De billijke vergoeding (vervolg)

In het artikel ‘Billijke vergoeding bij verwijtbaar handelen van de werkgever’ bespraken wij de uitspraak van de kantonrechter te Den Bosch d.d. 1 september 2015 (4336312\EJ VERZ 15-379\253), waarin aan de werknemer een billijke vergoeding werd toegekend in verband met verwijtbaar handelen van de werkgever.
In dit artikel zal een andere uitspraak van de kantonrechter te Den Bosch besproken worden, met betrekking tot de billijke vergoeding.

Casus
Werkgever en werkneemster hebben een nieuwe arbeidsovereenkomst afgesloten, omdat werkneemster per 1 juli 2015 een nieuwe functie ging bekleden. Werkneemster promoveerde van verkoopster naar bedrijfsleider. Werkneemster verrichtte naast haar verkooptaken al veel taken die in het functiepakket van een bedrijfsleider vallen. In de nieuwe arbeidsovereenkomst is een proeftijdbeding opgenomen. Op 2 juli 2015 heeft werkneemster zich ziek gemeld. Per brief van 17 juli 2015 heeft werkgever – met een beroep op het proeftijdbeding- de arbeidsovereenkomst met ingang van 18 juli 2015 opgezegd.

Vorderingen
Werkneemster is van mening dat er geen sprake is van een rechtsgeldige opzegging, omdat het proeftijdbeding op grond van artikel 7:652 lid 8 sub d BW nietig is. Er is immers sprake van een opvolgende arbeidsovereenkomst en betwist wordt dat werkneemster in de nieuwe functie duidelijk andere vaardigheden of verantwoordelijkheden vereist. Werkneemster vordert daarom vernietiging van de opzegging, doorbetaling van haar loon inclusief wettelijke verhoging en wettelijke rente.

Werkgever is van mening dat weldegelijk sprake is van een andere functie en stelt zich op het standpunt dat het proeftijdbeding rechtsgeldig is. Werkgever stelt zich dan ook op het standpunt dat de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig is opgezegd.
Voor het geval dat de kantonrechter oordeelt dat de arbeidsovereenkomst niet rechtsgeldig is opgezegd, heeft de werkgever een voorwaardelijk tegenverzoek ingediend, te weten ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:671b lid 1 onderdeel a jo. 7:669 lid 3 onderdeel h BW. Werkgever is van mening dat zij het vertrouwen in werkneemster kwijt is, omdat werkneemster onjuistheden heeft verteld over de datum van indiensttreding, de inhoud van haar ‘oude’ functie en haar arbeidsongeschiktheid. Tot slot is werkgever van oordeel dat geen sprake is van een opzegverbod.
Tegen dit voorwaardelijke tegenverzoek heeft werkneemster verweer gevoerd en primair gesteld dat het ontbindingsverzoek afgewezen dient te worden. Secundair stelt werkneemster dat indien de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden aan haar een transitievergoeding ter hoogte van € 1.738,- bruto en een billijke vergoeding ter hoogte van € 10.000,- bruto dient te worden betaald.

Oordeel kantonrechter

Rechtsgeldige opzegging
De kantonrechter oordeelt dat voor de nieuwe functie geen duidelijk andere vaardigheden of verantwoordelijkheden worden vereist. De opzegging van de arbeidsovereenkomst is aldus niet rechtsgeldig. De kantonrechter wijst alle verzoeken van werkneemster toe.

Ontbinding van de arbeidsovereenkomst
Allereerst oordeelt de kantonrechter dat in deze zaak door werkgever een voorwaardelijk beroep op artikel 7:671b lid 1 BW kan worden gedaan.

Vervolgens oordeelt de kantonrechter dat sprake is van een opzegverbod, nu werkneemster ziek is. Dit opzegverbod staat echter niet in de weg aan ontbinding van de arbeidsovereenkomst, omdat het verzoek geen verband houdt met de ziekte van werkneemster (artikel 6:671b lid 6 BW).

Tot slot is de kantonrechter – gelet op hetgeen partijen hebben gesteld – dat de arbeidsrelatie tussen partijen onherstelbaar verstoord is en dat van werkgever niet meer gevergd kan worden dat zij de arbeidsovereenkomst laat voortduren. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst per 1 november 2015.

Transitievergoeding
Op grond van artikel 7:673 BW kent de kantonrechter aan werkneemster een transitievergoeding toe ter hoogte van € 1.737,- bruto.

Billijke vergoeding
De kantonrechter is van oordeel dat de ontbinding van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van werkgever. De kantonrechter overweegt daarbij dat werkgever het dienstverband met werkneemster in verband met haar ziekmelding heeft willen beëindigen, omdat werkgever haar ziekte in twijfel trok. De kantonrechter stelt dat het niet aan werkgever is om een oordeel te vellen over de medische toestand van werkgeefster. Bij twijfel had zij een bedrijfsarts moeten inschakelen. Door dit handelen van werkgever kan haar ernstig verweten worden dat de arbeidsrelatie tussen partijen verstoord is.

Onder verwijzing naar de wetsgeschiedenis oordeelt de kantonrechter dat de billijke vergoeding in relatie moet staan tot het ernstig verwijtbare handelen of nalaten van de werkgever. De kantonrechter overweegt dat in de billijke vergoeding niet tot uitdrukking kan komen of het ontslag redelijk is mede in het licht van de gevolgen van het ontslag voor de werknemer, omdat dit al is verdisconteerd in de transitievergoeding. De hoogte van de billijke vergoeding moet daarom worden bepaald op een wijze die en op het niveau dat aansluit bij de uitzonderlijke omstandigheden van het geval, waarbij criteria als loon en lengte van het dienstverband geen rol hoeven te spelen. Wel kan rekening worden gehouden met de financiële situatie van de werkgever.

Gelet op vorenstaande kent de kantonrechter aan werkneemster een billijke vergoeding toe ter hoogte van € 2.000,- bruto.

Conclusie
Net als in de uitspraak van 1 september 2015 maakt de kantonrechter in haar uitspraak helaas niet inzichtelijk hoe zij precies tot de hoogte van de billijke vergoeding is gekomen. Wel wordt duidelijk uiteengezet wat het doel van de billijke vergoeding is en met welke omstandigheden de kantonrechter rekening houdt bij de berekening van de hoogte van de billijke vergoeding.

Wenst u naar aanleiding van dit artikel extra informatie, of wilt u een ontbindingsverzoek indienen bij de kantonrechter, dan zijn de arbeidsadvocaten van TEAM Advocaten u graag van dienst.

Bron: Ktr. Den Bosch d.d. 22 september 2015 (ECLI:NL:RBOBR:2015:5552) en AR-updates.nl 2015-0948