Ambtenarenrecht advocaat ǀ strafontslag

Ambtenarenrecht – onvoorwaardelijk strafontslag dient evenredig te zijn aan de aard en ernst van het plichtsverzuim.

Ambtenaar was reeds 13 jaar werkzaam in de functie van parkeercontroleur bij de Gemeente Amsterdam. Het College heeft onderzoek naar de ambtenaar laten uitvoeren en heeft de ambtenaar verweten dat hij niet aanwezig was op de locatie waar hij werd geacht zijn werk te doen, zijn werkgever heeft misleid door kentekens in het scansysteem in te voeren terwijl hij niet in betreffende straat aanwezig was en het niet meewerken het onderzoek door tijdens onderzoeksgesprekken onsamenhangende en onwijkende antwoorden te geven. Dit levert volgens het College een ernstig plichtsverzuim op waardoor een onvoorwaardelijk strafontslag wordt opgelegd.

Ambtenaar heeft hiertegen bezwaar gemaakt bij de Rechtbank afdeling bestuursrecht, maar deze heeft het bezwaar ongegrond verklaard. Ambtenaar is vervolgens in hoger beroep gegaan bij de Centrale Raad van Beroep. Deze heeft geoordeeld dat het de vraag is of “de opgelegde straf van onvoorwaardelijk ontslag niet onevenredig is aan het vastgestelde plichtsverzuim”. De Raad neemt hierbij in overweging dat het feit zich beperkt tot een enkel incident waarbij de ambtenaar zich zelf persoonlijk niet heeft bevoordeeld. Het College heeft ook niet betwist dat er gedurende het 13-jarige dienstverband eerder sprake is geweest van een strafwaardig plichtsverzuim of er op gewezen dat het op een andere locatie werken dan opgedragen zonder overleg een plichtsverzuim zal opleveren.

Dat er tijdens de onderzoeksgesprekken ontwijkende en onsamenhangende antwoorden zijn gegeven kan evenmin een strafontslag rechtvaardigen. Volgens de Raad kan van een medewerker objectief gezien niet worden verwacht dat er tijdens een dergelijke gesprek onmiddellijk zonder enige druk een samenhangende verklaring aflegt.

De Raad oordeelt dat de straf van onvoorwaardelijke strafontslag in deze als niet evenredig kan worden gezien en vernietigt daarom het omstreden besluit.

De vraag of strafontslag evenredig is, is afhankelijk van vele feiten en omstandigheden waarbij een afweging dient te worden gemaakt die moeilijk in te schatten kan zijn. Een ervaren advocaat an de relevante feiten en omstandigheden beter wegen en bij een rechter presenteren. TEAM Advocaten heeft specialisten op dit gebied. Indien u belt krijgt u direct een advocaat aan de telefoon die u hierover kan adviseren.

Bron: Centrale Raad van Beroep 10 april 2014 (Ecli: NL: CRvB: 2014:1239