Ontslag UWV | Ontslag advocaat – direct telefonisch advies

Ontslag UWV

Als ontslag advocaat staan wij u graag terzijde als het gaat om ontslag bij UWV WERKbedrijf (voorheen geheten: ‘het CWI)’.

Een ontslag via het UWV wordt ook wel genoemd het verkrijgen van een ontslagvergunning.

De ontslag aanvraag bij het UWV (het verkrijgen van de ontslagvergunning)

Een ontslag kan bij het UWV worden aangevraagd op grond van
(a) persoonlijke gronden;
(b) bedrijfseconomische redenen;
(c) bij langdurige ziekte.

Ad (a)

Een ontslag kan op persoonlijke gronden bij het UWV worden aangevraagd indien de werknemer:

 • nalatig of verwijtbaar handelt;
 • onvoldoende functioneert;
 • een verstoorde werkrelatie met u als werkgever heeft;
 • ernstige gewetensbezwaren heeft.

In de laatste 3 gevallen moeten werknemer en werkgever wel samen naar een oplossing hebben gezocht. Bijvoorbeeld door overplaatsing of te werkstelling in een aangepaste functie.

Ad (b)

Een ontslag kan op bedrijfseconomische redenen bij het UWV worden aangevraagd vanwege:

 • de slechte financiële situatie van het bedrijf;
 • structurele werk- of omzetvermindering binnen het bedrijf;
 • bedrijfsorganisatorische redenen;
 • beëindiging van (een deel van) de bedrijfsactiviteiten;
 • technologische veranderingen, zoals automatisering;
 • een bedrijfsverhuizing.

Ad (c)

Een ontslag kan bij langdurige ziekte van de werknemer bij het UWV worden aangevraagd:

 • indien de ziekte tenminste 2 jaar heeft geduurd (na afloop van het ontslagverbod dat bij ziekte voor 2 jaar geldt) en de komende 26 weken geen herstel valt te verwachten
 • werkgever genoeg heeft gedaan om werknemer te re-integreren.

Heeft de werkgever naar de mening van het UWV onvoldoende gedaan om de werknemer te re-integreren moet de werkgever, na afloop van de verplichte 2 jarige loondoorbetaling bij ziekte, nog eens maximaal 1 jaar loon doorbetalen aan de zieke werknemer.

Het ontslagverbod van twee jaar bij ziekte geldt niet als:
– de werknemer ziek wordt nadat de aanvraag voor een ontslag door het UWV WERKbedrijf is ontvangen;
– de werknemer weigert mee te werken aan zijn re-integratie;
– de werknemer wordt ontslagen in de proeftijd (behalve wanneer dit proeftijd ontslag wordt misbruikt);
– de werknemer wordt ontslagen op staande voet;
– de werknemer wordt ontslagen als gevolg van een beëindiging van bedrijfsactiviteiten.

Het verweer tegen de aanvraag voor ontslag bij het UWV WERKbedrijf

Nadat de ontslag aanvraag bij het UWV WERKbedrijf is ingediend wordt de werknemer in de gelegenheid gesteld daartegen verweer te voeren. Het UWV kan de werkgever in de gelegenheid stellen daarop te reageren, in welk geval werknemer daarna weer het laatste woord krijgt.

De beoordeling door het UWV WERKbedrijf

De ontslag aanvraag en het verweer daartegen worden allereerst voorgelegd aan de Ontslag adviescommissie. Hierin zitten vertegenwoordigers van werkgever- en van werknemersorganisaties. De Ontslag adviescommissie adviseert over het al dan niet verlenen van toestemming voor het ontslag.

Naar aanleiding van dit advies neemt uiteindelijk het UWV WERKbedrijf een beslissing. Indien daarbij toestemming wordt gegeven om de werknemer te ontslaan wordt dit een ontslagvergunning genoemd. Deze beslissing wordt, inclusief motivering, verstuurd aan de werkgever en aan de werknemer.

Hoger beroep?

Tegen deze beslissing is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Het ontslag

Indien de ontslagvergunning is verleend dient de werkgever binnen 2 maanden gebruik te maken van de ontslagvergunning. De werkgever moet daarbij de geldende opzegtermijn in acht nemen, maar mag die opzegtermijn wel met 1 maand verkorten, in zoverre dat in alle gevallen ten minste 1 maand opzegtermijn overblijft.

Opzegverboden

Ook al heeft werkgever een ontslagvergunning verkregen mag hij de werknemer niet ontslaan indien er ontslagverbod geldt. In het voorgaande is reeds gewezen op het ontslagverbod bij ziekte. Andere ontslagverboden zijn:
Huwelijk: als de werknemer na het huwelijk wordt ontslagen moet hij aantonen dat het ontslag verband houdt met zijn huwelijk;
Militaire dienst:
dit ontslagverbod is met de afschaffing van de dienstplicht alleen relevant voor werknemers die een oproep krijgen voor een buitenlandse dienstplicht;
Zwangerschap/bevalling
: dit ontslagverbod geldt tijdens de zwangerschap en in de periode dat de werkneemster wegens zwangerschapsverlof ziektegeld ontvangt. Het ontslagverbod blijft ook van kracht de eerste zes weken nadat de werkneemster weer aan de slag is gegaan;
OR-lidmaatschap:
Leden van de OR en van de commissies van de OR mogen niet ontslagen worden tenzij:het OR-lid schriftelijk instemt met het einde van het dienstverband; de werkgever het dienstverband wil beëindigen vanwege een dringende reden; het bedrijf waar het OR-lid werkt gaat sluiten.

Ontslagvergoeding?

UWV Werkbedrijf kan bij het verlenen van een ontslagvergunning geen ontslagvergoeding aan de werknemer toekennen.

De werknemer kan wel, nadat de werkgever de arbeidsovereenkomst via het UWV heeft opgezegd, een ontslagvergoeding vorderen in een zogeheten “kennelijk onredelijk ontslag procedure” genoemd.

Als de kantonrechter oordeelt dat de opzegging kennelijk onredelijk is, zal hij vervolgens onderzoeken of een schadevergoeding aan de werknemer moet worden toegekend. Let op, in de kennelijk onredelijk ontslagprocedures wordt de kantonrechtersformule niet toegepast. Indien een ontslagvergoeding wordt toegekend is deze over het algemeen dan ook beduidend lager dan de ontslagvergoedingen die wordt toegekend in een procedure tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst waarin de kantonrechtersformule wel wordt toegepast.

Mocht u omtrent een Ontslag via het UWV verdere vragen hebben dan behoefte hebben aan direct advies of bijstand (hulp), kunt u altijd kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een van onze arbeidsrecht en ontslag advocaten aan de telefoon. Wij zijn specialist in arbeidsrecht en ontslagrecht. Bel ons nu tegen op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Mocht u ons willen bezoeken kan ook dat vanzelfsprekend altijd. Onze kantoor adressen zijn de volgende:

Ontslag UWV Advocaten Utrecht:

Stadion Galgenwaard, Herculesplein 213, Utrecht
T: 030 252 35 20
F: 030 251 27 41

Ontslag UWV Advocaten Dordrecht:

Johan de Wittstraat 39, Dordrecht
T: (078) 614 87 56
F: (078) 613 31 73

Ontslag UWV Advocaten ’s Hertogenbosch:

Victorialaan 15, ‘s-Hertogenbosch
T: 073 750 66 80
F: 073 750 66 82