Kennelijk onredelijk ontslag – geen vaste formule voor berekening schadevergoeding

Kennelijk onredelijk ontslag. Op 12 februari 2010 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat bij schadevergoedingen wegens kennelijk onredelijk ontslag een algemene formule niet kan worden toegepast.  Ter beantwoording van de vraag of het ontslag op de voet van art. 7:681 lid 2, aanhef en onder b, BW kennelijk onredelijk is, dienen alle omstandigheden ten tijde van het ontslag in aanmerking te worden genomen. Art. 7:681 lid 1 BW verleent niet reeds een recht op schadevergoeding als een werknemer bij zijn ontslag geen vergoeding heeft gekregen. Dit is niet anders als de werknemer twee jaar onafgebroken arbeidsongeschikt is geweest. De schadevergoeding, bedoeld in art. 7:681 lid 1 BW dient ertoe de benadeelde een zekere mate van genoegdoening te verschaffen, in overeenstemming met aard en ernst van de tekortkoming van de wederpartij. De hoogte van deze vergoeding houdt nauw verband met de omstandigheden die de rechter tot zijn oordeel over de kennelijke onredelijkheid van het ontslag hebben gebracht. De rechter, aan wie bij de begroting van de schade een grote mate van vrijheid toekomt, dient zich steeds nauwkeurig rekenschap te geven van de factoren en omstandigheden die de hoogte van de vergoeding bepalen en dient hiervan op dusdanige wijze verantwoording af te leggen dat inzicht wordt gegeven in de afweging die tot zijn beslissing heeft geleid. De rechter mag de schade niet begroten aan de hand van een algemene (XYZ)formule. Uitgangspunt dat hoogte schadevergoeding wordt gemaximeerd op te verwachten inkomstenderving tot aan pensioen, onjuist. Aantal dienstjaren en leeftijd factoren waarmee de rechter bij de begroting van de schade rekening mag houden (bron: www.rechtspraak.nl /LJN: BK4472, Hoge Raad).

Op 27 november 2009 sneuvelde bij de Hoge Raad reeds de lijn van het Haagse Gerechtshof sneuvelde. In dit arrest viel dat lot ook de XYZ-formule van de andere vier gerechtshoven ten deel.  Aldus kan bij het bepalen van de vergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag geen algemene formule (dus ook geen XYZ-formule) worden toegepast, maar moet de rechtbank in zijn uitspraak nauwkeurig verantwoorden welke omstandigheden en factoren de hoogte van de vergoeding bepalen.Deze beslissing sluit aan op de uitspraak van de Hoge Raad van 27 november 2009 waarin is geoordeeld dat bij vergoedingen wegens kennelijk onredelijk ontslag niet kan worden aangeknoopt bij de zgn. kantonrechtersformule (die bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst wordt gebruikt).

Hebt u omtrent kennelijk onredelijk ontslag vragen dan wel behoefte aan direct advies of bijstand (hulp), kunt u altijd kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een van onze ontslag en arbeidsrecht advocaten aan de telefoon. Wij zijn specialist op dit terrein. Bel ons nu tegen op 030 252 35 20 of tot 22.00 uur op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.