Arbeidsrecht: is het verplicht bedrijfskleding te dragen?

Ter beantwoording van de vraag of een werknemer gehouden is de door de werkgever voorgeschreven bedrijfskleding te dragen, moeten alle feiten en omstandigheden van het geval worden meegewogen (zoals Рbijvoorbeeld Рde aard van het bedrijf,  de functie van de werknemer, de vraag of de bedrijfskleding noodzakelijk is voor een deugdelijke uitoefening van de functie, de plaats van vestiging, de klantenkring en de maatschappelijke opvattingen). De instructies die de werkgever krachtens artikel 7:660 BW kan geven dienen binnen de grenzen van algemeen verbindende voorschriften te blijven. Daaronder begrepen zijn de in het EVRM en de Grondwet opgenomen grondrechten, waaronder het recht op een privéleven en het recht te zijn wie je bent. Algemeen aanvaard is in de literatuur dat kledingvoorschriften inbreuk maken op de grondrechten van werknemers. Bezien moet daarom worden of de inbreuk voldoet aan de eisen van noodzakelijkheid, proportionaliteit en subsidiariteit. Dit kan van geval tot geval verschillen. (bron: www.rechtspraak.nl)