Wanprestatie aannemer – aansprakelijkheid aannemer

Wanprestatie aannemer. Aansprakelijkheid uit wanprestatie van onderaannemer jegens hoofdaannemer voor WAV-boetes ? Blijkens artikel 1 lid 1 onderdeel b onder 1° WAV wordt in die wet onder werkgever verstaan degene die in de uitoefening van een ambt, beroep of bedrijf een ander arbeid laat verrichten. Dit brengt mee dat meerdere personen dezelfde vreemdeling arbeid kunnen laten verrichten en derhalve als werkgever worden aangemerkt, alsmede dat meer dan één werkgever in de zin van de WAV voor hetzelfde feit kan worden beboet. Ingevolge artikel 2 WAV is degene die een vreemdeling feitelijk arbeid laat verrichten vergunningplichtig werkgever en te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het al dan niet aanwezig zijn van de benodigde tewerkstellingsvergunning. In artikel 15 lid 1 WAV is bepaald dat een werkgever die door een vreemdeling arbeid laat verrichten waarbij die arbeid feitelijk wordt verricht bij een andere werkgever, er zorg voor dient te dragen dat die andere werkgever onverwijld een afschrift van een identiteitsdocument van de vreemdeling ontvangt. Ingevolge artikel 15 lid 2 WAV dient de werkgever bij wie de arbeid feitelijk wordt verricht en die van de formele werkgever een afschrift van een identiteitsdocument ontvangt, de identiteit van de vreemdeling vast te stellen aan de hand van dat document en het afschrift op te nemen in zijn administratie. In geval van opeenvolgende overeenkomsten van (onder)aanneming heeft aldus iedere werkgever in die keten uit hoofde van de WAV een eigen verplichting om de identiteit van een werknemer te controleren en de werkgevers zijn dan ook verplicht zich er steeds zelfstandig van te vergewissen of een tewerkgestelde werknemer gerechtigd is “arbeid” in de zin van de WAV te verrichten.

Het feit dat de hiervoor genoemde bepalingen van de WAV voor iedere werkgever een eigen verplichting inhouden, betekent echter niet zonder meer dat een werkgever een ingevolge de WAV opgelegde boete niet op een andere werkgever in de zin van de WAV zou kunnen verhalen. Onder omstandigheden kan sprake zijn van toerekenbaar tekortschieten of onrechtmatig handelen van de formele werkgever in de zin van artikel 7:610 BW en daarmee van gehoudenheid schade bestaande uit de boetebedragen van de opvolgend feitelijk werkgever(s) te vergoeden. Bijvoorbeeld wanneer tussen partijen een vrijwaring voor boetes ingevolge de WAV is overeengekomen.
(bron: www.rechtspraak.nl)

Hebt u vragen omtrent wanprestatie en aansprakelijkheid van aannemers en/of onderaannemers staan wij u graag terzijde. Bel ons daarvoor nu tegen lokaal tarief op 030 252 35 20. Ons eerste telefonische advies is geheel kosteloos. U krijgt direct een advocaat aan de telefoon.