Ontbinding arbeidsovereenkomst zonder vergoeding – vertrouwensbreuk

Ontbinding arbeidsovereenkomst zonder vergoeding – vertrouwensbreuk. In de zaak die hier aan de orde is heeft werkneemster de keuze gemaakt om spullen van een klant mee naar huis te nemen. De kantonrechter oordeelt, dat het begrijpelijk is dat het vertrouwen van werkgever in [werkneemster] is verdwenen. Nu betrouwbaarheid en integriteit juist de belangrijkste eigenschappen zijn voor het werken bij werkgever, moet een vruchtbare samenwerking in de toekomst uitgesloten worden. Er zijn dus voldoende gewichtige redenen om de arbeidsovereenkomst op korte termijn te ontbinden, zodat het verzoek toewijsbaar is. Werkneemster had haar eigen verantwoordelijkheid en is door haar leidinggevende nergens toe gedwongen. De kantonrechter is van oordeel dat [werkneemster] geen vergoeding toekomt. In verband daarmee wordt het volgende overwogen. Op grond van het over en weer gestelde is voldoende aannemelijk dat het geheel aan [werkneemster] te wijten is dat er geen vruchtbare samenwerking meer mogelijk is. Het is tenslotte het ernstig verwijtbare gedrag van [werkneemster] dat geleid heeft tot de vertrouwensbreuk tussen hem en zijn werkgever. De gevolgen voor de persoonlijke omstandigheden van [werkneemster] komen voor haar rekening en risico gezien de ernst van de gedragingen en het belang van werkgever om haar medewerkers te kunnen vertrouwen. Het beroep van [werkneemster] op het handelen volgens de voorschriften van haar leidinggevende leidt niet tot de toekenning van een vergoeding. [werkneemster] had haar eigen verantwoordelijkheid en is door haar leidinggevende nergens toe gedwongen.

Hebt u met betrekking tot een ontbinding arbeidsovereenkomst en/of ontslag vergoeding vragen of behoefte aan direct advies of rechtsbijstand, kunt u altijd direct en kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een van onze ontslag advocaten aan de telefoon. Bel ons nu op 030 252 35 20. Daarvoor brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Uitspraak

RECHTBANK ‘s-HERTOGENBOSCH
Sector Kanton, locatie Eindhoven

inzake

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ABC Centers B.V.
gevestigd te Kerkrade
verzoekster
hierna: ABC
gemachtigde: mr. X

tegen

[verweerster]
wonende te [woonplaats]
verweerster
hierna: [werkneemster]
gemachtigde: mr. Y

De procedure

Op 3 juni 2009 is ter griffie een verzoekschrift ontvangen van ABC. [werkneemster] heeft een verweerschrift ingediend op 6 juli 2009. Op 8 juli 2009 heeft de griffie een brief van mr. Habets ontvangen. De mondelinge behandeling van de zaak heeft plaatsgevonden op 9 juli 2009. Op de zitting hebben partijen hun standpunten nader toegelicht. De gemachtigden hebben zich bediend van pleitnotities. De griffier heeft aantekeningen gemaakt van wat partijen verder naar voren hebben gebracht.

De feiten

[werkneemster] is op 11 april 1964 geboren. Zij is op 1 december 2003 voor onbepaalde tijd in dienst getreden bij de rechtsvoorganger van ABC. Haar functie was medewerker amusementscenter. Het salaris bedraagt € 1.650,13 bruto per maand exclusief emolumenten

Op 15 mei 2009 heeft ABC haar vertrouwen in [werkneemster] opgezegd en haar op staande voet ontslagen. [werkneemster] is van mening dat er geen sprake is van een rechtsgeldig ontslag op staande voet, omdat een dringende reden voor het ontslag ontbreekt.

Het verzoek

ABC verzoekt – voor zover het dienstverband tussen partijen nog zou bestaan – ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens gewichtige redenen, gelegen in een verandering in de omstandigheden. ABC beroept zich op de vaststaande feiten en op de in het verzoekschrift genoemde, hier als herhaald te beschouwen gronden. Samengevat stelt zij het volgende.

Op 12 mei 2009 was [werkneemster] aan het werk in het amusementscenter. Een Antilliaanse man kwam binnen en liet een tas met spullen achter. Een collega van [werkneemster], de heer [x], heeft in de plastictas gekeken. [x] vermoedde dat de spullen in de tas van diefstal afkomstig waren. [werkneemster] stelde voor de politie te informeren, zodat de tas in beslag genomen kon worden. Dit is niet gebeurd. Toen de man terugkwam voor zijn tas gaf [x] deze niet terug. [werkneemster] vroeg haar leidinggevende, de heer [y], wat er met de spullen moest gebeuren. [werkneemster], [y] en [x] namen vervolgens spullen mee uit de tas. [werkneemster] heeft dus zonder toestemming zaken van een klant toegeëigend. [werkneemster] heeft verzuimd om de politie te bellen, dan wel om een andere leidinggevende in te schakelen. [werkneemster] is op geen enkele wijze gedwongen om de spullen mee te nemen en dient daar zelf verantwoordelijkheid voor te nemen. [werkneemster] wist dat dit absoluut niet door ABC werd getolereerd. In eerste instantie heeft zij ook nog getracht de waarheid te verdraaien door een onjuiste voorstelling van zaken te geven. Betrouwbaarheid en integriteit zijn de belangrijkste eigenschappen die een medewerker bij ABC moet bezitten, nu een medewerker van ABC dagelijks wordt blootgesteld aan geldstromen en zodoende voortdurend aan de verleiding wordt blootgesteld om zich geld toe te eigenen. Nu is gebleken dat [werkneemster] deze eigenschappen niet bezit, is er geen basis meer voor een voortzetting van het dienstverband. Door de gebezigde handelwijze van [werkneemster] heeft zij het vertrouwen dat ABC in haar had zo ernstig beschaamd, dat een vruchtbare samenwerking in de toekomst onmogelijk is geworden. Ook bij de directe collega’s en leidinggevenden van [werkneemster] is er voor haar geen draagvlak meer. Er is een onomkeerbare verandering van de omstandigheden. ABC verzoekt daarom de ontbinding van de arbeidsovereenkomst – voor zover nodig – op de kortst mogelijke termijn.

