Schorsing van statutair directeur – vereisten | arbeidsrecht advocaat

Schorsing van statutair directeur – vereisten – opheffing schorsing in kort geding. Uitgangspunt bij de beoordeling van schorsingsbesluiten kort geding is of in hoge mate aannemelijk is dat de bodemrechter, indien zijn oordeel over deze besluiten zou worden gevraagd, tot het oordeel zou komen dat het besluit aan vernietiging blootstaat wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid, die een rechtspersoon en zijn organen jegens elkaar in acht moeten nemen (artt. 2:15 lid 1 j° 2:8 BW) en/of strijd met het bepaalde in artikel 2:227 lid 4 BW. De vernietigbaarheid kan zowel voortvloeien uit de wijze van totstandkoming van de besluiten, als uit de inhoud daarvan.

de eisen van redelijkheid en billijkheid als bedoeld in artikel 2:8 BW

De eisen van redelijkheid en billijkheid die een rechtspersoon en zijn organen jegens elkaar in acht moeten nemen, brengen mee dat een bestuurder in beginsel in de gelegenheid moet worden gesteld zich tegen een voorgenomen besluit tot schorsing te verweren.
Indien de bestuurder / statutair directeur niet van het houden van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders op de hoogte is gesteld of daartoe is uitgenodigd en daarbij (dus) ook niet aanwezig is geweest, en ook niet is gebleken van een situatie waarin het onmogelijk was de directeur op een ander moment in de gelegenheid te stellen zijn visie naar voren te brengen, moet worden geconcludeerd dat een besluit tot schorsing van de directeur in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid als bedoeld in artikel 2:8 BW tot stand is gekomen.

De eisen van redelijkheid en billijkheid die een rechtspersoon en zijn organen bij de totstandkoming van een besluit jegens elkaar in acht moeten nemen brengen voorts met zich dat de motivering van een besluit tot schorsing van een statutair bestuurder kenbaar moet zijn.
Indien de weergegeven gronden voor schorsing dermate vaag en algemeen zijn kan dat de conclusie rechtvaardigen dat het besluit tot schorsing een kenbare motivering ontbeert.

Indien een besluit tot schorsing van de directeur als bestuurder in strijd met de wet en in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid tot stand is gekomen is dit besluit ingevolge artikel 2:15 lid 1 sub a en b BW vernietigbaar.

het bepaalde in artikel 2:227 lid 4 BW

Indien de bestuurder / statutair directeur niet van het houden van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders op de hoogte is gesteld of daartoe is uitgenodigd en daarbij (dus) ook niet aanwezig is geweest, heeft de directeur ook niet de gelegenheid gehad met betrekking tot het schorsingsbesluit gebruik te maken van zijn raadgevende stem, met als gevolg dat het schorsingsbesluit ook in strijd met het bepaalde in artikel 2:227 lid 4 BW tot stand is gekomen.

De inhoud van de besluiten

Een besluit tot schorsing van een statutair bestuurder is een ingrijpende maatregel die zeer beschadigend kan zijn voor de betreffende bestuurder. Door een dergelijk besluit kan binnen de eigen onderneming en bij buitenstaanders het beeld ontstaan dat tegen de bestuurder dusdanig ernstige bezwaren zijn gerezen dat een mogelijk op korte termijn via de algemene vergadering van aandeelhouders te realiseren ontslag niet kan worden afgewacht, omdat de betrokkene in de tussentijd niet langer als zodanig kan worden gehandhaafd.

Aan een schorsingsbesluit moeten (deugdelijke) gronden ten grondslag zijn gelegd die dit besluit kunnen rechtvaardigen.

Wanneer geen sprake is van een zwaarwegende reden die meebrengt dat het van de vennootschap in redelijkheid niet gevergd kan worden dat hij de bestuurder nog langer op het werk duldt, kan het schorsingsbesluit ook om inhoudelijke redenen niet in stand blijven, en is het besluit tot schorsing vernietigbaar op grond van artikel 2:15 lid 1 sub b BW.

Mocht u omtrent een schorsing / non actief stelling vragen hebben dan wel behoefte hebben aan direct advies of bijstand (hulp), kunt u altijd kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Dit gaat snel en u krijgt direct een van onze ontslag en arbeidsrecht advocaten aan de telefoon. Wij zijn specialist op dit terrein. Bel ons nu tegen op 030 252 35 20 of tot 22.00 uur op 030 252 35 20. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

(bron:www.rechtspraak.nl)