Schadevergoeding – arbeidsongeval

Schadevergoeding – arbeidsongeval. Werknemer vordert in eerste aanleg een verklaring voor recht dat werkgever jegens hem aansprakelijk is voor de gevolgen van het aan hem (werknemer) overkomen arbeidsongeval (bedrijfsongeval) op grond waarvan werkgever aan werknemer een schadevergoeding dient te betalen. Kantonrechter wijst vordering af. Naar het oordeel van het hof heeft werknemer er belang bij dat in rechte wordt vastgesteld of werkgever jegens hem aansprakelijk is en heeft hij bijgevolg een gerechtvaardigd belang bij de daartoe door hem ook in hoger beroep gevorderde verklaring voor recht. Hof overweegt dat er in rechte van moet worden uitgegaan dat werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden bij werkgever schade heeft geleden, waarbij in het midden kan blijven of het arbeidsongeval al dan niet tot volledige arbeidsongeschiktheid van werknemer heeft geleid. Hof laat werkgever vervolgens toe te bewijzen dat zij jegens werknemer heeft voldaan aan de op haar rustende zorgplicht ten aanzien van de concrete werksituatie waarin het ongeval zich heeft voorgedaan. (bron: www.rechtspraak.nl / LJN: BC7906, Gerechtshof ’s-Hertogenbosch)
Hebt u vragen omtrent arbeidsongeval en/of schadevergoeding, dan staan wij u als ontslag advocaat graag terzijde. Bel ons daarvoor nu tegen lokaal tarief op 030 252 35 20. Ons eerste telefonische advies is geheel kosteloos. U krijgt direct een advocaat aan de telefoon.