Informatieplicht bij sollicitatie (2) | Ontslag advocaat

De zaak die wij als ontslag advocaat hier bespreken handelt over een werknemer die onwaarheden vertelde over de door haar behaalde diploma’s en de vraag of dit een dringende reden voor ontslag op staande voet oplevert.

De feiten zijn de volgende. Zes maanden nadat werkneemster voor onbepaalde tijd in dienst was getreden van werkgever verzocht de afdeling personeelszaken om overlegging van kopieën van de diploma’s die zij had vermeld in haar cv. Dit omdat was gebleken dat deze ontbraken in het personeelsdossier.

Werkneemster reageerde niet op dat verzoek. Waarna werkgever om die reden terecht concludeerde dat werkneemster kennelijk niet over de opgegeven diploma’s beschikt en in haar CV onwaarheden had vermeld. Werkneemster werd vervolgens op staande voet ontslagen.

Werkneemster deed in reactie daarop een beroep op de vernietigbaarheid van het ontslag en vorderde in kort geding doorbetaling van haar loon en toelating tot haar werkzaamheden. Werkneemster voerde in dat kader aan, dat het voor rekening van werkgever komt dat hij uit haar CV heeft opgemaakt dat zij de genoemde opleidingen met succes had afgerond en dat, indien het hebben van diploma’s voor werkgever van doorslaggevende betekenis was, hij om verduidelijking had kunnen vragen. Ook benadrukte zij dat er op haar functioneren niets aan te merken viel.

De kantonrechter Delft was het met werkneemster eens. Uit het functieprofiel behorend bij de vacature bleek niet dat de diploma’s waar het hier om ging vereist waren. Waar het volgens de kantonrechter uitsluitend omging was dat werkneemster op dat niveau kon functioneren, uitsluitend dat was vereist. Door werkgever was niet gesteld dat werkneemster dat niveau niet haalde. Wel staat vast dat werkneemster in strijd met de waarheid heeft verklaard dat zij haar diploma’s zou overleggen. Echter, nu de betreffende diploma’s kennelijk niet golden als functie vereiste en werkneemster de haar opgedragen taken uitstekend heeft verricht, levert volgens de kantonrechter die onjuiste verklaring omtrent het afgeven van het diploma geen dringende reden op voor een ontslag op staande voet.

Mocht u omtrent ontslag en/of arbeidsrecht vragen hebben of behoefte aan direct advies, kunt u altijd kosteloos contact opnemen met onze ontslag advocaat. Bel ons nu op 030 252 35 20 of – tot 22.00 uur. U krijgt direct een van onze ontslag advocaten te spreken. Daarvoor brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening.