Ontslag directeur – rechtspositie informatie

Statutair directeur / bestuurder vennootschap –  Ontslag

In het navolgende wordt de positie besproken van de statutair directeur in het kader van ontslag. Een statutair directeur moet worden onderscheiden van de titulair directeur. Een statutair directeur is bij oprichting van de vennootschap danwel naderhand door een besluit van de Algemene vergadering van Aandeelhouders, benoemd tot bestuurder van de vennootschap. Een titulair directeur voert weliswaar de titel directeur, maar is niet benoemd tot bestuurder van de vennootschap.

Verhouding met vennootschap

Ten opzichte van de vennootschap (de B.V. / N.V.) staat de statutair directeur – over het algemeen – meestal in een dubbele verhouding. Enerzijds een vennootschapsrechtelijke verhouding en anderzijds een contractuele verhouding (dit kan zijn een overeenkomst van opdracht  of een arbeidsovereenkomst.

Deze contractuele verhouding behoeft echter niet noodzakelijk aanwezig te zijn. Ook komt voor, zij het bij wijze van uitzondering, dat een statutair directeur geen arbeidsovereenkomst of opdracht overeenkomst heeft met de vennootschap.

Ontslag van een statutair directeur (bestuurder vennootschap) – ontslagbesluit

ontslag uit vennootschapsrechtelijke verhouding

De vennootschapsrechtelijke verhouding met de statutair directeur wordt in de meest voorkomende gevallen beëindigd door een ontslagbesluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de “AvA”). Dit is het vennootschapsrechtelijk ontslag van de statutair directeur als bestuurder van de vennootschap.

Een opzegtermijn behoeft daarbij niet in acht te worden genomen. De statutair bestuurder kan per direct als bestuurder worden ontslagen.

Andere wijzen waarop de vennootschapsrechtelijke verhouding kan worden beëindigd – zoals bijvoorbeeld een ontslagname door de statutair directeur zelf, een ontslag met wederzijds goedvinden of het overlijden van de statutair directeur – wordt hier buiten beschouwing gelaten.

ontslag uit contractuele verhouding

Voor de beëindiging van de contractuele verhouding (het arbeidsrechtelijk ontslag danwel de beëindiging van de overeenkomst van opdracht) is geen ontslagbesluit van de AvA nodig. Dit ontslag kan worden gegeven door eenieder die bevoegd is de vennootschap in dat kader te vertegenwoordigen.

Inmiddels is in de jurisprudentie uitgemaakt dat een ontslagbesluit van de AvA in beginsel – tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven – tevens de beëindiging van de contractuele verhouding (de arbeidsovereenkomst of opdrachtovereenkomst) met de statutair directeur tot gevolg heeft.

De contractuele verhouding met de statutair directeur wordt in de meeste gevallen dan ook beëindigd door het ontslagbesluit van de AvA.

Anders dan bij de beëindiging van de vennootschapsechtelijke verhouding moet bij de beëindiging van de contractuele verhouding met de statutair directeur wel de wettelijke of contractuele opzegtermijnen in acht worden genomen (behalve in geval van een ontslag op staande voet).

Ook de contractuele verhouding kan op andere wijzen worden beëindigd. Bijvoorbeeld door een ontslagname door de statutair directeur zelf, een ontslag met wederzijds goedvinden of het overlijden van de statutair directeur. Wanneer de statutair directeur zelf de vennootschaprechtelijke verhouding beëindigd (zijn functie als bestuurder neerlegt), betekent dat in beginsel ook beëindiging van zijn contractuele verhouding.

Indien de statutair directeur een arbeidsovereenkomst heeft, is het ‘gewone’ arbeidsrecht daarop integraal van toepassing, met de uitzonderingen die in het navolgende – bij het verweer van de statutair directeur – worden besproken.

Verweer tegen ontslag

het ontslag uit de vennootschaprechtelijke verhouding

Voor wat betreft het ontslag uit de vennootschaprechtelijke verhouding kan de statutair directeur een beroep doen op de vernietigbaarheid van het ontslagbesluit indien het ontslagbesluit is genomen (a) in strijd met wettelijke of statutaire bepalingen die het tot stand komen van besluiten regelen; en/of (b) in strijd met de redelijkheid en billijkheid die door artikel 8 worden geëist; en/of (c) in strijd met een reglement.

De vernietiging geschiedt door een uitspraak van de rechtbank van de woonplaats van de vennootschap (de BV of de NV).

het ontslag uit de contractuele verhouding

Hiervoor geldt dat de statutair directeur zijn verweer kan baseren op hetgeen wettelijk is bepaald omrent de opzegging van een arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht  en hetgeen partijen daaromtrent onderling zijn overeengekomen.

Voor het geval de statutair directeur een arbeidsovereenkomst heeft, gelden echter wel de volgende uitzonderingen op het ‘gewone’ arbeidsrecht:
–           de ontslagen statutair directeur kan geen herstel van de arbeidsverhouding vorderen;
–           voor de opzegging van de arbeidsovereenkomst op te zeggen is geen ontslagvergunning (toestemming UWV WERKbedrijf) nodig;
–           het opzegverbod bij ziekte geldt niet als de ziekmelding plaatsvindt ná de oproeping om aanwezig te zijn bij AVA waarop het ontslagbesluit wordt genomen;
–           alle arbeidsrechtelijke geschillen – ook de behandeling van een verzoek tot ontbinding    van de arbeidsovereenkomst met de statutair directeur moeten aanhangig worden  gemaakt bij de rechtbank.

Ontslagvergoeding

Indien de statutair directeur arbeidsrechtelijk wordt ontslagen door de AVA (als gevolg van het ontslagbesluit), rest hem ter verkrijging van een ontslagvergoeding uitsluitend het instellen van een vordering op grond van kennelijk onredelijk ontslag.

Indien de arbeidsovereenkomst van statutair directeur wordt ontbonden door de rechtbank, kan de rechtbank daarbij een ontslagvergoeding toekennen. Alhoewel de kantonrechtersformule daarbij niet van toepassing is, wordt daar over het algemeen wel aansluiting bij gezocht. In dit kader wordt daarop niet dieper ingegaan.

Hebt u over ontslag van een statutair directeur vragen of behoefte aan direct advies of rechtsbijstand, kunt u altijd direct en kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een van onze arbeidsrecht en ontslagrecht advocaten aan de telefoon. Wij zijn specialist in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht. Bel ons nu op 030 252 35 20 – of tot 22.00 uur tegen lokaal tarief – op 030 252 35 20. Daarvoor brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.