Voor een vergoeding is er geen plaats aangezien de oorzaak van de ontstane situatie geheel en al voor rekening en risico van [werkneemster] komt. Het verwijtbare gedrag van [werkneemster] dient haar zwaar te worden aangerekend.

Het verweer

[werkneemster] concludeert primair tot afwijzing van het verzoek. Voor het geval de arbeidsovereenkomst toch wordt ontbonden, verzoekt [werkneemster] om een vergoeding toe te kennen van € 13.750,98 bruto [werkneemster] beroept zich op de in het verweerschrift genoemde, hier als herhaald te beschouwen gronden. Samengevat stelt zij het volgende.

De door ABC gestelde verstoorde arbeidsrelatie is niet aan de orde. [werkneemster] heeft erkend dat zij de spullen uit de tas niet mee had mogen nemen, maar ABC gaat ten onrechte voorbij aan het feit dat [werkneemster] in opdracht en op voorstel van haar leidinggevende heeft gehandeld. [werkneemster] heeft meerdere malen voorgesteld om de politie te informeren. Zij kreeg echter van [y] te horen dat dit onwenselijk was. [y] zei dat de spullen weggegooid of verdeeld mochten worden. [werkneemster] heeft op initiatief van [y] spullen meegenomen.
[werkneemster] heeft nooit met kwade opzet gehandeld of verkeerde intenties gehad. [werkneemster] heeft zich altijd als goed werknemer gedragen en is nimmer op haar functioneren aangesproken. Haar persoonlijke omstandigheden dienen ook zwaar mee te wegen. Zij is een alleenstaande vrouw met een koopwoning. Zij heeft te maken met hoge hypotheeklasten tegenover relatief beperkte inkomsten, zeker als zij van een bijstandsuitkering afhankelijk wordt. Gezien haar leeftijd en de huidige economische tijden zal zij moeilijk een andere baan kunnen vinden. Gelet op deze omstandigheden moet het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst worden afgewezen. In geval van ontbinding van de arbeidsovereenkomst dient een correctiefactor C=1 te worden toegepast.

De beoordeling van het verzoek

1. De kantonrechter heeft zich ervan vergewist dat het verzoek geen verband houdt met het bestaan van een opzegverbod als bedoeld in artikel 7:685 lid 1 BW.

2. De als eerste te beantwoorden vraag is gezien het verweer van [werkneemster] of de arbeidsovereenkomst moet worden ontbonden. Die vraag moet bevestigend beantwoord worden. Het is begrijpelijk dat het vertrouwen van ABC in [werkneemster] is verdwenen. Nu betrouwbaarheid en integriteit juist de belangrijkste eigenschappen zijn voor het werken bij ABC, moet een vruchtbare samenwerking in de toekomst uitgesloten worden.

3. Er zijn dus voldoende gewichtige redenen om voor zover de arbeidsovereenkomst nog bestaat deze op korte termijn te ontbinden, zodat het verzoek in zoverre toewijsbaar is. De kantonrechter overweegt volledigheidshalve dat ABC in haar petitum niet met zoveel woorden vraagt de arbeidsovereenkomst te ontbinden voor het geval deze nog bestaat, maar dat dit blijkt uit de tekst van het verzoek en uit de pleitnotities van mr. Habets.

4. Beoordeeld moet worden of aan [werkneemster] in redelijkheid een vergoeding toekomt. De kantonrechter is van oordeel dat [werkneemster] geen vergoeding toekomt. In verband daarmee wordt het volgende overwogen.
5. Op grond van het over en weer gestelde is voldoende aannemelijk dat het geheel aan [werkneemster] te wijten is dat er geen vruchtbare samenwerking meer mogelijk is. Het is tenslotte het ernstig verwijtbare gedrag van [werkneemster] dat geleid heeft tot de vertrouwensbreuk tussen hem en zijn werkgever. De gevolgen voor de persoonlijke omstandigheden van [werkneemster] komen voor haar rekening en risico gezien de ernst van de gedragingen en het belang van ABC om haar medewerkers te kunnen vertrouwen.
6. Het beroep van [werkneemster] op het handelen volgens de voorschriften van haar leidinggevende leidt niet tot de toekenning van een vergoeding. [werkneemster] heeft de keuze gemaakt om spullen mee te nemen. [werkneemster] had haar eigen verantwoordelijkheid en is door haar leidinggevende nergens toe gedwongen.
7. Gezien de aard van de procedure worden de kosten tussen partijen gecompenseerd in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Beslissing

De kantonrechter:

ontbindt de arbeidsovereenkomst tegen 18 juli 2009;

bepaalt dat iedere partij de eigen kosten draagt.
(bron: www.rechtspraak.nl)

Hebt u met betrekking tot een ontbinding arbeidsovereenkomst en/of ontslag vergoeding vragen of behoefte aan direct advies of rechtsbijstand, kunt u altijd direct en kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een van onze ontslag advocaten aan de telefoon. Bel ons nu op 030 252 35 20. Daarvoor brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.