Ontslag advocaat | Ontbinding arbeidsovereenkomst – diplomafraude

Deze zaak draait om ontslag / ontbinding arbeidsovereenkomst wegens diplomafraude. Werknemer heeft gefraudeerd in zijn cv over het diploma HBO-SPH. Werkgever heeft meerdere malen gevraagd de diploma’s te overleggen. Werknemer heeft dit steeds nagelaten. Na eigen onderzoek van werkgever blijkt de fraude. Het diploma is relevant voor het (goed) uitoefenen van de functie. Om die reden wordt het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst toegewezen. Omdat de frauduleuze opgave van [werknemer] de aanleiding is geweest tot deze ontbinding van de arbeidsovereenkomst, een gegeven dat volledig in zijn risicosfeer ligt, is de kantonrechter van oordeel dat voor de toekenning van een ontslag vergoeding aan werknemer ten laste van werkgever geen plaats is.

Mocht u omtrent ontslag en/of ontbinding arbeidsovereenkomst en/of diplomafraude verdere vragen hebben dan wel behoefte hebben aan direct advies of bijstand (hulp), kunt u altijd kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een van onze arbeidsrecht en ontslag advocaten aan de telefoon. Wij zijn specialist in arbeidsrecht en ontslagrecht. Bel ons nu tegen op 030 252 35 20 of tot 22.00 uur op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Uitspraak

RECHTBANK ALKMAAR
Sector Kanton

Locatie Den Helder

Zaaknr/repnr.: 309297 \ OA VERZ 09-62 WG
Uitspraakdatum: 19 november 2009

Beschikking in de zaak van:

SDG te Heerhugowaard
verzoekende partij
verder ook te noemen: SDG
gemachtigde: mr. X

tegen

[naam] te [woonplaats]
verwerende partij
verder ook te noemen: [werknemer]
gemachtigde: mr. Y.

Het procesverloop

SDG heeft op 17 september 2009 een verzoekschrift ingediend.
Daar heeft [werknemer] bij verweerschrift op gereageerd.
De mondelinge behandeling heeft in deze plaatsgevonden op 5 november 2009; partijen werden bijgestaan door hun gemachtigden.
Ter zitting hebben partijen hun verzoek- respectievelijk verweerschrift nader toegelicht aan de hand van pleitnotities. SDG heeft voorafgaand aan de mondelinge behandeling nog een productie in het geding gebracht.
De inhoud van deze processtukken geldt als hier ingelast.
Vervolgens is heden uitspraak bepaald.

De uitgangspunten

1. [werknemer], geboren op 1 september 1968, is op 12 oktober 2006 bij SDG in dienst getreden.

2. De functie van [werknemer] is cliëntbegeleider tegen een actueel salaris van € 2.455,00 bruto per maand, exclusief vakantietoeslag (8%) en eindejaarsuitkering (4.65%).
Op de arbeidsovereenkomst is van toepassing de CAO Gehandicaptenzorg [CAO].

3. [werknemer] is vanaf 17 augustus 2009 vrijgesteld van het verrichten van werkzaamheden.

Het geschil

4. SDG verzoekt de arbeidsovereenkomst met [werknemer] te ontbinden tegen de vroegst mogelijke datum wegens gewichtige redenen, bestaande uit veranderingen in de omstandigheden, kosten rechtens. Aan dit verzoek legt SDG -zakelijk samengevat- ten grondslag, dat [werknemer] onjuiste en misleidende informatie in zijn c.v. heeft vermeld met betrekking tot het beschikken over een diploma. Anders dan in zijn c.v. vermeld, beschikt [werknemer] niet over het diploma HBO-SPH. Ter completering van het personeelsdossier heeft SDG [werknemer] verzocht kopieën van diploma’s en certificaten te verstrekken. Volgens [werknemer] had hij die al ingediend, doch zou dat nogmaals doen, hetgeen hij echter niet deed. Ook naar aanleiding van een tweede verzoek heeft hij verzuimd de kopieën af te geven. Uit informatie die SDG vervolgens bij de Christelijke Hogeschool te Leeuwarden en de Informatie Beheer Groep te Groningen heeft ingewonnen, bleek dat [werknemer] niet over het diploma HBO-SPH beschikte. Door deze gang van zaken is er sprake van een ernstig gebrek in het vertrouwen in de integriteit van [werknemer]. Immers, nadat SDG [werknemer] had verzocht om ter completering van zijn dossier kopieën van zijn diploma’s en certificaten af te geven, heeft hij wederom een mededeling gedaan in strijd met de waarheid. Voorts laat het functioneren van [werknemer] met betrekking tot de door hem op te stellen ondersteuningsplannen te wensen over.

5. [werknemer] verzet zich tegen inwilliging van het verzoek op gronden die, voor zover van belang, hieronder nog ter sprake zullen worden gebracht.

De beoordeling

6. De kantonrechter overweegt in de eerste plaats dat gebleken is dat het onderhavige ontbindingsverzoek geen verband houdt met het bestaan van een opzegverbod als bedoeld in de artikelen 7:647, 7:648, 7:670 en 7:670a van het Burgerlijk Wetboek [BW] of enig ander verbod tot opzegging van de arbeidsovereenkomst.

