Ontbinding arbeidsovereenkomst uitsluitend ter verkrijging van vergoeding

Een arbeidsovereenkomst kan op grond van artikel 7:685 BW wegens gewichtige redenen worden ontbonden. Een gewichtige reden kan ingevolge artikel 7:685 lid 2 BW zijn `veranderingen in de omstandigheden, welke van dien aard zijn dat de arbeidsovereenkomst billijkheidshalve dadelijk of na korte tijd behoort te eindigen´.

Indien de arbeidsovereenkomst als gevolg van een eerdere opzegging nog maar een beperkte looptijd heeft, heeft de kantonrechter overeenkomstig de in de beschikking van de Hoge Raad van 11 december 2009, LJN 09-2318 neergelegde maatstaf, na te gaan of van een zodanige verandering in de omstandigheden sprake is dat de arbeidsovereenkomst billijkheidshalve op een nog eerder tijdstip hoort te eindigen dan waartegen is opgezegd.
De enkele omstandigheid dat een werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt en de werknemer gezien de gevolgen die de beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor hem heeft een vergoeding verlangt, is onvoldoende om een zodanige verandering in de omstandigheden aan te merken dat de arbeidsovereenkomst billijkheidshalve eerder dient te eindigen dan de dag waartegen de arbeidsovereenkomst is opgezegd. In dat geval dient de vraag of werknemer aanspraak kan maken op een vergoeding terzake van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de gedane opzegging, te worden beantwoord in een afzonderlijke dagvaardingsprocedure aan de hand van het bepaalde in artikel 7:681 BW en dient het ontbindingsverzoek afgewezen te worden.

Mocht u op het terrein van ontbinding arbeidsovereenkomst en/f ontslagvergoeding vragen hebben kunt u altijd kosteloos contact opnemen met onze arbeidsrecht en ontslag advocaten. Wij zijn specialist op dit terrein. Bel ons nu op 030 252 35 20. Daarvoor brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening. Eerste telefonisch advies van onze advocaten is kosteloos.