JOIN THE TEAM

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire of jurist!

Zie de vacature

Ontbinding arbeidsovereenkomst – contact met arbeidsrecht advocaten

ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST DOOR KANTONRECHTER

De procedure tot ontbinding arbeidsovereenkomst door de kantonrechter begint met het indienen van een verzoekschrift.

In de wet staat dat ieder der partijen te allen tijde bevoegd is zich tot de kantonrechter te wenden met het verzoek de arbeidsovereenkomst wegens gewichtige redenen te ontbinden. Hieruit volgt dat zowel werkgever als werknemer aan de kantonrechter kunnen verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Uit “te allen tijde” volgt dat altijd aan de kantonrechter kan worden verzocht de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Dus ook indien de werknemer ziek is. Ontbinding van de arbeidsovereenkomst tijdens ziekte is dus niet onmogelijk.

De kantonrechter dient te onderzoeken of het ontbindingsverzoek verband houdt met een  opzegverbod. Indien dat het geval is, bijvoorbeeld omdat ontbinding van de arbeidsovereenkomst wordt gevraagd wegens regelmatige afwezigheid wegens ziekte, zal de kantonrechter het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst ‘met de nodige terughoudendheid betrachten’. In dat geval wordt een ‘reflexwerking’ toegekend aan het ontslag verbod, bijvoorbeeld het ontslagverbod dat geldt bij bij ziekte, hetgeen betekend dat, hoewel de ontslagverboden niet gelden in een ontbindingsprocedure, de kantonrechter daar toch wel rekening mee houdt bij zijn beslissing om de arbeidsovereenkomst al dan niet te ontbinden.

De inhoud van het verzoekschrift

Een verzoekschrift tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst wordt ingediend op grond van ‘gewichtige redenen’ .

Als gewichtige redenen worden beschouwd (a) omstandigheden die een dringende reden als bedoeld in artikel 677 lid 1 zouden hebben opgeleverd indien de arbeidsovereenkomst deswege onverwijld opgezegd zou zijn, alsook (b) veranderingen in de omstandigheden, welke van dien aard zijn, dat de arbeidsovereenkomst billijkheidshalve dadelijk of na korte tijd behoort te eindigen. Er zij dus twee ‘gewichtige redenen’ op grond waarvan de kantonrechter een ontbinding van de arbeidsovereenkomst kan uitspreken.

Dringende reden

Een dringende reden is een reden die een ontslag op staande voet kan rechtvaardigen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan diefstal, alcohol misbruik, regelmatig te laat op het werk verschijnen enz., enz.

Verandering van omstandigheden

Een verandering van omstandigheden, ook  wel genoemd ‘wijziging van omstandigheden’, kan verschillende oorzaken hebben. De meest voorkomende zijn (a) het geval dat partijen niet meer door één deur kunnen (ook wel genoemd een ‘verschil van inzicht omrent de wijze waarop werknemer zijn werkzaamheden dient uit te voeren’) en (b) het geval dat de arbeidsplaats van werknemer komt te vervallen, meestal door reorganisatie. De verandering van omstandigheden moet echter wel van dien aard zijn, dat deze een ontbinding van de arbeidsovereenkomst kan rechtvaardigen. Anders gezegd, duidelijk moet zijn dat er door deze verandering van omstandigheden geen andere keuze is dan een ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Het verweerschrift

De rechtbank (de kantonrechter) stuurt het bij haar ingediende verzoekschrift door naar de verwerende partij en geeft daarbij een termijn om een verweerschrift in te dienen.

Doorlooptijd

Het verzoekschrift wordt door de kantonrechter mondeling behandeld ter terechtzitting. Partijen worden bij brief van de rechtbank opgeroepen om daarbij aanwezig te zijn.

Tijdens deze terechtzitting kan de verzoekende partij (meestal de werkgever) het verzoek mondeling toelichten en kan de verwerende partij (meestal de werknemer) het verweer toelichten.

Na de mondelinge behandeling doet de kantonrecht uitspraak. In ontbindingsprocedures wordt dat geen vonnis maar een beschikking genoemd.

De ontbinding kan niet met terugwerkende kracht worden toegewezen.

De tijd tussen de binnenkomst van het verzoekschrift op de rechtbank en de verzending van de uiteindelijke beschikking zal in beginsel niet langer zijn dan acht weken.

Bijzondere omstandigheden, ter beoordeling van de kantonrechter, kunnen aanleiding geven tot een langere duur van de procedure.

De dagbepaling van de beschikking (art. 279 lid 1 Rv) zal geschieden met inachtneming van
een termijn van in beginsel maximaal drie weken na de mondelinge behandeling.

De vergoeding

Uitsluitend indien de rechter het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst inwilligt wegens een veranderingen in de omstandigheden kan hij, zo hem dat met het oog op de omstandigheden van het geval billijk voorkomt, aan een van de partijen ten laste van de wederpartij een ontbindingsvergoeding (ontslagvergoeding) toekennen. De kantonrechter kan toestaan dat de ontbindingsvergoeding  op door hem te bepalen wijze in termijnen wordt betaald.

De kantonrechter kan dus ook, indien hij daartoe aanleiding ziet, bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst een ontbindingsvergoeding toekennen aan de werkgever!

De hoogte van de ontbindingsvergoeding wordt door de kantonrechter vastgesteld aan de hand van de zogeheten kantonrechtersformule. In dit bericht wordt daarop niet verder ingegaan.

Hoger beroep?

In ontbindingsprocedures zijn hoger beroep en cassatie in beginsel uitgesloten.

Contact met arbeidsrecht advocaten van ATM

Hebt u omtrent een ontbinding van een arbeidsovereenkomst verdere vragen hebben, of behoefte hebben aan direct advies of rechtsbijstand, kunt u altijd telefonisch contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een van onze arbeidsrecht en ontslag advocaten aan de telefoon. U kunt ons bereiken op 030 252 35 20. Een eerste telefoongesprek is altijd kosteloos.

 

Deel dit verhaal:

Geschreven door:

TEAM Advocaten
Zoeken:

Betrouwbaar & betaalbaar

Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Stel direct uw vraagDirect advies

Bel mij terug

Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen