Ontbinding arbeidsovereenkomst (Detentie)| Ontslag advocaat

Is detentie een reden voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst? De kantonrechter Haarlem liet zich daarover uit in zijn beschikking op 7 juli 2005.

Door de kantonrechter werd omtrent de vraag of zich in deze zaak gewichtige redenen voordoen die tot een ontbinding van de arbeidsovereenkomst moeten leiden, het volgende overwogen.

Ondanks het door werkgever in het geding gebrachte deel van het proces-verbaal van het strafrechtelijke onderzoek, staat nog geenszins vast dat werknemer zich daadwerkelijk heeft schuldig gemaakt aan de strafbare handelingen waarvan hij wordt verdacht. Het enkele feit dat werknemer thans nog steeds is gedetineerd is onvoldoende om, vooruitlopend op de behandeling van de strafzaak, reeds nu te zeggen dat de arbeidsovereenkomst moet worden ontbonden.

Ook het feit dat werknemer door zijn detentie niet in staat is zijn arbeid te verrichten, brengt nog niet met zich dat de arbeidsovereenkomst moet worden ontbonden. Ook daartoe is vereist dat reeds nu gezegd kan worden dat werknemer zelf de handelingen heeft verricht die tot de detentie hebben geleid. De kantonrechter wenst niet vooruit te lopen op de uiteindelijke afloop van de strafzaak tegen werknemer. Indien werknemer uiteindelijk wordt vrijgesproken zou de ontbinding van de arbeidsovereenkomst ten onrechte zijn geweest. Dat acht de kantonrechter onverantwoord bij een dienstverband van ruim 18 jaren. Indien werknemer wordt veroordeeld kan altijd nog tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst worden overgegaan.

Onvoldoende gebleken is dat uitstel van die eventuele ontbinding voor werkgever onoverkomelijk bezwaarlijk zou zijn. Werkgever betaalt immers het salaris van werknemer niet uit en moet in staat worden geacht door middel van het inzetten van uitzendkrachten het tijdelijke gat dat is ontstaan door het wegvallen van werknemer op te vullen.

Werkgever heeft nog gesteld dat werknemer, ook indien hij zal worden vrijgesproken, niet meer in aanmerking zal kunnen komen voor werkzaamheden binnen het beveiligde gebied waar hij zijn normale werkzaamheden pleegt uit te voeren. Ook wat dat betreft is het thans nog te vroeg om daar al een oordeel over te geven. De thans beschikbare informatie uit het strafrechtelijke onderzoek geeft ook daarvoor onvoldoende aanknopingspunten.

Al het voorgaande in aanmerking nemende komt de kantonrechter tot het oordeel dat thans geen, althans onvoldoende gewichtige redenen bestaan om de arbeidsovereenkomst te ontbinden, zodat het verzoek zal worden afgewezen.

Conclusie: Al met al moet voor een ontbinding van de arbeidsovereenkomst in dit soort gevallen dus vast staan dat werknemer zich daadwerkelijk schuldig heeft gemaakt aan strafbare handelingen. Het enkele feit dat hij in detentie zit is onvoldoende reden om een ontbinding van zijn arbeidsovereenkomst te kunnen rechtvaardigen. Immers indien werknemer uiteindelijk wordt vrijgesproken zou de ontbinding van de arbeidsovereenkomst ten onrechte zijn geweest. Dit geldt te meer omdat werkgever in deze periode geen salaris behoeft te betalen.

Mocht u over het voorgaande dan wel over andere arbeidsrechtelijk zaken verdere vragen hebben, of behoefte hebben aan direct advies of bijstand (hulp), kunt u altijd kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een van onze arbeidsrecht advocaten aan de telefoon. Wij zijn specialist in arbeidsrecht en ontslagrecht.

Bel ons nu tegen op 030 252 35 20 of tot 22.00 uur op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Onze vestigingsadressen zijn de volgende:

ATM Advocaten Utrecht:

Stadion Galgenwaard, Herculesplein 213, Utrecht
T: 030 252 35 20
F: 030 251 27 41

ATM Advocaten Dordrecht:

Johan de Wittstraat 39, Dordrecht
T: (078) 614 87 56
F: (078) 613 31 73

ATM Advocaten Den Bosch:

Victorialaan 15, ‘s-Hertogenbosch
T: 073 750 66 80
F: 073 750 66 82

(bron: www.rechtspraak.nl)