JOIN THE TEAM

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire of jurist!

Zie de vacature

Algemene voorwaarden van TEAM Advocaten

 • TEAM Advocaten (hierna TEAM) is een maatschap van beroepsvennootschappen van advocaten. Een  lijst van partners van TEAM wordt op verzoek toegezonden.
 • Deze algemene voorwaarden zijn tevens bedongen ten behoeve van de voor TEAM werkzame personen.
 • Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door TEAM.
 • TEAM heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor bedragen die de door de Nederlandse Orde van Advocaten voorgeschreven bedragen te boven gaan. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het kader van deze verzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald. Op verzoek kan inzage worden verkregen in de polisvoorwaarden. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 25.000,00 of, indien het door TEAM in rekening gebrachte honorarium hoger is, tot een bedrag gelijk aan het honorarium met een maximum van € 150.000,00.
 • TEAM zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zal (behoudens ingeval van procureurs- en deurwaardersbijstand) bij de selectie van deze derden zoveel mogelijk te voren overleggen met de opdrachtgever. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten.
 • De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
 • Door TEAM te verzenden declaraties dienen binnen 14 dagen te worden voldaan bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt in verzuim te zijn. Na het verstrijken van genoemde termijn kan TEAM aan de opdrachtgever een vergoeding wegens renteverlies in rekeningen brengen ad 1% per maand.
 • Het met een opdracht gevormde dossier zal gedurende 7 jaar worden bewaard, waarna het zal worden vernietigd.
 • De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en TEAM is onderworpen aan het Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde Nederlandse rechter.

——————————————————————————-

 • General Terms and Conditions of TEAM Advocaten
 • TEAM Advocaten is a partnership of lawyers. A list of the partners is available upon request.
 • The General Terms and Conditions are also stipulated on behalf of the individual partners of the partnership, the managing directors of the limited liability companies mentioned above and the employees of the partnership.
 • All instructions are exclusively accepted and carried out by the partnership, under exclusion of article 7:404 and article 7:407 paragraph 2 of the Dutch Civil Code.
 • The partnership has insured itself against professional liability-actions for amounts that exceed the thresholds prescribed in that regard by the Nederlandse Orde van Advocaten. Any liability shall be limited to the amount which is paid out under the professional liability policy in the matter concerned. If and in so far as, for whatever reason, no payment is made under such insurance, any liability shall in any case be limited to an amount of € 25.000,00 or, should the amount that was invoiced by the partnership in the matter concerned exceed such amount, to an amount equal to the professional fees that were actually invoiced, with an absolute maximum of € 150.000,00. The terms and conditions of the partnership’s professional liability insurance are available upon request.
 • TEAM will exercise due care in the instruction of third parties and shall (except in the case of local counsel engaged to file papers in Dutch courts outside Utrecht (procureurs) and bailiffs (deurwaarders)), as far as practically possible, select such third parties after consultation with the client. Any and all liability in respect of such third parties is excluded.
 • The carrying out of instructions given to the partnership shall take place exclusively on behalf of the client. Third parties cannot claim any rights on the contents of the activities carried out by the partnership.
 • Invoices sent by the partnership must be paid in full within 14 days. TEAM is entitled, after the period in question elapses, to charge the client interest of 1% per month as compensation for loss of interest.
 • The documents and papers belonging to a file opened upon accepting instructions will be kept for a period of 7 years after such acceptance and will thereafter be destroyed.
 • The relationship between TEAM and the instructing client is governed by the laws of The Netherlands.

 

Disputes shall be resolved exclusively by the competent court(s) in The Netherlands.

Betrouwbaar & betaalbaar

Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Stel direct uw vraagDirect advies

Bel mij terug

Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen