Concurrentiebeding – schorsing

In dit kort geding schorst de kantonrechter de werking van het van het concurrentiebeding. Daarbij wordt meegewogen dat het beding is opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en de werkgever niet verder wil met de werknemer.

Hebt u met betrekking tot een non concurrentiebeding  vragen of behoefte aan direct advies of rechtsbijstand, kunt u altijd direct en kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een van onze advocaten aan de telefoon. Bel ons nu op 030 252 35 20. Daarvoor brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Uitspraak

RECHTBANK ALMELO
Sector Kanton
Locatie Enschede

Zaaknummer  : 330852 CV EXPL 1534/10
Uitspraak  : 17 maart 2010

Vonnis in kort geding in de zaak van:


wonende te …
eisende partij
hierna ook wel te noemen: eiser
gemachtigde: mr. X
advocaat te Apeldoorn

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ABC  B.V.
gevestigd en kantoorhoudende te Enschede
gedaagde partij
hierna ook wel te noemen: ABC
gemachtigde: mr. Yl
advocaat te Enschede

1.  Het verloop van de procedure:

1.1  Eiser heeft bij dagvaarding van 10 februari 2010 ABC  in kort geding betrokken. Op 3 maart 2010 is de zaak behandeld. Namens ABC  verschenen haar commercieel directeur … en een vertegenwoordigster van haar afdeling personeelszaken, mevrouw …. Beide gemachtigden hebben de standpunten van partijen mondeling toegelicht. Het vonnis is bepaald op heden.

2.  De voorshands vaststaande feiten:

2.1  ABC , een “spin off” van de Technische Universiteit Twente, is een onderneming op het gebied van waterzuiveringsinstallaties die gebaseerd zijn op membraantechnologieën.

2.2  Eiser, geboren in 1968, treedt op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 1 oktober 2008 tot 1 oktober 2009 als Global Sales manager Airlift MBR in dienst van ABC . Direct daarop aansluitend wordt een tweede arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd gesloten, nu voor de periode van 1 oktober 2009 tot 1 april 2010. In deze tweede arbeidsovereenkomst is de functie van eiser aangeduid als Area Sales manager Middle East. Het brutosalaris van eiser wordt € 5.162,00 per maand, te vermeerderen met 8% vakantietoeslag.

2.3  In de laatste arbeidsovereenkomst is een geheimhoudingsclausule opgenomen, die erop neerkomt dat hij, ook na beëindiging van deze overeenkomst, geheimhouding moet betrachten ter zake van alle vertrouwelijke gegevens die op ABC  betrekking hebben. Daarnaast is in de arbeidsovereenkomst (artikel 11) een concurrentie- en relatiebeding opgenomen. Het concurrentiebeding, verbiedt eiser om gedurende 24 maanden na beëindiging van de arbeidsovereenkomst in dienst te treden van een onderneming die zich bezig houdt met activiteiten die gelijk zijn aan of die concurrerend zijn met de activiteiten van ABC . Het relatiebeding verbiedt eiser gedurende vorenbedoelde 24 maanden relaties en opdrachtgevers van ABC  direct of indirect te benaderen en met hen – op welke wijze dan ook – zaken te doen en contacten te onderhouden. In artikel 13 van de arbeidsovereenkomst is bepaald dat in het geval eiser het concurrentiebeding en/of het geheimhoudingsbeding en/of het relatiebeding schendt, hij een onmiddellijk opeisbare boete van € 25.000,00 voor iedere overtreding verbeurt, alsmede een boete van € 10.000,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt.

2.4  Op 23 december 2009 schrijft ABC  aan eiser onder meer:
“Op 1 oktober 2008 bent u bij ABC  BV in dienst getreden op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van 12 maanden. Per 1 oktober 2009 is uw arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd verlengd met een duur van 6 maanden.
In het gesprek met de heer … (ktr.: de commercieel directeur) is aan u toegelicht dat wij van mening zijn dat u onvoldoende gefunctioneerd heeft in de functie die u op basis van uw arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd vervulde.
Uw arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zal van rechtswege eindigen op 1 april 2010 waardoor 31 maart 2010 formeel uw laatste werkdag zal zijn.”
Later heeft ABC  laten weten dat zij de duur van het concurrentiebeding wil beperken tot een periode van 12 maanden, te rekenen vanaf 1 april 2010.

2.5  In het kader van zijn werkzaamheden in het Midden Oosten wordt eiser vergezeld door de heer …, die de techniek van de ABC -producten aan de potentiële klanten moet uitleggen. Eiser heeft geen opleiding gevolgd, waardoor hij in staat is de membraantechnologieën aan klanten uiteen te zetten. Daarbij komt de door ABC  ontwikkelde techniek zo geheim is dat het zelfs de verkopers van ABC  niet is toegestaan de locaties te bezoeken waar de productie plaatsvindt.

2.6  Eiser is na 23 december 2009 gaan solliciteren naar diverse functies en dat resulteert erin dat hij met ingang van 1 april 2010 als Global Sales Director in dienst kan treden van XYZ Europe BV in Nijmegen, hierna te noemen XYZ. Hij kan daar € 5.600,00 bruto per maand verdienen, te vermeerderen met vakantietoeslag. Een eventuele bonus kan maximaal 15 % van het bruto jaar salaris bedragen. In het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland is de bedrijfsomschrijving van XYZ als volgt:
“Het adviseren met betrekking tot waterzuiveringssystemen alsmede het leveren, importeren, exporteren, installeren en onderhouden van producten op het gebied van waterzuivering.”
XYZ gebruikt in haar systemen membraantechnologieën die gelijksoortig zijn aan die van ABC . (XYZ heeft op haar website een cat-tekening geproduceerd waarop een membraansysteem staat afgebeeld dat afkomstig is van ABC .)

2.7  Op de website van XYZ wordt vermeld:
“XYZ B.V. streeft er naar om met innovatie membraan producten evenals het MBR systeem het afvalwater van onze klanten te verwerken
[—-]
XYZ is gespecialiseerd in onderzoek en ontwikkeling van afvalwater technologieën waaronder de Membraan Bioreactor (MBR) technologie. Onze afdeling in Beijing, China, is gestart met verschillende projecten voor de behandeling van industrieel afvalwater en percolaat water afkomstig van stortplaats
[—-]
Kernactiviteit van XYZ BV is het realiseren van Membraan-Bio-Reactoren, ondersteund door een uitgebreide service-afdeling–.

2.8  Op 8 januari 2010 schrijft ABC  aan eiser een brief waarin wordt gesteld dat wanneer eiser in dienst treedt van XYZ hij het geheimhoudings- en concurrentiebeding overtreedt en dat hij in dat geval boetes verbeurt als in de arbeidsovereenkomst omschreven. In de brief wordt eiser gevraagd schriftelijk te verklaren dat hij de functie van commercieel directeur of een soortgelijke functie bij XYZ niet aanvaardt. Het verzoek wordt niet door eiser ingewilligd. Met ingang van 22 januari 2010 is eiser door ABC  met onmiddellijke ingang op non actief gesteld, zulks met behoud van salaris. Daarbij is aangetekend dat zijn resterende vakantiedagen en ADV-dagen worden geacht te zijn genoten in de periode vanaf 22 januari 2010 tot 1 april 2010.

3.  De vorderingen:

3.1  Bij gelegenheid van de mondelinge behandeling heeft eiser zijn vorderingen gewijzigd. Hij vordert dat bij wijze van voorlopige voorziening in een vonnis uitvoerbaar bij voorraad:
Primair:
de werking van het concurrentiebeding, opgenomen in de arbeidsovereenkomst van partijen wordt geschorst en dat hem wordt toegestaan als Global Sales Director in dienst te treden van XYZ;
Subsidiair: indien het niet tot een schorsing komt:
hem een bedrag ten laste van ABC  wordt toegekend van € 48.962,40 bruto, althans een bedrag dat door de kantonrechter in goede justitie wordt bepaald, zulks onder de titel van voorschot op door hem te lijden financieel nadeel.
De vorderingen zijn gebaseerd op de voorshands vastgestelde feiten en op de volgende stellingen:

3.2  De directeur van de afdeling personeelszaken van ABC  heeft eiser toegezegd dat indien de arbeidsovereenkomst met hem niet wordt verlengd, hij ontslagen wordt uit de verplichtingen voortvloeiend uit de arbeidsovereenkomst.

3.3  Het is ABC  die niet verder wil met eiser. Als gevolg daarvan moet eiser, die een gezin heeft te onderhouden, ander werk zoeken. In zijn werkzaam leven tot nu toe heeft hij vrijwel altijd van doen gehad met filtersystemen. ABC  is zijn eerste werkgever die bij waterzuivering membraantechnologieën toepast. De arbeidsmarkt is voor iemand met een arbeidsverleden als eiser lastig. Hij heeft op meerdere vacatures zonder resultaat gesolliciteerd.

