Ontbinding arbeidsovereenkomst – teleurgestelde verwachtingen

Ontbinding arbeidsovereenkomst. Tien dagen na aanvang van de arbeidsovereenkomst wenst werkgever deze weer te ontbinden, omdat werknemer niet aan de verwachtingen voldoet. Het verzoek wordt afgewezen, omdat de teleurgestelde verwachting van werkgever in de persoonlijkheid van de werknemer op een termijn van tien werkdagen, waarin werknemer nog geen inhoudelijk werk heeft verricht, niet als een zodanige verandering van omstandigheden kan worden aangemerkt, dat voorzetting van de arbeidsovereenkomst niet van werkgever kan worden verlangd.

Hebt u over de ontbinding van een arbeidsovereenkomst vragen of behoefte aan direct advies of rechtsbijstand, kunt u altijd direct en kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een van onze arbeidsrecht en ontslagrecht advocaten aan de telefoon. Wij zijn specialist in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht. Bel ons nu op 030 252 35 20 – of tot 22.00 uur tegen lokaal tarief – op 030 252 35 20. Daarvoor brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM
Sector kanton

Locatie Haarlem

zaak/rep.nr.: 360732 AO VERZ 07-935
datum uitspraak: 16 november 2007

BESCHIKKING ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST

inzake

de besloten vennootschap
ABC B.V.
te Haarlem
verzoekster
hierna: Device
gemachtigde: mr. X

tegen

[verweerder]
te [woonplaats]
verweerder
hierna: [verweerder]
gemachtigde: mr. Y

De procedure

Op 4 oktober 2007 is ter griffie een verzoekschrift ontvangen van Device, strekkende tot ontbinding van de tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst. [verweerder] heeft een verweerschrift ingediend. De mondelinge behandeling van de zaak heeft plaatsgevonden op 9 november 2007. Op deze zitting hebben partijen hun standpunt nader toegelicht. De gemachtigde van ABC heeft pleitnotities overgelegd. De griffier heeft aantekeningen gemaakt van hetgeen ter zitting is verhandeld. Beide partijen hebben producties in het geding gebracht.

De feiten

1.  [verweerder] (42 jaar) is met ingang van 1 september 2007 bij ABC in dienst als Business Development Manager op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, te weten tot 1 september 2008. Zijn salaris bedraagt € 7.000,– bruto per (exclusief emolumenten).
2.  [verweerder] is op 3 september 2007 met zijn werkzaamheden bij ABC begonnen.

3.  Bij brief van 14 september 2007 schrijft [XXX], general manager van ABC aan [verweerder] onder meer het volgende:
Wij hebben na intern beraad besloten dat we de arbeidsovereenkomst met jou per direct willen ontbinden. Ondanks je kwaliteiten en ervaring hebben wij moeten constateren dat je ons inziens niet past binnen onze organisatie. (…).

Het verzoek

ABC verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens een verandering in de omstandigheden. Ter toelichting stelt ABC dat [verweerder] niet voldoet aan haar verwachtingen. Zijn persoonlijkheid past niet in de bedrijfscultuur van Device: [verweerder] heeft een afwachtende werkwijze, is niet gemakkelijk in de omgang, niet servicegericht en stelt zich meer op als een analist dan als een doener. ABC durft [verweerder] niet op klanten af te sturen uit vrees dat deze moeite met zijn houding en werkwijze zouden hebben en mogelijk zouden weglopen.
ABC heeft in diverse gesprekken geprobeerd om [verweerder] duidelijk te maken wat zij van hem verwachtte, maar ABC zag na twee weken geen enkele verandering in zijn houding. Er is volgens ABC simpelweg sprake van een “mismatch”. Dit kan aan geen van beide partijen worden verweten. ABC biedt [verweerder] daarom een vergoeding aan van € 7.560,– bruto.

Het verweer

[verweerder] concludeert primair tot afwijzing van het verzoek. Voor het geval de arbeidsovereenkomst toch wordt ontbonden, verzoekt [verweerder] om toekenning van een vergoeding gelijk aan het salaris dat [verweerder] gedurende de resterende contractsperiode zou hebben verdiend.
Op het verweer van [verweerder] zal voor zover relevant bij de beoordeling van het verzoek nader worden ingegaan.

De beoordeling van het verzoek

De kantonrechter heeft zich ervan vergewist dat het verzoek geen verband houdt met het bestaan van een opzegverbod als bedoeld in artikel 7:685 lid 1 BW.

In de eerste plaats staat ter beoordeling of er gewichtige redenen zijn die tot de ontbinding van de arbeidsovereenkomst moeten leiden. Het volgende wordt overwogen.

ABC stelt zich op het standpunt dat [verweerder] niet voldoet aan haar verwachtingen. Volgens de toelichting van ABC ter zitting bleek [verweerder] al op de eerste werkdag stil en terughoudend, een man die alles op zich laat afkomen in plaats van de pro-actieve houding die ABC van [verweerder] als sales-man mocht verwachten. Volgens ABC is [verweerder] daarom niet de juiste man voor Device. Deze teleurgestelde verwachting levert volgens ABC een verandering van omstandigheden op die tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst moet leiden.

[verweerder] voert hiertegen aan dat ABC zeer voorbarig handelt door het dienstverband na tien werkdagen te beëindigen. [verweerder] is volgens eigen zeggen pro-actief en vindt dat hij qua persoonlijkheid wel in de organisatie past. ABC heeft [verweerder] tussen 3 en 14 september 2007 niet op zijn houding of gedrag aangesproken. Hij heeft van ABC geen kans gekregen om zich inhoudelijk te kunnen bewijzen en van samenwerking met collega’s is het -door drukte aan hun zijde- ook nog nauwelijks gekomen. [verweerder] wil deze kans alsnog krijgen en verzet zich dan ook tegen de verzochte ontbinding.

De kantonrechter is van oordeel dat er geen grond is voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst met [verweerder]. De teleurstelling van ABC -vanaf de eerste werkdag van [verweerder]- in diens houding en gedrag moet worden toegeschreven aan de verwachting die ABC van zijn persoonlijkheid koesterde, te weten een pro-actieve sales-man en geen introverte mens die [verweerder] in de ogen van ABC bleek te zijn. Deze teleurgestelde verwachting kan -in elk geval op een termijn van tien werkdagen waarin [verweerder] nog een inhoudelijk werk heeft verricht maar bezig is met kennismaking en inwerking in het bedrijf en haar werkwijze- niet als een zodanige verandering van omstandigheden worden aangemerkt dat voorzetting van de samenwerking niet van ABC kan worden verlangd. ABC heeft, als resultaat van een deugdelijke sollicitatieprocedure [verweerder] voor deze functie aangesteld, en dat brengt voor haar als werkgever mee dat [verweerder] recht heeft op een reële kans om zich qua optreden en inhoudelijk functioneren te bewijzen. Die kans heeft hij naar het oordeel van de kantonrechter niet tot onvoldoende gehad: de afspraken met collega’s om hem in te werken waren nog niet echt van de grond gekomen, laat staan dat [verweerder] de gelegenheid heeft gehad om zijn inhoudelijke arbeidsprestaties te laten zien.
Dat [verweerder] zich tijdens een kick-off meeting met Dell niet pro-actief heeft opgesteld, is door [verweerder] betwist en vervolgens zijn van de zijde van ABC geen feiten of omstandigheden aangevoerd die deze conclusie kunnen dragen.

ABC stelt ter onderbouwing van het ontbindingsverzoek verder dat zij vreest voor een afbreukrisico als zij [verweerder] op haar klanten afstuurt, waarmee ABC bedoelt dat zij bestaande klanten door toedoen van [verweerder] mogelijk zal verliezen. Bovendien bestaat het risico dat [verweerder] het “concept Device” niet aan nieuwe klanten kan verkopen.
Deze stelling van ABC is niet meer dan een voorspelling, waarvan de juistheid alleen in de praktijk kan blijken nadat [verweerder] de kans heeft gekregen inhoudelijk werk voor ABC te verrichten. Deze voorspelling kan daarom niet worden aangemerkt als een verandering van omstandigheden, en levert dus geen grond voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst op.

Nu ABC geen andere feiten of omstandigheden heeft gesteld op grond waarvan voortzetting van het dienstverband niet van ABC gevergd kan worden, is er geen deugdelijke grond om de arbeidsovereenkomst op korte termijn te ontbinden.
Het verzoek zal daarom worden afgewezen.

Gezien de aard van de procedure worden de kosten tussen partijen gecompenseerd in die zin dat ieder der partijen de eigen kosten draagt.

Beslissing

De kantonrechter:

wijst het verzoek af;

bepaalt dat iedere partij haar eigen kosten draagt.
(bron: www.rechtspraak.nl)

Hebt u over de ontbinding van een arbeidsovereenkomst vragen of behoefte aan direct advies of rechtsbijstand, kunt u altijd direct en kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een van onze arbeidsrecht en ontslagrecht advocaten aan de telefoon. Wij zijn specialist in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht. Bel ons nu op 030 252 35 20 – of tot 22.00 uur tegen lokaal tarief – op 030 252 35 20. Daarvoor brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening. Een eerste telefonisch advies is altijd kostees is altijd k