door één deur kunnen (ook wel genoemd een ‘verschil van inzicht omrent de wijze waarop werknemer zijn werkzaamheden dient uit te voeren’) en (b) het geval dat de arbeidsplaats van werknemer komt te vervallen, meestal door reorganisatie. De verandering van omstandigheden moet echter wel van dien aard zijn, dat deze een ontbinding van de arbeidsovereenkomst kan rechtvaardigen. Anders gezegd, duidelijk moet zijn dat er door deze verandering van omstandigheden geen andere keuze is dan een ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

De mondelinge behandeling, het verweerschrift en de beschikking

Mondelinge behandeling van het verzoekschrift volgt nadat de griffier, na ontvangst van het verzoekschrift tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst, partijen daartoe bij brief heeft opgeroepen om op de rechtbank te verschijnen voor de mondelinge behandeling van het verzoekschrift.

Voorafgaand aan de mondelinge behandeling wordt degene tegen wie het verzoekschrift zich richt in de gelegenheid gesteld een verweerschrift tegen de ontbinding arbeidsovereenkomst in te dienen. Hij of zij behoeft dat echter niet te doen en kan zijn verweer ‘bewaren’  tot de  mondelinge behandeling.

Na de mondelinge behandeling doet de kantonrecht uitspraak. In ontbindingsprocedures wordt dat geen vonnis maar een beschikking genoemd.

In de ontbindingsbeschikking op tegenspraak zal gemotiveerd worden hoe de rechter tot zijn
beslissing ten aanzien van de ontbinding, alsmede ten aanzien van de toekenning van een
vergoeding van een bepaalde hoogte of het achterwege laten daarvan is gekomen.

De ontbinding kan niet met terugwerkende kracht maar wel meteen per datum van de mondelinge behandeling van het zoek toegewezen worden.

In ontbindingsprocedures zijn hoger beroep en cassatie in beginsel uitgesloten.

De doorlooptijd

De dagbepaling van de beschikking geschiedt met inachtneming van een termijn van in beginsel maximaal drie weken na de mondelinge behandeling. De tijd tussen de binnenkomst van het verzoekschrift op de rechtbank en de verzending van de beschikking zal in beginsel niet langer zijn dan acht weken.

De termijn van acht weken is echter wel een streeftermijn (“in beginsel”). Bijzondere omstandigheden, ter beoordeling van de kantonrechter, kunnen aanleiding geven tot een langere duur van de procedure: bijvoorbeeld, een getuigenverhoor, een aanhouding ten behoeve van onderhandelingen of bestudering van later met toestemming van de kantonrechter in het geding gebrachte (financiële) bescheiden of een aanhouding.

Het niet verschijnen van de niet verzoekende partij (de verweerder)

Indien de verwerende partij ter mondelinge behandeling zonder bericht niet verschijnt, zal van
de verzoekende partij een uittreksel uit het bevolkingsregister/handelsregister worden gevraagd dat niet ouder is dan de datum van de oproeping. Hierna zal een nieuwe oproeping
door de griffier volgen aan het uit het uittreksel gebleken adres. Als de verzoeker staat op een
spoedige behandeling kan de verweerder in plaats van door middel van een oproeping door de
griffier, door en op kosten van de verzoekende partij per deurwaardersexploot worden
opgeroepen.

De ontbindingsvergoeding

Uitsluitend indien de rechter het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst inwilligt wegens een veranderingen in de omstandigheden kan hij, zo hem dat met het oog op de omstandigheden van het geval billijk voorkomt, aan een van de partijen ten laste van de wederpartij een ontbindingsvergoeding (ontslagvergoeding) toekennen. De kantonrechter kan toestaan dat de ontbindingsvergoeding  op door hem te bepalen wijze in termijnen wordt betaald.

Let op, de kantonrechter kan dus ook, indien hij daartoe aanleiding ziet, bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst een ontbindingsvergoeding toekennen aan de werkgever!

De hoogte van de ontbindingsvergoeding wordt door de kantonrechter vastgesteld aan de hand van de zogeheten kantonrechtersformule.

Voor de gemaakte kosten van rechtsbijstand wordt geen aparte vergoeding toegekend, tenzij
deze tussen partijen is overeengekomen.

De kantonrechtersformule

Vergoeding = A x B x C.

Waarbij:
A = aantal gewogen dienstjaren
B = beloning
C = correctiefactor

In dit kader (een kort beschrijving van de ontbindingsprocedure) wordt op de kantonrechters formule niet dieper in gegaan.

Mocht u over de procedure ontbinding arbeidsovereenkomst dan wel over andere arbeidsrechtelijke onderwerpen (verdere) vragen hebben, of behoefte hebben aan direct advies of bijstand (hulp), kunt u altijd kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een van onze arbeidsrecht advocaten aan de telefoon. Wij zijn specialist in arbeidsrecht en ontslagrecht.

Bel ons nu tegen op 030 252 35 20 of tot 22.00 uur op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Onze vestigingsadressen zijn de volgende:

Advocatenkantoor Specialist in Arbeidsrecht in Utrecht:

Stadion Galgenwaard, Herculesplein 213, Utrecht
T: 030 252 35 20
F: 030 251 27 41

Advocatenkantoor Specialist Arbeidsrecht in Dordrecht:

Johan de Wittstraat 39, Dordrecht
T: (078) 614 87 56
F: (078) 613 31 73

Advocatenkantoor Specialist Arbeidsrecht in Den Bosch:

Victorialaan 15, ‘s-Hertogenbosch
T: 073 750 66 80
F: 073 750 66 82

ATM Advocaten uw Advocatenkantoor Arbeidsrecht en ontslagrecht.