Informatieplicht bij sollicitatie (3) |Ontslag Advocaat

Als ontslag advocaat hebben wij u reeds in een van onze eerdere nieuwsberichten gewezen op de mogelijke gevolgen van het verzwijgen van informatie tijdens de sollicitatie.

In het navolgende zou wij nog eens zo’n zaak met u willen doornemen.

Hier draaide het om een werkneemster die op 1 november 2007 voor de duur van een jaar bij de werkgever in dienst was getreden als debiteurenbeheerder. Nadat zij zich op 18 februari 2008 had gemeld werd zij vervolgens enkele weken ter detoxificatie in een kliniek opgenomen, gevolgd door opname in een behandelinstelling. De opname zou duren tot begin 2009 duren.

Destijds bleek dat de werkneemster al vanaf haar twintigste jaar verslaafd is aan cocaïne en kampt met psychische problematiek.

Nadat de bedrijfsarts op 2 april 2008 had geoordeeld dat de werkneemster vanwege haar opname en intensieve behandeling niet in staat is om haar eigen of aangepast werk te verrichten, staakte de werkgever vanaf april 2008 de loonbetalingen. De werkgever nam het standpunt in dat werkneemster haar verslaving zelf in de hand heeft gewerkt en haar ziekte daarom door een aan opzet gelijk te stellen mate van schuld zelf heeft veroorzaakt. Bovendien had werkneemster haar verslaving verzwegen tijdens haar sollicitatie.

De werkneemster vorderde daarna voor de kantonrechter doorbetaling van loon.

De kantonrechter overwoog dat een werknemer op grond van art. 7:629 lid 3 sub a BW zijn aanspraak op loon eerst dan verliest, als hij het oogmerk heeft gehad om met zijn gedragingen of nalaten arbeidsongeschiktheid teweeg te brengen. Omdat in deze zaak op grond van de duur van de behandeling aannemelijk is dat, naast de verslaving, sprake is van psychische problematiek, ligt niet in de rede dat de opzet van de werkneemster gericht is geweest op het veroorzaken van ziekte. Te meer omdat de verslaving dateert van ver voor de indiensttreding bij de werkgever en ook daarom niet kan worden aangenomen dat haar opzet was gericht op het veroorzaken van haar huidige arbeidsongeschiktheid.

Voor zover de werkgever het standpunt inneemt dat de werkneemster bij haar sollicitatie valse informatie over haar gezondheidstoestand heeft verstrekt, kan dit niet tot de conclusie leiden dat haar recht op loon vervalt. Dit omdat artikel 7:629 lid 3 aanhef en onder a BW de daar bedoelde uitsluitingsgrond beperkt tot valse informatie die in het kader van een aanstellingskeuring is verstrekt en de werkneemster niet een dergelijke keuring heeft ondergaan.

Conclusie: spreekt eerst eens met uw advocaat voordat u het laat aankomen op een langdurige (en meestal ook kostbare) procedure.