JOIN THE TEAM

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire of jurist!

Zie de vacature

Ontbinding Arbeidsovereenkomst – geen vergoeding toegekend

Ontbinding Arbeidsovereenkomst. Deze zaak begint met een conflict over boventallig opgenomen vakantiedagen en geweigerd zorgverlof dat escaleert. Het door de werkgever gegeven ontslag op staande voet wordt teruggedraaid. Poging de verhouding te herstellen via mediation mislukt. Daarna verzoekt werknemer (!) ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Aan wie kan de ontstane situatie worden verweten?

De kantonrechter kent geen vergoeding toe en overweegt daartoe het volgende.

Bij een arbeidsovereenkomst zijn twee partijen betrokken en ook in Nederland geldt wel degelijk dat partijen in beginsel gelijkwaardig zijn. Zo kennen we in Nederland goed werkgeverschap, maar ook goed werknemersschap. Zonder enige twijfel heeft WERKGEVER bij het ontslag op staande voet een inschattingsfout gemaakt, maar na interventie van haar advocaat is dit ontslag op staande voet teruggedraaid. Voor WERKGEVER is dat het startsein geweest om alle zeilen bij te zetten om de verhoudingen, die goed waren, weer goed te krijgen, maar dat is niet gelukt. Gesprekken met werknemer, zelfs mediation heeft niet kunnen bewerkstelligen dat werknemer weer aan het werk is gegaan.

In deze situatie, waarbij alles van de werkgever is gekomen en uit niets blijkt dat de werknemer ook maar een handreiking of verbetervoorstel richting de werkgever heeft gedaan, kan de kantonrechter met de beste wil van de wereld niet inzien om welke reden WERKGEVER aan werknemer nog een vergoeding verschuldigd zou zijn. Zoals gezegd ook een werknemer heeft verplichtingen naar de werkgever toe en die verplichtingen is werknemer zeker niet na gekomen. Het is toch werkelijk onvoorstelbaar dat een conflict over zorgverlof en negatieve vakantie uren uitmondt in een ontbinding van de arbeidsovereenkomst, enkel en alleen omdat de werknemer eigenlijk vanaf het begin de voeten in het zand heeft gezet en met geen mogelijkheid van haar standpunt daarover is af te brengen en zeker niet meer aan het werk wil bij WERKGEVER, een werkgever waar ze nota bene negen jaar met veel plezier heeft gewerkt.

Ter terechtzitting heeft werknemer nog gezegd dat het aan haar gegeven ontslag op staande voet voor haar het breekpunt is geweest, maar, zelfs als dat waar is, dan nog moet op een gegeven moment toch ook bij haar het besef boven komen dat zij zelf in de oorzaak daarvan ook een flinke rol heeft gespeeld, welke niet helemaal weg te poetsen is. Zij wist drommels goed dat ze een fors negatief vakantie-uren saldo had en ook op dat punt heeft zij nimmer enig initiatief genomen om op dat punt tot een regeling te komen. Van een werkgever kan niet verwacht worden dat deze naar de werknemer telkens maar lankmoedig is en blijft en door blijft gaan met het toestaan van vrije dagen opnemen als deze er niet zijn. Dat gekozen is voor de weg van het onbetaald verlof is zeker niet vreemd te noemen. Waar geen recht bestaat op een vrije dag, kan men van dat recht geen gebruik maken. Dat dit tot een conflict gaat voeren als de werknemer voet bij stuk blijft houden, is dan ook tenminste voorspelbaar. Dat conflict mondt nu uit in een ontbinding van de arbeidsovereenkomst!

Mocht u op het terrein van arbeidsrecht, waaronder begrepen een ontbinding arbeidsovereenkomst, vragen hebben kunt u altijd kosteloos contact opnemen met onze arbeidsrecht en ontslag advocaten. Wij zijn specialist op dit terrein. Bel ons nu op 030 252 35 20. Daarvoor brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening. Eerste telefonisch advies van onze advocaten is kosteloos.

Uitspraak

RECHTBANK ALMELO
Sector Kanton

Locatie Almelo

Zaaknummer  : 357.158 EJ VER 10-1796

Beschikking van de kantonrechter d.d. 23 november 2010 in de zaak van:

werknemer
wonende te [woonplaats]
verzoekster,
hierna te noemen werknemer
gemachtigde: mr X
advocaat

tegen

De besloten vennootschap WERKGEVER Electronics B.V.
gevestigd en kantoorhoudende te Almelo
verweerster,
hierna te noemen: WERKGEVER
gemachtigde: mr Y
advocaat

Gezien het op 1 november 2010 ter griffie van dit gerecht binnengekomen verzoekschrift strekkende tot ontbinding ex artikel 7:685 van het Burgerlijk Wetboek van de tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst.

Gezien het ingekomen verweerschrift en de overige op het geding betrekking hebbende stukken.

Gelet op hetgeen door en/of namens partijen is verklaard bij de mondelinge behandeling van het verzoek op 16 november 2010.

