Ontslag advocaat | Ontslag staande voet – advies

Ontslag op staande voet – vereisten

Onverwijldheid opzegging. Bij een ontslag op staande voet wegens een dringende reden moet de opzegging onverwijld geschieden. Volgens vaste jurisprudentie mag er weliswaar enige tijd gelegen zijn tussen het moment waarop de dringende reden zich voordoet en de mededeling aan de werknemer, omdat er gelegenheid moet zijn voor nader onderzoek, het inwinnen van advies en het horen van de werknemer. Een en ander neemt niet weg dat met de nodige voortvarendheid gehandeld dient te worden door de werkgever. De van de werkgever te vergen mate van voortvarendheid is afhankelijk van de omstandigheden van het geval, zoals de aard en de omvang van het noodzakelijk onderzoek, de behoedzaamheid die bij het instellen van een dergelijk onderzoek geboden kan zijn om geen onrust in het bedrijf van de werkgever te wekken, de eventuele noodzaak tot het inwinnen van rechtskundig advies en tot het verzamelen van bewijsmateriaal en de door de werkgever in acht te nemen zorg om te vermijden dat de werknemer in zijn gerechtvaardigde belangen wordt geschaad.

Opgeven dringende reden. Bij een ontslag wegens een dringende reden moet de reden daarvoor op grond van het eerste lid van artikel 7:677 BW gelijktijdig met de opzegging aan de werknemer worden medegedeeld. Deze regel strekt ertoe de werknemer in staat te stellen zijn/haar standpunt met betrekking tot het ontslag te bepalen en in het bijzonder om haar ermee op de hoogte te brengen met welke ontslaggrond hij/zij in een eventueel rechtsgeding zal worden geconfronteerd. De mededeling van de dringende reden moet zodanig geschieden dat het voor de werknemer direct duidelijk is welke gedraging(en) aan het ontslag op staande voet ten grondslag heeft c.q. hebben gelegen. Indien aan het ontslag, in het kader van de zogenaamde “druppel die de emmer doet overlopen”, eerdere gedragingen ten grondslag worden gelegd, kan dat alleen indien deze eerdere gedragingen bij de ontslagaanzegging aan de werknemer kenbaar zijn gemaakt. Het is niet mogelijk dat in een procedure andere dan bij het ontslag opgegeven redenen aan dat ontslag ten grondslag worden gelegd.
(bron: www.rechtspraak.nl)

Mocht u omtrent ontslag vragen hebben dan wel behoefte hebben aan direct advies of bijstand (hulp), kunt u altijd kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een  ontslag advocaat aan de telefoon. Wij zijn specialist op dit terrein. Bel ons nu tegen op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.