3.4  Water Q is een niet met ABC  concurrerende onderneming. Integendeel: XYZ is afnemer van membranen zoals die door ABC  worden gemaakt. De door XYZ gemaakte producten zijn voorzien van een geheel andere membraantechnologie dan die waarin ABC  excelleert.

3.5  In de functie die eiser bekleedt bij ABC  maakte hij geen offertes. Hij had geen inzicht in de door ABC  gehanteerde prijsstrategie. De taak van eiser was beperkt tot het enthousiasmeren van potentiële afnemers van de ABC -producten.

3.6  In het geval de kantonrechter tot een belangenafweging komt als bedoeld in artikel 7: 653 lid 2 BW weegt aan de kant van eiser zwaar:
–  dat hij kostwinner is;
–  het ABC  is die niet met hem verder wil;
–  het ABC  is geweest die erop stond dat in de arbeidsovereenkomst het concurrentiebeding werd opgenomen;
–  het ABC  is die niet wil meerwerken aan een regeling die neerkomt op een uitgewerkt relatiebeding.

3.7  Het in subsidiair gevorderde bedrag van € 48.962,40 bruto is het verschil tussen het jaarsalaris dat eiser bij XYZ kan verdienen en zijn werkloosheidswetuitkering, berekend over één jaar. Het gaat hier om een vergoeding als bedoeld in artikel 7: 653 lid 4 BW.

4.  Het verweer:

4.1  ABC  is van mening dat de vorderingen van eiser moeten worden afgewezen, dan wel dat hij daarin niet ontvankelijk wordt verklaard. Het volgende is naar voren gebracht:

4.2  Concurrentiebedingen zijn voor ABC  van levensbelang. Indien kennis, expertise, technologieën, verkoopstrategieën, klantengegevens en prijzen weglekken naar een concurrent heeft dit direct nadelige gevolgen voor ABC . In de markt waarin ABC  actief is, is de concurrentie extreem hevig en de concurrenten van ABC  schuwen niet daarbij middelen te gebruiken die in een normaal gereguleerd handelsverkeer niet door de beugel kunnen. XYZ is een concurrent van ABC  en vermeldenswaard is dat deze onderneming waarschijnlijk nauwe banden heeft met een Chinees bedrijf dat vorenbedoelde middelen toepast, hetgeen wordt geïllustreerd door de cat-tekening van ABC  op de website van XYZ.

4.3  Niet uit het oog mag worden verloren dat tot twee keer toe het concurrentiebeding met eiser is overeengekomen. Eiser heeft het beding niet eerder ter discussie gesteld. Nimmer is eiser namens ABC  toegezegd dat wanneer de arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd of niet wordt omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, het concurrentiebeding zijn werking gaat verliezen.

4.4  In het kader van zijn bij ABC  beklede functies hield eiser zich onder meer bezig met:
a.  Het ontwikkelen van strategieën en marketingplannen voor Norit ABC  Membraan Bioractoren (hetgeen ook een kernactiviteit is van XYZ (zie onder 2.8)
b.  Het ontwikkelen van relaties met key customers;
c.  Het verbeteren van het marktaandeel;
d.  Als lid van de Major Projects Group de verkoopstrategie, offertes en verkoopprocessen voor grote MBR projecten coördineren;
e.  Het voeren van contractsonderhandelingen;
f.  Het opstellen van jaarlijkse deelverkoopplannen en begrotingen;
g.  Het verzamelen van concurrentiegegevens
h.  Het adviseren over en controleren van door Applicatie Engineering gemaakte offertes ten aanzien van technische haalbaarheid, planning en prijsstelling;
i.  Het afsluiten van orders en het opstellen van verkoopcontracten.
De taken van eiser maken duidelijk dat hij over kennis en expertise is gaan beschikken die voor een met ABC  concurrerend bedrijf als XYZ van groot belang zullen zijn. Het gegeven dat eiser niet aan de verwachtingen van ABC  heeft voldoet, is irrelevant. Hij kan door zijn indiensttreding bij XYZ aan ABC  schade berokkenen. Het is voor eiser heel goed mogelijke een functie te aanvaarden zonder dat hij het concurrentiebeding overtreedt. Eiser wordt daarin niet in belangrijke mate belemmert en daarom kan hij geen aanspraak maken op een vergoeding ex artikel 7: 653 lid 4 BW.

5.  De beoordeling van het geschil:

5.1  De feiten weergegeven onder 2.1, 2.6 en 2.7 maken in voldoende mate duidelijk dat XYZ een met ABC  concurrerende onderneming is.

5.2  Eiser heeft niet aannemelijk heeft gemaakt, iedere onderbouwing ontbreekt, dat hem door ABC  is toegezegd dat in het geval de arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd of wordt omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, hij niet neer aan het beding gebonden is.

5.3  Aanvankelijk, in de periode van 1 oktober 2008 tot en met 30 september 2009, was eiser in dienst als Global Sales Manager. Het is ongewis gebleven of hij daadwerkelijk wereldwijd voor ABC  actief is geweest. Vast is echter komen te staan dat zijn actieradius voor de periode van 1 oktober 2009 tot 22 januari 2010 (de datum van de non actiefstelling) beperkt is geweest tot het Midden Oosten. Nadat eiser nog geen 15 maanden voor ABC  had gewerkt, wordt hem duidelijk gemaakt dat ABC  hem onvoldoende vindt functioneren en dat zij na 1 april 2010 niet verder met hem wil. Weliswaar betekent deze gang van zaken niet dat ABC  op de voet van artikel 7: 653 lid 3 BW schadeplichtig is geworden, maar het is een omstandigheid die in de risicosfeer ligt van ABC . (In de literatuur wordt er gewag van gemaakt dat het misschien op de weg van de wetgever ligt te bepalen dat wanneer in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een concurrentiebeding is opgenomen dit beding nietig is. Zie daarover bijvoorbeeld Olbers in SMA 1991, blz.: 580. In het wetsvoorstel 28167 kwam dezelfde kwestie aan de orde.)

5.4  Het belang van ABC  bij handhaving van het concurrentiebeding is in één zin samen te vatten. ABC  wil haar bedrijfsdebiet beschermen en zij vreest of gaat er zelfs vanuit dat wanneer eiser in dienst treedt van XYZ haar bedrijfsgeheimen terecht komen bij XYZ en dat eiser, ten nadele van ABC , contacten zal onderhouden of leggen met (potentiële) klanten. Daar tegenover staat het volgende:
a.  De vrije arbeidskeuze van eiser is in het geding;
b.  Hetgeen onder 5.2 is overwogen. Het is ABC  die niet verder wil met eiser;
c.  Niet is gesteld noch is anderszins gebleken dat ABC  heeft geïnvesteerd in een opleiding en de deskundigheid van eiser;
d.  De betrekkelijke korte periode dat eiser daadwerkelijk voor ABC  heeft gewerkt;
e.  De omstandigheid dat wanneer hij per 1 april 2010 in dienst treedt van XYZ hij al weer ruim twee maanden niet meer actief is geweest voor ABC ;
f.  Het geheimhoudingsbeding onverkort gehandhaafd blijft;
g.  Het ABC  is die niet is ingegaan op het aanbod van eiser het relatiebeding nader uit te werken. Indien zij dat wel had gedaan, had zij bijvoorbeeld kunnen proberen te bewerkstelligen dat eiser zich verplichtte om in het kader van zijn dienstverband bij XYZ gedurende een bepaalde periode geen contacten te onderhouden of te gaan leggen met haar relaties in het Midden Oosten.
Op grond van de hierboven weergegeven gewichtsbepalende elementen is de kantonrechter voorshands van oordeel dat een belangenafweging als bedoeld in 7: 653 lid 2 BW zodanig in het voordeel van eiser uitvalt, dat te verwachten is dat de bodemrechter tot het oordeel zal komen dat door het concurrentiebeding eiser zo onbillijk wordt benadeeld dat het beding voor algehele vernietiging in aanmerking komt.

5.5  De werking van het concurrentiebeding zal als na te melden met ingang van 1 april 2010 worden geschorst. ABC  zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten.

Beslissing:

Schorst met ingang van 1 april 2010 de werking van het tussen partijen geldende concurrentiebeding, in dier voege dat het eiser is toegestaan met ingang van deze datum als Global Sales Director in dienst te treden van XYZ.

Veroordeelt ABC  in de kosten van de procedure tot op deze uitspraak aan de zijde van eiser gevallen en begroot op € 695,93, waarin begrepen een bedrag van
€ 400,– aan salaris gemachtigde.

Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad

Wijst af het meer of anders gevorderde.
(bron: www.rechtspraak.nl)

Hebt u met betrekking tot een non concurrentiebeding  vragen of behoefte aan direct advies of rechtsbijstand, kunt u altijd direct en kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een van onze advocaten aan de telefoon. Bel ons nu op 030 252 35 20. Daarvoor brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.