Overweegt:

1.  Gebleken is dat het verzoek geen verband houdt met de in de wet bedoelde opzegverboden.

2.  werknemer verzoekt de ontbinding van de arbeidsovereenkomst met WERKGEVER op grond van een gewichtige reden, bestaande uit een wijziging van omstandigheden, welke met zich meebrengt dat er op korte termijn een einde aan die arbeidsrelatie tussen partijen dient te komen.

3.  Die wijziging van omstandigheden zou bestaan uit de mening van werknemer dat zij het uit hoofde van haar gezondheidstoestand onverantwoord acht dat zij ooit nog bij WERKGEVER haar werkzaamheden hervat. Dat kan zij, zo stelt zij, emotioneel niet aan.

4.  werknemer is op 1 mei 2001 in dienst getreden bij WERKGEVER. Op dat moment had zij het emotioneel erg zwaar in verband met zeer trieste privé-aangelegenheden. Dit was bij WERKGEVER bekend en zij is werknemer in die tijd zeer ter wille geweest.
werknemer heeft gedurende de laatste twee jaren een negatief urentegoed opgebouwd.
Op dinsdag 16 maart 2010 is werknemer, na 1½ uur gewerkt te hebben, naar huis vertrokken, omdat haar zoontje ziek was geworden en van de crèche opgehaald moest worden. Zij is die dag niet teruggekomen op haar werk. werknemer werkt normaliter op de maandagen en de dinsdagen. Een week later verscheen werknemer ook niet op haar werk. Zij had zich ziek gemeld met griepklachten en bleef maandag 22 en dinsdag 23 maart 2010 afwezig wegens ziekte. Op maandag 29 maart 2010 was zij weer hersteld en kwam bij mevrouw [V.] van WERKGEVER met de vraag of zij voor dinsdag 16 maart 2010 zorgverlof kon opnemen. Dit is haar geweigerd. werknemer was het hier duidelijk niet mee eens, maar WERKGEVER vond dat werknemer deze privé-aangelegenheid zelf moest oplossen.
In een gesprek is met werknemer daarover gesproken. Zij deelde mede dat haar man niet op de kinderen kon passen omdat hij zelfstandig ondernemer was en dat het geld kostte om daar vrij voor te nemen.
WERKGEVER is bij haar standpunt gebleven en heeft 6,5 uur op het toch al negatieve saldo vakantie-uren in mindering gebracht.

5.  Voor week 18 heeft werknemer vrij gevraagd vanwege de meivakantie van haar schoolgaande kinderen. Zij had echter, zoals gezegd, geen positief vakantie uren saldo. WERKGEVER heeft dienaan-gaande werknemer onbetaald verlof gegeven en zij, WERKGEVER, zegt dat zij dat met werknemer heeft gecommuniceerd. Bij het zien van de salarisspecificatie werd werknemer boos en vond dat deze aangepast moest worden: zij wilde het genoten verlof betaald hebben en stelde het niet toegekende zorgverlof weer ter discussie.
De volgende dag, dinsdag 1 juni 2010, heeft werknemer zich ziek gemeld. De klachten waren volgens verzuimreductie privé gerelateerd. Ze had hoofdpijn en sliep slecht. Er is afgesproken dat werknemer maandag 7 juni om 10.00 uur weer als hersteld gemeld zou worden geregistreerd en dan haar werk zou hervatten. Op maandag 7 juni is contact geweest met werknemer: zij voelde zich nog steeds ziek en wilde de ziekmelding voortzetten. werknemer heeft toen gezegd dat zij het niet eens was met de door WERKGEVER genomen beslissingen betreffende het zorgverlof en dat zij daardoor haar werkzaamheden niet meer aan kon.
Naar aanleiding van dat telefoongesprek heeft WERKGEVER besloten werknemer om 15.00 uur te bellen. werknemer deelde mede dat zij wel degelijk ziek was, want zij had namelijk psychische klachten en was het niet eens met het herstelbericht. Op 7 en 8 juni verscheen werknemer niet op het werk. WERKGEVER heeft zich intern beraden en meent dat er sprake is van werkweigering en heeft werknemer op die grond bij schrijven van 7 juni 2010 op staande voet ontslagen.

6.  Op dinsdag 8 juni 2010 neemt werknemer contact op met de heer [V.] om nog eens met elkaar te praten. Er wordt een afspraak gemaakt voor woensdagochtend bij werknemer thuis.
WERKGEVER had op dat moment al besloten om uit coulance werknemer tegemoet te komen door een beëindigingovereenkomst aan te bieden, een en ander onder intrekking van het gegeven ontslag op staande voet, zodat werknemer een WW-uitkering zou kunnen krijgen.
Op vrijdag tekent werknemer die overeenkomst.
Op 2 juli 2010, drie weken later, ontvangt WERKGEVER een schrijven van de gemachtigde van werknemer, waarin wordt gesteld dat die overeenkomst door misbruik van omstandigheden tot stand is gekomen. Er zou geen vergoeding in de overeenkomst zijn opgenomen.

7.  Op 30 juli 2010 wordt WERKGEVER in kort geding gedagvaard tegen 23 augustus 2010. Alles overziende heeft WERKGEVER besloten werknemer niet te houden aan de ontbindingsovereenkomst en het dienstverband voort te zetten.
Om de lucht te klaren heeft WERKGEVER mediation voorgesteld. werknemer is daarmee akkoord gegaan, maar die mediation heeft niet tot een ander standpunt gevoerd.
Thans meent werknemer dat sprake is van een onwerkbare situatie, waarin geen andere uitweg bestaat dan een ontbinding van de arbeidsovereenkomst met daaraan gekoppeld een vergoeding.

8.  Hoewel WERKGEVER graag met werknemer verder zou willen, ziet zij ook wel dat er thans eigenlijk geen andere oplossing voor de gerezen problemen is dan een einde aan het dienstverband. Zij meent echter dat zij alles heeft gedaan om haar aanvankelijke verkeerde inschatting (het ontslag op staande voet) ongedaan te maken en partijen weer op het juiste spoor te krijgen en dat daarbij niet past dat zij nogmaals daarvoor wordt gestraft in de vorm van een vergoeding voor werknemer.

9.  De kantonrechter is dezelfde mening toegedaan. Bij een arbeidsovereenkomst zijn twee partijen betrokken en ook in Nederland geldt wel degelijk dat partijen in beginsel gelijkwaardig zijn. Zo kennen we in Nederland goed werkgeverschap, maar ook goed werknemersschap. Zonder enige twijfel heeft WERKGEVER bij het ontslag op staande voet een inschattingsfout gemaakt, maar na interventie van haar advocaat is dit ontslag op staande voet teruggedraaid. Voor WERKGEVER is dat het startsein geweest om alle zeilen bij te zetten om de verhoudingen, die goed waren, weer goed te krijgen, maar dat is niet gelukt. Gesprekken met werknemer, zelfs mediation heeft niet kunnen bewerkstelligen dat werknemer weer aan het werk is gegaan.

10.In deze situatie, waarbij alles van de werkgever is gekomen en uit niets blijkt dat de werknemer ook maar een handreiking of verbetervoorstel richting de werkgever heeft gedaan, kan de kantonrechter met de beste wil van de wereld niet inzien om welke reden WERKGEVER aan werknemer nog een vergoeding verschuldigd zou zijn. Zoals gezegd ook een werknemer heeft verplichtingen naar de werkgever toe en die verplichtingen is werknemer zeker niet na gekomen. Het is toch werkelijk onvoorstelbaar dat een conflict over zorgverlof en negatieve vakantieuren uitmondt in een ontbinding van de arbeidsovereenkomst, enkel en alleen omdat de werknemer eigenlijk vanaf het begin de voeten in het zand heeft gezet en met geen mogelijkheid van haar standpunt daarover is af te brengen en zeker niet meer aan het werk wil bij WERKGEVER, een werkgever waar ze nota bene negen jaar met veel plezier heeft gewerkt.

11.Ter terechtzitting heeft werknemer nog gezegd dat het aan haar gegeven ontslag op staande voet voor haar het breekpunt is geweest, maar, zelfs als dat waar is, dan nog moet op een gegeven moment toch ook bij haar het besef boven komen dat zij zelf in de oorzaak daarvan ook een flinke rol heeft gespeeld, welke niet helemaal weg te poetsen is. Zij wist drommels goed dat ze een fors negatief vakantie-uren saldo had en ook op dat punt heeft zij nimmer enig initiatief genomen om op dat punt tot een regeling te komen. Van een werkgever kan niet verwacht worden dat deze naar de werknemer telkens maar lankmoedig is en blijft en door blijft gaan met het toestaan van vrije dagen opnemen als deze er niet zijn. Dat gekozen is voor de weg van het onbetaald verlof is zeker niet vreemd te noemen. Waar geen recht bestaat op een vrije dag, kan men van dat recht geen gebruik maken. Dat dit tot een conflict gaat voeren als de werknemer voet bij stuk blijft houden, is dan ook tenminste voorspelbaar. Dat conflict mondt nu uit in een ontbinding van de arbeidsovereenkomst!

12.  werknemer zal in de gelegenheid worden gesteld het verzoekschrift in te trekken.

13.  De kantonrechter acht termen aanwezig de proceskosten tussen partijen te compenseren als na te melden.

BESCHIKKENDE:

Stelt partijen in kennis van het voornemen van de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst tussen partijen te ontbinden per 1 december 2010, zonder toekenning aan werknemer van een vergoeding.

Geeft werknemer de gelegenheid om het verzoek in te trekken vóór 30 november 2010.

Voor het geval dat werknemer het verzoekschrift niet intrekt:

Ontbindt de arbeidsovereenkomst tussen partijen met ingang van 1 december 2010.

Voor het geval dat werknemer het verzoekschrift al dan niet intrekt:

Compenseert de proceskosten in zoverre dat iedere partij haar eigen kosten draagt.
(bron:www:rechtspraak.nl)

Deel dit verhaal:

Geschreven door:

TEAM Advocaten
Zoeken:

Betrouwbaar & betaalbaar

Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Stel direct uw vraagDirect advies

Bel mij terug

Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen