Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens niet tijdig opgeven van reden voor afwezigheid | Ontslag advocaat

Levert het ingeval van detentie niet tijdig opgeven van reden voor afwezigheid een reden op voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst?

De zaak was de volgende.

Werknemer, sedert 1 september 2007 in dienst van werkgeefster, had zich op 31 oktober 2007 ziek gemeld. Afspraken om het werk deels te hervatten op 8 november, 12 november en 26 november 2007 werden niet nagekomen. En zonder bericht verscheen werknemer op 29 november 2007ook niet verschenen bij de bedrijfsarts. Op 3 december 2007 heeft werkgeefster de voicemail van werknemer ingesproken en hem per brief gesommeerd uiterlijk 7 december 2007 een afspraak te maken met de bedrijfsarts. Op 5 december 2007 vernam werkgeefster van de politie dat werknemer in hechtenis zat. Omdat van werknemer niets meer werd vernomen heeft werkgeefster hem op 11 december 2007 op staande voet ontslagen. Werknemer erkende naderhand te zijn aangehouden voor een geweldsdelict in de privésfeer en thans nog in voorlopige hechtenis te zitten.

Voor het geval zou komen vast te staan dat dit ontslag niet rechtsgeldig was gegeven werd door de werkgever een voorwaardelijk verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst ingediend wegens gewichtige redenen, primair bestaande uit een dringende reden en subsidiair wegens verandering van omstandigheden. Door werkgeefster werd daartoe (samengevat) aangevoerd dat werknemer willens en wetens instructies om zich te melden voor zijn werkzaamheden, dan wel bij de bedrijfsarts, aan zijn laars lapt, onverminderd dat werkgeefster niet geassocieerd wil worden met strafrechtelijke connotaties zijdens werknemer.

Werknemer bracht daar tegen in, dat – ook blijkens de jurisprudentie – noch op overtreding van controlevoorschriften, noch op voorlopige detentie, als sanctie staat ontslag of ontbinding.
Werknemer voerde aan dat zijn toenmalige advocaat werkgeefster hem had moeten verwittigen en dat hij de brief van 3 december 2007 pas op 15 januari 2008 heeft ontvangen.

Omtrent de vraag of zich in deze zaak gewichtige redenen voordoen die tot een ontbinding van de arbeidsovereenkomst moeten leiden, liet de kantonrechter Zutphen zich uit in zijn beschikking van 12 februari 2008.

De kantonrechter achtte geen dringende reden aanwezig. Met name omdat onvoldoende was gebleken dat werknemer “willens en wetens” heeft verzuimd.

De kantonrechter was echter wel van oordeel dat het gedrag van werknemer een verandering van omstandigheden heeft opgeleverd die een ontbinding rechtvaardigt. Dit omdat het weliswaar zo mag zijn dat overtreding van controlevoorschriften of detentie wegens een strafbaar feit in de privésfeer in beginsel nog geen grond voor ontbinding geeft, maar zulks onder bijkomende omstandigheden anders kan zijn en de kantonrechter constateert dat zich in casu het één èn het ander voordoet. Daarbij komt dat werknemer, om voor zijn risico komende redenen, werkgeefster niet tijdig heeft ingelicht over de redenen van zijn afwezigheid en de vermoedelijke duur ervan. Mede in acht genomen de korte duur van het dienstverband en de strubbelingen rond gedeeltelijke werkhervatting waar werknemer ook geen acceptabele verklaring voor heeft gegeven, is de kantonrechter van oordeel dat er sprake is van een voor risico van werknemer komende vertrouwensbreuk van dien aard dat ontbinding zonder vergoeding op haar plaats is. De arbeidsovereenkomst werd om die reden voorwaardelijk (voor het geval het ontslag op staande voet geen stand hield) ontbonden per
1 maart 2008;

Conclusie: het niet tijdig inlichten van werkgever omtrent de redenen van afwezigheid kan onder omstandigheden, en ook ingeval van detentie, een vertrouwensbreuk opleveren van dien aard dat een ontbinding van de arbeidsovereenkomst zonder vergoeding gerechtvaardigd is.

Mocht u over het voorgaande dan wel over andere arbeidsrechtelijk zaken verdere vragen hebben, of behoefte hebben aan direct advies of bijstand (hulp), kunt u altijd kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een van onze arbeidsrecht advocaten aan de telefoon. Wij zijn specialist in arbeidsrecht en ontslagrecht.

Bel ons nu tegen op 030 252 35 20 of tot 22.00 uur op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Onze vestigingsadressen zijn de volgende:

ATM Advocaten Utrecht:

Stadion Galgenwaard, Herculesplein 213, Utrecht
T: 030 252 35 20
F: 030 251 27 41

ATM Advocaten Dordrecht:

Johan de Wittstraat 39, Dordrecht
T: (078) 614 87 56
F: (078) 613 31 73

ATM Advocaten Den Bosch:

Victorialaan 15, ‘s-Hertogenbosch
T: 073 750 66 80
F: 073 750 66 82

(bron: www.rechtspraak.nl)