Ontslag op staande voet wegens gedrag in privésfeer

Wanneer kan een werknemer op staande voet worden ontslag wegens gedragingen in de privésfeer?

Of een ontslag op staande voet gerechtvaardigd is hangt af van alle omstandigheden van het geval. De aard en de ernst van de dringende reden die benodigd is voor een ontslag op staande voet zal worden afgewogen tegen de persoonlijke omstandigheden van de werknemer. Relevant zijn onder andere de aard en duur van de dienstbetrekking, de wijze waarop de werknemer deze heeft vervuld en de gevolgen van het ontslag voor de werknemer. Het komt er op neer dat van de werkgever redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat hij de arbeidsovereenkomst met de werknemer nog laat voortduren.

In deze publicatie bespreken wij twee situaties waarin een werknemer zich in eigen tijd gedragen heeft op een wijze waar de werkgever niet mee geassocieerd wilde worden.

Allereerst een leerling-kok die in het kader van haar opleiding voor een jaar bij een hotel in dienst is. Zij heeft in dat jaar, in haar vrije tijd meegewerkt aan de opname van een erotisch getinte film, die tegen betaling toegankelijk is voor de kijker op een erotische website. Het hotel heeft haar op staande voet ontslagen. De tweede situatie betreft een ‘account manager’ die verantwoordelijk is voor de verkoop van advertentieruimte binnen een Nieuwsblad. Na een anonieme brief en een onderzoek door een onafhankelijk bureau blijkt dat de werknemer meerdere panden in eigendom heeft waaronder een pand aan de Molensteeg 10 op de Amsterdamse Wallen. In dit pand wordt vanuit zijn eenmanszaak legaal raamprostitutie beoefend. Ook hij wordt op staande voet ontslagen.

De kantonrechter stelt zich in beide zaken de volgende vragen:

  1. in hoeverre hebben de handelingen zich in de privésfeer afgespeeld?
  2. is er raakvlak tussen de gedragingen in eigen tijd en de bedrijfsactiviteiten?
  3. in hoeverre heft de werknemer contact met de cliënten van het bedrijf en of is zijn functie representatief is voor het bedrijf van de werkgever?
  4. wat zoude de gevolgen zijn voor de werknemer bij beëindiging van het dienstverband en voor de werkgever bij voortzetting van het dienstverband?
  5. Is er – bijvoorbeeld in de arbeidsovereenkomst of een reglement – een regeling getroffen voor nevenactiviteiten?

In de eerste zaak, het ontslag van de leerling-kok, oordeelt de kantonrechter, als volgt. Omdat  de  handelingen zich geheel in de privé sfeer hebben afgespeeld, er geen enkel raakvlak is tussen de erotische film en de werkzaamheden van het hotel, de werkneemster geen contact heeft met de cliënten van het hotel, noch representatief is voor dit hotel, en de gevolgen van het afbreken van het eenjarige dienstverband voor haar erg groot zouden zijn in verband met het niet kunnen voltooien van haar studie, is het ontslag niet gebaseerd op een dringende reden.

In de tweede zaak, bij de medewerker van het nieuwsblad, pakte het anders uit. Ondanks dat de handelingen zich geheel in privésfeer hadden afgespeeld en zijn werkgever met hem geen regeling had getroffen over nevenwerkzaamheden kon een dringende reden worden aangenomen. Dit hield met name verband met de publicaties die het blad gedaan had omtrent raamprostitutie en het feit dat de werknemer in uitoefening van zijn functie in contact kwam met cliënten en daardoor een representatieve functie had.

Het is dus van belang om bij een ontslag wegens gedragingen van de werknemer in zijn of haar eigen tijd op te letten in hoeverre die gedragingen raakvlak hebben met de bedrijfsactiviteiten en in hoeverre de functie van de werknemer er voor kan zorgen dat zijn gedragingen aan het bedrijf toegeschreven worden.

Heeft u vragen omtrent een ontslag op staande voet of hieraan verwante onderwerpen dan zullen onze gespecialiseerde advocaten u graag van dienst zijn. U kunt hiervoor altijd kosteloos contact opnemen met 030 252 35 20.

Bron: www.rechtspraak.nl