Ontbinding Arbeidsovereenkomst werknemer | Ontslag advocaat

Hebt u vragen omtrent ontbinding van een arbeidsovereenkomst. Bel ons dan op ons centrale telefoonnummer 030 252 35 20 of tot 22.00 uur op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST DOOR WERKNEMER

In de wet staat dat ieder der partijen te allen tijde bevoegd is zich tot de kantonrechter te wenden met het verzoek de arbeidsovereenkomst wegens gewichtige redenen te ontbinden. Hieruit volgt dat zowel werkgever als werknemer aan de kantonrechter kunnen verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Ontbinding van de arbeidsovereenkomst door werknemer is toegestaan.

Maar let op, de kantonrechter kan ook, indien hij daartoe aanleiding ziet, bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst een ontbindingsvergoeding toekennen aan de werkgever!

De hoogte van de ontbindingsvergoeding wordt door de kantonrechter vastgesteld aan de hand van de zogeheten kantonrechtersformule.

Wanneer de rechter het verzoek tot ontbinding inwilligt wegens veranderingen van omstandigheden en het hem met het oog op de omstandigheden van het geval billijk voorkomt dat aan een der partijen ten laste van de wederpartij een vergoeding zal worden toegekend, zal de hoogte van deze ontbindingsvergoeding  worden vastgesteld aan de hand van de kantonrechtersformule. Ook indien de werknemer het verzoek indient. Maar let op, indien de werknemer geen goede reden heeft om de ontbinding van de arbeidsovereenkomst te verzoeken, kan de vergoeding weleens op nul uitkomen.

In de praktijk regelmatig voorkomende situaties waarin de werknemer om ontbinding arbeidsovereenkomst verzoekt:

Na een arbeidsconflict

De werknemer verwijt de werkgever het ontstaan van het arbeidsconflict en vraagt zelf ontbinding. Indien de werkgever een verwijt treft en hij rekening had behoren te houden met de niet te verwaarlozen kans dat de arbeidsverhouding door zijn handelwijze (of nalaten) verstoord zou raken, kan niet worden ingezien waarom bij de ontbinding een andere vergoeding zou moeten worden toegekend als de werknemer de ontbinding verzoekt dan als de werkgever dit doet. De situatie (aannemende dat deze inmiddels onomkeerbaar is) leidt in beide gevallen tot het oordeel dat partijen uit elkaar moeten en voor de ontbindingsvergoeding  behoort het dan niet uit te maken wie als eerste de kantonrechter benadert, nu er voor beide partijen geen alternatief meer is voor een beëindiging. Een andere benaderingswijze leidt ook tot de onnavolgbare situatie dat bij een tegenverzoek van de werkgever een andere ontbindingsvergoeding  toegekend zou worden dan op het inleidend verzoek van de werknemer, terwijl beide vergoedingen geacht moeten worden billijk te zijn.

(Langdurige) arbeidsongeschiktheid anders dan door een arbeidsconflict

De werknemer die door slechte arbeidsomstandigheden (niet zijnde een arbeidsongeval) uiteindelijk arbeidsongeschikt geraakt zal – naar moet worden aangenomen – doorgaans een
beëindigingsvergoeding toegekend krijgen. Ook hier dus weer de toepassing van de factoren
risicosfeer en verwijtbaarheid. Een factor van belang is de opstelling van de werkgever en de
werknemer in het re-integratietraject.

Werknemer wil elders aan de slag (carrière-motief)

In dergelijke gevallen zal de oorzaak geheel in de risicosfeer van de werknemer liggen en ligt het niet voor de hand hem nog een ontbindingsvergoeding  te geven, mits er verder niets aan de hand is.
In bepaalde gevallen (bijvoorbeeld tussentijds vertrekkende sporters) ligt het eerder voor de hand dat de werknemer aan de werkgever een ontbindingsvergoeding  betaalt. Hier had de werknemer immers zonder bezwaar kunnen blijven, doch wil hij om hem moverende redenen van de overeenkomst af, waardoor de werkgever in een nadeliger positie komt te verkeren, nu toptalent schaars is op de arbeidsmarkt.

Werknemer dient het verzoek in na een eerdere intrekking door de werkgever

In beginsel is de situatie niet fundamenteel gewijzigd als de werkgever na de intrekking geen
substantiële en geloofwaardige poging heeft gedaan de werknemer opnieuw een zinvolle kans te bieden om zijn werkzaamheden voort te zetten, respectievelijk een andere passende plaats binnen de arbeidsorganisatie heeft gegeven. Indien daarvan geen sprake is valt niet in te zien waarom in een ongewijzigde situatie aan de werknemer een andere ontbindingsvergoeding  dient te worden toegekend als hij – nu geen andere oplossing voorhanden is – zelf een nieuw verzoek indient. Dit kan mogelijk anders liggen als de werknemer eerder met klem heeft volgehouden wel verder te willen en te kunnen met deze werkgever. Uitgangspunt is echter dat het niet uitmaakt voor de hoogte van de ontbindingsvergoeding  wie – in een uitzichtloze situatie – het verzoek indient. Dit uitgangspunt sluit ook aan bij de veel voorkomende praktijk dat de verwerende partij een – al dan niet voorwaardelijk – tegenverzoek indient. Immers, niet valt in te zien waarom op dat tegenverzoek anders beslist wordt dan op het inleidende verzoek nu de omstandigheden en mitsdien ook de risicosfeer en de verwijtbaarheid gelijk (gebleven) zijn.

Contact met ATM Advocaten

Mocht u over een ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter verdere vragen hebben, of behoefte hebben aan direct advies of bijstand (hulp), kunt u altijd direct en kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een van onze arbeidsrecht advocaten aan de telefoon. Wij zijn specialist in arbeidsrecht en ontslagrecht.

Bel ons nu op ons centrale telefoonnummer 030 252 35 20. Daarvoor brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Onze vestigingsadressen zijn de volgende:

Advocatenkantoor Specialist in Arbeidsrecht in Utrecht:

Stadion Galgenwaard, Herculesplein 213, Utrecht
T: 030 252 35 20
F: 030 251 27 41

Advocatenkantoor Specialist Arbeidsrecht in Dordrecht:

Johan de Wittstraat 39, Dordrecht
T: (078) 614 87 56
F: (078) 613 31 73

Advocatenkantoor Specialist Arbeidsrecht in Den Bosch:

Victorialaan 15, ‘s-Hertogenbosch
T: 073 750 66 80
F: 073 750 66 82

ATM Advocaten uw Advocatenkantoor Arbeidsrecht en ontslagrecht.