7. De kantonrechter stelt voorop dat [werknemer] in het cv, dat hij voorafgaande aan zijn indiensttreding aan SDG heeft verstrekt, heeft aangegeven dat hij van 1993 tot en met 1996 de hbo-opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening heeft gevolgd. Achter deze beschrijving is bovendien de opmerking “geslaagd”geplaatst, terwijl tussen partijen in deze procedure vaststaat, dat [werknemer] nimmer deze opleiding heeft gevolgd.

8. [werknemer] heeft aangegeven naderhand spijt te hebben gekregen van deze frauduleuze aanprijzing in zijn cv. De kantonrechter komt echter met SDG tot de vaststelling, dat [werknemer] nimmer uit eigen beweging zijn werkgever op de hoogte heeft gebracht van het feit dat hij de betreffende hbo-opleiding niet heeft gevolgd.
Het is uiteindelijk de werkgever geweest die, vanwege navraag bij de desbetreffende hogeschool, tot de ontdekking is gekomen dat het cv de hiervoor beschreven frauduleuze informatie bevatte.

9. De hiervoor beschreven omstandigheid klemt te meer, nu SDG voorafgaande aan haar eigen onderzoek, [werknemer] al verschillende keren had verzocht zijn diploma’s te overleggen en [werknemer] zich ervan bewust moet zijn geweest dat hij zijn werkgever misleidde.
Zo blijkt uit de controlelijst die SDG ter gelegenheid van het indiensttredinggesprek met [werknemer] heeft opgemaakt, dat het overleggen van diploma’s zo spoedig mogelijk zal volgen. Ook uit een brief van SDG van 17 september 2008 blijkt dat de werkgever om de diploma’s heeft gevraagd, waarop [werknemer] bij e-mail van 19 september 2008 liet weten deze al te hebben aangeleverd bij het arbeidsvoorwaardengesprek en deze zo spoedig mogelijk (nogmaals) te zullen toezenden. Ook op dat moment moet [werknemer] zich bewust zijn geweest van zijn misleidende handelingen.

10. [werknemer] heeft erop gewezen dat het betreffende diploma geen vereiste is voor de vervulling van de functie. Vaststaat dat de functie een opleiding op mbo-niveau vereist en dat [werknemer], indien hij in het bezit zou zijn geweest van het betreffende diploma, overgekwalificeerd zou zijn geweest. [werknemer] heeft echter slechts een mavodiploma en de kantonrechter is met SDG van oordeel dat [werknemer] dan ook geen direct relevante mbo-opleiding heeft gedaan.

11. In dit verband overweegt de kantonrechter nog dat SDG heeft aangevoerd dat het functioneren van [werknemer] te wensen heeft overgelaten. Ook de kantonrechter is tot de vaststelling gekomen dat het opstellen van werk- en/of ondersteuningsplannen ten behoeve van de cliënten [werknemer] de afgelopen jaren niet goed is afgegaan. Zo heeft [werknemer] de afgelopen periode slechts twee (afgeronde) werkplannen opgesteld, en – zo erkende [werknemer] ter zitting – heeft hij ook in het voorgaande jaar slechts enkele werkplannen volgens de daarvoor geldende procedurestappen afgerond. De kantonrechter is van oordeel dat SDG, juist op grond van het cv van [werknemer], mocht verwachten dat [werknemer] ook in staat zou zijn om dit deel van zijn functie goed uit te voeren. Daarmee is de relevantie van de misleiding voor de uitoefening van de functie ook een gegeven.

12. De hiervoor beschreven omstandigheden leveren een wijziging in de omstandigheden op die van dien aard is dat de arbeidsovereenkomst dient te worden ontbonden. Nu het uitgangspunt dient te zijn dat de frauduleuze opgave van [werknemer] de aanleiding is geweest tot deze wijziging in de omstandigheden, een gegeven dat volledig in zijn risicosfeer ligt, is de kantonrechter van oordeel dat voor de toekenning van een vergoeding ten laste van SDG geen plaats is.

13. Gelet op deze uitslag dient [werknemer] in de kosten van dit geding te worden veroordeeld.

De beslissing

De kantonrechter:

Ontbindt de arbeidsovereenkomst tussen partijen met ingang van 1 december 2009.

Veroordeelt [werknemer] in de proceskosten, die aan de zijde van SDG worden vastgesteld op € 400,– voor salaris gemachtigde, waarover [werknemer] geen BTW verschuldigd is.

(bron: www.rechtspraak.nl)

Mocht u omtrent een ontslag en/of ontbinding arbeidsovereenkomst verdere vragen hebben dan wel behoefte hebben aan direct advies of bijstand (hulp), kunt u altijd kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een van onze arbeidsrecht en ontslag advocaten aan de telefoon. Wij zijn specialist in arbeidsrecht en ontslagrecht. Bel ons nu tegen op 030 252 35 20 of tot 22.00 uur op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.