Ontslag via UWV WERKbedrijf (voorheen: het CWI)

Als ontslag advocaat staan wij u als werkgever graag terzijde als het om ontslag gaat, ook bij een (collectieve) ontslag aanvraag via het UWV WERKbedrijf, ook wel genoemd ‘het aanvragen van een ontslagvergunning’.

Ontslagaanvraag via UWV WERKbedrijf

Een ontslagvergunning kan worden aangevraagd op grond van
(a) persoonlijke gronden;
(b) bedrijfseconomische redenen;
(c) bij langdurige ziekte.

Een werknemer kan via het UWV WERKbedrijf op persoonlijke gronden worden ontslagen als hij:

 • nalatig of verwijtbaar handelt;
 • onvoldoende functioneert;
 • een verstoorde werkrelatie met u als werkgever heeft;
 • ernstige gewetensbezwaren heeft.

In de laatste 3 gevallen moeten werkgever en werknemer wel samen naar een oplossing hebben gezocht. Bijvoorbeeld overplaatsing of een aangepaste functie.

Een werknemer kan via het UWV WERKbedrijf om bedrijfseconomische redenen worden ontslagen vanwege:

 • de slechte financiële situatie van het bedrijf;
 • structurele werk- of omzetvermindering binnen het bedrijf;
 • bedrijfsorganisatorische redenen;
 • beëindiging van (een deel van) de bedrijfsactiviteiten;
 • technologische veranderingen, zoals automatisering;
 • een bedrijfsverhuizing.

Een werknemer kan via het UWV WERKbedrijf bij langdurige ziekte worden ontslagen:

 • indien de ziekte tenminste 2 jaar heeft geduurd (er geldt een ontslagverbod voor 2 jaar bij ziekte) en binnen 26 weken geen herstel valt te verwachten
 • werkgever genoeg heeft gedaan om uw werknemer te re-integreren.

Heeft de werkgever volgens het UWV onvoldoende gedaan om de werknemer te re-integreren? Dan moet de werkgever de werknemer nog maximaal 1 jaar loon doorbetalen.

Overigens geldt het ontslagverbod van twee jaar bij ziekte niet als:
– de werknemer ziek wordt nadat de aanvraag voor een ontslag vergunning reeds door het UWV WERKbedrijf is
ontvangen;
– de werknemer weigert mee te werken aan zijn re-integratie;
– de werknemer wordt ontslagen in de proeftijd (behalve wanneer dit proeftijd ontslag wordt misbruikt);
– de werknemer wordt ontslagen op staande voet;
– de werknemer wordt ontslagen als gevolg van een beëindiging van bedrijfsactiviteiten.

Een aanvraag voor een ontslagvergunning moet worden ingediend bij het UWV WERKbedrijf. De werknemer wordt in de gelegenheid gesteld zich daartegen te verweren.

De aanvraag en het verweer worden daarna voorgelegd aan de Ontslag adviescommissie.

In de Ontslag adviescommissie zitten vertegenwoordigers van werkgever- en van werknemersorganisaties. De commissie adviseert over het al dan niet verlenen van toestemming voor ontslag.

Naar aanleiding van het advies van de Ontslag adviescommissie neemt UWV WERKbedrijf een beslissing op op de ontslag aanvraag. Deze beslissing wordt, inclusief motivering, verstuurd aan de werkgever en aan de werknemer.

Tegen de beslissing – waarbij al dan niet een ontslagvergunning wordt verleend – is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Indien de ontslagvergunning is verleend zal de werkgever binnen 2 maanden gebruik moeten maken van de ontslagvergunning. De werkgever moet daarbij de geldende opzegtermijn in acht nemen, maar mag de opzegtermijn in dit geval met 1 maand verkorten. Wel moet er in alle gevallen ten minste 1 maand opzegtermijn overblijven!

Ondanks een verkregen ontslagvergunning mag de werkgever het dienstverband met de werknemer echter niet opzeggen indien ontslagverboden gelden. Een uitzondering geldt voor het ontslagverbod bij ziekte. In dat geval mag de werkgever toch opzeggen indien de werknemer zich pas ziek heeft gemeld nadat de aanvraag voor een ontslagvergunning door het UWV Werkbedrijf is ontvangen.

Hierboven is reeds kort het ontslagverbod bij ziekte besproken; een werknemer mag in beginsel niet worden ontslagen tijdens de eerste twee jaar van zijn/haar ziekte.

Andere ontslagverboden zijn:
Huwelijk: als de werknemer na het huwelijk wordt ontslagen moet hij aantonen dat het ontslag verband houdt met zijn huwelijk;
Militaire dienst
: dit ontslagverbod is met de afschaffing van de dienstplicht alleen relevant voor werknemers die een oproep krijgen voor een buitenlandse dienstplicht;
Zwangerschap/bevalling
: dit ontslagverbod geldt tijdens de zwangerschap en in de periode dat de werkneemster wegens zwangerschapsverlof ziektegeld ontvangt. Het ontslagverbod blijft ook van kracht de eerste zes weken nadat de werkneemster weer aan de slag is gegaan;
OR-lidmaatschap
: Leden van de OR en van de commissies van de OR mogen niet ontslagen worden tenzij:het OR-lid schriftelijk instemt met het einde van het dienstverband; de werkgever het dienstverband wil beëindigen vanwege een dringende reden; het bedrijf waar het OR-lid werkt gaat sluiten.

Het UWV Werkbedrijf kan bij het verlenen van een ontslagvergunning niet een vergoeding aan de werknemer toekennen.

De werknemer kan wel, nadat de werkgever de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd, een schadevergoeding vorderen in een zogeheten “kennelijk onredelijk ontslag procedure” genoemd. Als de kantonrechter oordeelt dat de opzegging kennelijk onredelijk is, zal hij een schadevergoeding aan de werknemer toekennen. Op die schadevergoeding wordt in dit bericht niet dieper ingegaan, behalve dat voor de berekening daarvan geen vaste formule geldt, maar worden vastgesteld op basis van alle omstandigheden van het geval.

Mocht u omtrent een ontslag via het UWV WERKbedrijf verdere vragen hebben kunt u altijd kosteloos contact opnemen met ATM Ontslag en Arbeidsrecht Advocaten. Bel ons nu op 030 252 35 20 of tegen lokaal tarief op 030 252 35 20 of maak gebruik van bovenstaande button om uw vraag direct te stellen. Daarvoor brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening.

Onze bezoek adressen zijn de volgende:

Ontslag en Arbeidsrecht Advocaten Utrecht:

Stadion Galgenwaard, Herculesplein 213, Utrecht
T: 030 252 35 20
F: 030 251 27 41

Ontslag en Arbeidsrecht Advocaten Dordrecht:

Johan de Wittstraat 39, Dordrecht
T: (078) 614 87 56
F: (078) 613 31 73

Ontslag en Arbeidsrecht Advocaten ’s Hertogenbosch:

Victorialaan 15, ‘s-Hertogenbosch
T: 073 750 66 80
F: 073 750 66 82