Ontslag statutair bestuurder – raadgevende stem in AvA

Ontslag statutair bestuurder – raadgevende stem in AvA

De bestuurder, zie art. 2:227 lid 4 BW, heeft in de algemene vergadering van aandeelhouders een raadgevende stem. In geval van een voorgenomen ontslag van een bestuurder dient de bestuurder zodanig tijdig op de hoogte gesteld te worden van het ontslagvoornemen en de daaraan ten grondslag liggende redenen, dat hij in voldoende mate in de gelegenheid is zich daar tegen tijdens de vergadering van aandeelhouders te verweren en zijn adviserende stem daarover te geven. In art. 2:224 lid 1 BW is bepaald – kort samengevat – dat een voorgenomen ontslag van een bestuurder en de daaraan ten grondslag liggende reden, duidelijk in de oproepingsbrief vermeld dienen te worden. Het belang van die duidelijkheid is gelegen in een reëele gedachtenwisseling tussen aandeelhouders onderling en met de bestuurder over een zowel voor de onderneming als de bestuurder zo ingrijpend besluit. In art. 2:224 lid 2 BW is bepaald dat over onderwerpen die niet bij de oproeping zijn aangekondigd, niet wettig kan worden besloten tenzij met algemene stemmen. In art. 2:225 BW is eenzelfde regeling opgenomen bij niet-inachtneming van de oproepingstermijn van 14 dagen. Indien over onderwerpen die niet bij de oproeping zijn aangekondigd toch en niet met algemene stemmen een besluit wordt genomen, is er sprake van een niet wettig genomen besluit. Dit betekent dat het ontslagbesluit vernietigbaar is op

Mocht u omtrent het voorgaande verdere vragen hebben, kunt u altijd kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een van onze ontslag en arbeidsrecht advocaten aan de telefoon. Wij zijn specialist op dit terrein. Bel ons nu tegen op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.