Ontslag Advocaat – vijf mogelijkheden voor ontslag

Ontslag Advocaat. Wordt u ontslagen of wilt u een werknemer ontslaan? Bij een arbeidsconflict is het altijd verstandig om advies te vragen bij een deskundige.

Wilt u weten wat wij als ontslag advocaat voor u kunnen betekenen, bel ons dan direct op 030 – 252 35 20 of maak gebruik van bovenstaande button om uw vraag direct te stellen. Daarvoor brengen wij u geen kosten in rekening. Een eerste telefoongesprek is altijd geheel kosteloos.

ATM Advocaten is als ontslag advocaat gevestigd in zowel Utrecht en Den Bosch en is specialist in ontslagrecht / arbeidsrecht.

Wij adviseren u graag omtrent alle bij ontslag in acht te nemen regels. Misschien geld er wel een ontslagverbod of gelden andere bijzonderheden. Als ontslag advocaat beantwoorden wij ook graag uw vragen over ontslag. Bijvoorbeeld: kan ik als werkgever een werknemer of meerdere werknemers (collectief ontslag) zomaar ontslag geven? Kan ik als werknemer zomaar worden ontslagen?

In het navolgende geven wij als ontslag advocaat alvast enige informatie over de regels waarmee u hebt te maken bij ontslag.

Kort samengevat willen wij vijf mogelijkheden voor ontslag met u bespreken.

De eerste mogelijkheid voor ontslag  betreft een ontslag / beëindiging met wederzijds goedvinden.

Zijn werkgever en werknemer het erover eens geworden dat de arbeidsovereenkomst moet worden beëindigd en werknemer wordt ontslagen, wordt dat een ontslag of een ‘beëindiging met wederzijds goedvinden’ genoemd.

Van belang bij een ontslag met wederzijdse instemming (wederzijds goedvinden) is dat de afspraken goed worden vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst.

Bovendien moet de werknemer ruimschoots de gelegenheid hebben gekregen om e.e.a. te overdenken en eventueel te bespreken met zijn of haar juridisch adviseur. Gebeurt dit laatste niet zou de werknemer naderhand het standpunt kunnen innemen dat hij met een ontslag voorstel ‘werd overvallen’ en zou hij vervolgens op grond van dwaling of misbruik van omstandigheden een beroep kunnen doen op de vernietiging van de door hem ondertekende beëindigings- of vaststellingsovereenkomst.

Wanneer het initiatief voor dit ontslag is uitgegaan van de werkgever en dit initiatief niet voortkomt uit een dringen reden welke een ontslag op staande voet zou kunnen rechtvaardigen,  heeft de werknemer recht op een WW-uitkering.

Wel moet bij de beëindiging rekening zijn gehouden met de geldende opzegtermijn. Dit omdat de werknemer, indien hij een ontslagvergoeding in alle gevallen, pas recht heeft op WW na het verstrijken van die termijn. Indien de werknemer geen vergoeding meekrijgt, geeft dat het UWV reden te veronderstellen dat het ontslag in feite plaatsvond op grond van een dringende reden, hetgeen consequenties heeft voor de uitkeringsrechten.

U vindt de opzegtermijn in de individuele arbeidsovereenkomst of in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao). De opzegtermijn begint in dit soort gevallen te lopen op de datum waarop de overeenkomst is ondertekend.

De tweede mogelijkheid voor ontslag is een ontslag tijdens de proeftijd.

Een ontslag tijdens de proeftijd is altijd mogelijk, zelfs als de werknemer ziek is. Een uitzondering hierop is echter dat de mogelijkheid tot ontslag in de proeftijd wordt misbruikt, bijvoorbeeld om te ontkomen aan het ontslagverbod tijdens zwangerschap.

De derde mogelijkheid voor ontslag is een ontslag op staande voet.

In dit geval wordt de arbeidsovereenkomst per onmiddellijk beëindigd. Een ontslag op staande voet is echter alleen toegestaan indien daarvoor een dringende reden kan worden aangewezen. Een dringende reden is een omstandigheid waardoor in alle redelijkheid niet  kan worden verwacht dat de arbeidsovereenkomst nog langer voortduurt. Bijvoorbeeld ingeval van diefstal, fraude, dronkenschap, of regelmatig te laat op het werk verschijnen, enz., enz.  De werkgever moet deze dringende reden wel kunnen bewijzen.

De vierde mogelijkheid voor ontslag is een ontslag met toestemming van het UWV WERKbedrijf (de ontslagvergunning)

Een ontslagvergunning kan worden aangevraagd op grond van
(a) persoonlijke gronden;
(b) bedrijfseconomische redenen;
(c) bij langdurige ziekte.

Een werknemer kan op persoonlijke gronden worden ontslagen indien hij:

 • nalatig of verwijtbaar handelt;
 • onvoldoende functioneert;
 • een verstoorde werkrelatie met zijn werkgever heeft;
 • ernstige gewetensbezwaren heeft.

In de laatste 3 gevallen moeten werkgever en werknemer wel samen  naar een oplossing hebben gezocht. Bijvoorbeeld overplaatsing of een aangepaste functie.

Een werknemer kan om bedrijfseconomische redenen worden ontslagen vanwege:

 • de slechte financiële situatie van het bedrijf;
 • structurele werk- of omzetvermindering binnen het bedrijf;
 • bedrijfsorganisatorische redenen;
 • beëindiging van (een deel van) de bedrijfsactiviteiten;
 • technologische veranderingen, zoals automatisering;
 • een bedrijfsverhuizing.

Een werknemer kan bij langdurige ziekte worden ontslagen:

 • indien de ziekte tenminste 2 jaar heeft geduurd (het ontslagverbod voor 2 jaar bij ziekte) en binnen 26 weken geen herstel valt te verwachten
 • werkgever genoeg heeft gedaan om werknemer te re-integreren.

Heeft werkgever volgens het UWV onvoldoende gedaan om werknemer te re-integreren? Dan moet werkgever aan werknemer nog maximaal 1 jaar loon doorbetalen.

Overigens geldt het ontslagverbod van twee jaar bij ziekte niet als:
– de werknemer ziek wordt nadat uw aanvraag voor een ontslag vergunning reeds door het UWV WERKbedrijf is
ontvangen;
– de werknemer weigert mee te werken aan zijn re-integratie;
– de werknemer wordt ontslagen in de proeftijd (behalve wanneer dit proeftijd ontslag wordt misbruikt, zoals reeds    gezegd in het voorgaande);
– de werknemer wordt ontslagen op staande voet;
– de werknemer wordt ontslagen als gevolg van een beëindiging van bedrijfsactiviteiten.

Een aanvraag voor een ontslagvergunning moet worden ingediend bij het UWV WERKbedrijf. De werkgever wordt in de gelegenheid gesteld zich daartegen te verweren. Het UWV WERKbedrijf beslist meestal binnen 6 weken op uw verzoek om een ontslagvergunning. De uiteindelijke beslissing stuurt het WERKbedrijf naar u en uw werknemer. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.

De vijfde mogelijkheid voor ontslag is het indienen van een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij (meestal) de kantonrechter. Anders dan een ontslag vergunning kan deze ontbinding ook worden verzocht tijdens de eerste twee jaar dat de werknemer ziek is. Ontbinding kan worden verzocht op grond van een dringende reden (zoals reeds besproken in het voorgaande) of een verandering van omstandigheden. Een verandering van omstandigheden kan – bijvoorbeeld – zijn een afname van werk of het feit dat werkgever en werknemer niet meer samen door een deur kunnen. De rechter kijkt in die gevallen naar twee omstandigheden, ten eerste in wiens risico-sfeer ligt de reden voor ontbinding (een afname van werk ligt over het algemeen in de risico-sfeer van de werkgever) en ten tweede, wie treft voor deze reden een verwijt (heeft de werkgever de werk afname zelf in de hand gewerkt?). Op basis daarvan bepaald de rechter de hoogte van een eventueel toe te kennen vergoeding. De rechter doet dit aan de hand van de zogeheten kantonrechtersformule. In dit kader wordt op die formule niet dieper in gegaan.

In dit bericht willen wij er tenslotte nog op wijzen, dat in sommige situaties andere regels gelden bij ontslag. Bijvoorbeeld in de sectoren overheid en onderwijs.

Mocht u omtrent het voorgaande nog vragen hebbenof wilt u weten wat wij als ontslag advocaat voor u kunnen betekenen, bel ons dan direct op 030 – 252 35 20 of maak gebruik van bovenstaande button om uw vraag direct te stellen. Daarvoor brengen wij u geen kosten in rekening. Een eerste telefoongesprek is altijd geheel kosteloos.

Onze bezoek adressen zijn de volgende:

Ontslag Advocaat Utrecht:

Stadion Galgenwaard, Herculesplein 213, Utrecht
T: 030 252 35 20
F: 030 251 27 41

Ontslag Advocaat Dordrecht:

Johan de Wittstraat 39, Dordrecht
T: (078) 614 87 56
F: (078) 613 31 73

Ontslag Advocaat ’s Hertogenbosch:

Victorialaan 15, ‘s-Hertogenbosch
T: 073 750 66 80
F: 073 750 66 82

ATM Advocaten heeft de juiste Ontslag Advocaat voor zowel werkgevers als werknemers.

ATM Advocaten uw Ontslag advocaat!