JOIN THE TEAM

Wij hebben direct plaats voor een gevorderde stagiaire of jurist!

Zie de vacature

Ontbinding arbeidsovereenkomst – ouderschapsverlof

In deze zaak wil een werknemer ouderschapsverlof opnemen maar heeft de werkgever heeft hier roostertechnische en onderwijskundige bezwaren tegen.

algemeen

Als er een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang is waar de werknemer niet aan wil voldoen kan dit een dringende reden tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst opleveren.

Van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang is sprake wanneer de uitvoering van het (in beginsel) absolute recht van de werknemer op ouderschapsverlof zal leiden tot een zodanige ontwrichting van de goede gang van zaken in de onderneming of de organisatie van de werkgever dat het belang van de werknemer bij die uitvoering van het ouderschapsverlof daar niet tegen opweegt.

Gegeven het in beginsel absolute recht van de werknemer op het opnemen van ouderschapsverlof in de door hem gewenste vorm en mate, zal het bestaan van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen niet licht kunnen worden aangenomen.

de zaak

De zaak die hier wordt besproken draait om het volgende.

Voor de school waar de werknemer als docent werkzaam is, is belangrijk dat de leerlingen in één lesvak dezelfde docent krijgen en dat zij bovendien het door hen gekozen vakkenpakket volgen in systematisch bij elkaar horende en op elkaar aansluitende clusters.

De cluster waarin de werknemer les geeft bevindt zich op de vrijdag, precies de dag waarop de werknemer zin ouderschapsverlof wil opnemen.

Voor wat betreft het feitelijke belang van de werknemer om zijn ouderschapsverlof op de vrijdag op te nemen heeft deze niets anders aangevoerd dat hij op die dag voor zijn oudste dochter, wier schooltijd eindigt om 12.00 uur, thuis moet zijn.

Werkgever staat het verzocht ouderschapsverlof niet toe, waaropvolgend werknemer één dag voor de eerste vrijdag te meldt dat hij niet komt werken omdat hij op die dag voor zijn oudste dochter thuis moet zijn.

Werkgever dient daarna bij de kantonrechter een verzoek in om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

het oordeel van de kantonrechter

De kantonrechter acht genoegzaam aangetoond dat de onderscheiden door de werknemer voorgestelde roostertechnische alternatieve ter oplossing van het probleem niet haalbaar zijn, anders dan door aantasting van het door de werkgever nagestreefde onderwijskundige kwaliteitsniveau. Er zijn aldus zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen aanwezig die het belang van de werknemer om zijn ouderschapsverlof naar zijn voorkeur in te richten, opzij zetten.

Er is een verband aanwezig tussen het ontbindingsverzoek en het recht van de verweerder om zijn ouderschapsverlof geldend te maken, zodat de werknemer gevolgd wordt in zijn stelling dat er sprake is van het opzegverbod van artikel 7:607 lid 7 B.W. De kantonrechter moet het verzoek nu afwijzen, tenzij er gewichtige redenen zijn om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Zoals de kantonrechter reeds heeft geoordeeld, heeft de werkgever, wegens aan haar zijde aanwezige zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen, de wens van de werknemer om zijn ouderschapsverlof op vrijdagen op te nemen opzij mogen zetten. De werkgever was derhalve gerechtigd om de werknemer voor het geven van zijn lessen op die vrijdagen in te roosteren.

Door pas één dag voor de eerste vrijdag te melden dat hij niet zou gaan werken heeft de werknemer de zaak verwijtbaar op het spits gedreven. Onder degelijke omstandigheden had van werknemer verwacht mogen worden thuis een noodvoorziening te treffen opdat hij alsnog de van hem verlangde werkzaamheden zou kunnen verrichten. Door niet op zijn werk te komen en zelfs, na sommatie, nog meer vrijdagen thuis te blijven heeft de werknemer er voor gezorgd dat er een dringende reden ontstond waardoor de ontbinding van de arbeidsovereenkomst wordt gerechtvaardigd.

Contact

Indien u vragen hebt over een ontbinding van een arbeidsovereenkomst of een daaraan verwant onderwerp zijn onze gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten u graag van dienst. U kunt hiervoor bellen met 030 252 35 20. Een eerste gesprek is altijd kosteloos.

 

Bron:www.rechtspraak.nl

Deel dit verhaal:

Betrouwbaar & betaalbaar

Snelle scan, second opinion, beoordeling van uw zaak?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Stel direct uw vraagDirect advies

Bel mij terug

Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesPrivacy statementCookie instellingen