UWV WERKbedrijf – ontslag – contact met gespecialiseerde advocaten

Ontslag via UWV WERKbedrijf.

Als ontslag advocaat staat wij zowel werkgever als werknemer graag terzijde in het kader van een ontslag aanvraag via het UWV WERKbedrijf . Dit kan zijn voor wat betreft het aanvragen van een ontslagvergunning, maar ook het voeren van verweer tegen een ontslag aanvraag.

Voor direct contact belt u:

Advocaten Utrecht (voor UWV Werkbedrijf en ontslag):

Stadion Galgenwaard, Herculesplein 213, Utrecht
T: 030 252 35 20
F: 030 251 27 41

Advocaten Dordrecht (voor UWV Werkbedrijf en ontslag):

Johan de Wittstraat 39, Dordrecht
T: (078) 614 87 56
F: (078) 613 31 73

Advocaten ’s Hertogenbosch (voor UWV Werkbedrijf en ontslag):

Victorialaan 15, ‘s-Hertogenbosch
T: 073 750 66 80
F: 073 750 66 82

Ontslagaanvraag

Een ontslagvergunning kan bij het UWV Werkbedrijf worden aangevraagd op grond van
(a) persoonlijke gronden;
(b) bedrijfseconomische redenen;
(c) bij langdurige ziekte.

Voor een ontslag op persoonlijke gronden moet worden aangetoond dat de werknemer:

 • nalatig of verwijtbaar handelt;
 • onvoldoende functioneert;
 • een verstoorde werkrelatie met u als werkgever heeft;
 • ernstige gewetensbezwaren heeft.

In de laatste drie gevallen moeten werkgever en werknemer wel samen naar een oplossing hebben gezocht, bijvoorbeeld door overplaatsing of een aangepaste functie.

Voor een ontslag om bedrijfseconomische redenen moet worden aangetoond:

 • de slechte financiële situatie van het bedrijf; en/of
 • de structurele werk- of omzetvermindering binnen het bedrijf;
 • de bedrijfsorganisatorische redenen;
 • de beëindiging van (een deel van) de bedrijfsactiviteiten;
 • de technologische veranderingen, zoals automatisering;
 • een bedrijfsverhuizing.

Voor een ontslag vanwege langdurige ziekte moet worden aangetoond:

 • dat de ziekte tenminste twee jaar heeft geduurd (omdat er een ontslagverbod geldt van twee jaar bij ziekte) en dat binnen 26 weken geen herstel valt te verwachten
 • dat werkgever genoeg heeft gedaan om uw werknemer te re-integreren.

Heeft de werkgever volgens het UWV onvoldoende gedaan om de werknemer te re-integreren? Dan moet de werkgever de werknemer nog maximaal 1 jaar loon doorbetalen.

Het ontslagverbod van twee jaar bij ziekte geldt niet indien:
– de werknemer ziek wordt nadat de aanvraag voor een ontslag vergunning reeds door het UWV WERKbedrijf is ontvangen;
– de werknemer weigert mee te werken aan zijn re-integratie;
– de werknemer wordt ontslagen in de proeftijd (behalve wanneer dit proeftijd ontslag wordt misbruikt);
– de werknemer wordt ontslagen op staande voet (maar daarvoor is ook geen ontslagvergunning nodig);
– de werknemer wordt ontslagen als gevolg van een beëindiging van bedrijfsactiviteiten.

Indiening aanvraag voor ontslag bij UWV WERKbedrijf

Een aanvraag voor een ontslagvergunning moet worden ingediend bij het UWV WERKbedrijf. Na ontvangst daarvan wordt de aanvraag door het UWV WERKbedrijf aan de werknemer doorgezonden en wordt deze daarbij in de gelegenheid gesteld zich daartegen te verweren.

De aanvraag en het verweer worden daarna voorgelegd aan de Ontslag adviescommissie van het UWV WERKbedrijf, waarin vertegenwoordigers van werkgever- en van werknemersorganisaties plaats hebben. De commissie adviseert over het al dan niet verlenen van toestemming voor ontslag.

Naar aanleiding van dat advies van de Ontslag adviescommissie neemt het UWV WERKbedrijf een beslissing op de ontslag aanvraag. Dit beslissing houdt in dat er wel of geen ontslagvergunning wordt verleend.

Deze beslissing wordt, inclusief motivering, verstuurd aan de werkgever en aan de werknemer.

Tegen die beslissing is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Indien de ontslagvergunning is verleend zal de werkgever binnen twee maanden gebruik moeten maken van de ontslagvergunning. Dat wil zeggen het ontslag ten uitvoer brengen. Daarbij moet de werkgever de geldende opzegtermijn in acht nemen, maar mag de opzegtermijn met 1 maand verkorten. Wel moet er in alle gevallen ten minste 1 maand opzegtermijn overblijven!

Ontslagverboden

Ondanks een verkregen ontslagvergunning mag de werkgever het dienstverband met de werknemer niet opzeggen indien ontslagverboden gelden.

Hierboven is reeds kort het ontslagverbod bij ziekte besproken; een werknemer mag in beginsel niet worden ontslagen tijdens de eerste twee jaar van zijn/haar ziekte. Andere ontslagverboden zijn:

Huwelijk: als de werknemer na het huwelijk wordt ontslagen moet hij aantonen dat het ontslag verband houdt met zijn huwelijk;

Militaire dienst: dit ontslagverbod is met de afschaffing van de dienstplicht alleen relevant voor werknemers die een oproep krijgen voor een buitenlandse dienstplicht;

Zwangerschap/bevalling: dit ontslagverbod geldt tijdens de zwangerschap en in de periode dat de werkneemster wegens zwangerschapsverlof ziektegeld ontvangt. Het ontslagverbod blijft ook van kracht de eerste zes weken nadat de werkneemster weer aan de slag is gegaan;

OR-lidmaatschap: Leden van de OR en van de commissies van de OR mogen niet ontslagen worden tenzij:het OR-lid schriftelijk instemt met het einde van het dienstverband; de werkgever het dienstverband wil beëindigen vanwege een dringende reden; het bedrijf waar het OR-lid werkt gaat sluiten.

Ontslag vergoeding

Het UWV Werkbedrijf kan bij het verlenen van een ontslagvergunning geen ontslag vergoeding aan de werknemer toekennen.

De werknemer kan wel, nadat de werkgever de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd, een schadevergoeding vorderen op grond van “kennelijk onredelijk ontslag procedure”. Op die schadevergoeding wordt in dit bericht niet dieper ingegaan, behalve dan dat voor de berekening daarvan geen vaste formule geldt en deze vergoeding wordt vastgesteld op basis van alle omstandigheden van het geval.

Contact

Mocht u omtrent een ontslag via het UWV WERKbedrijf verdere vragen hebben kunt u altijd kosteloos contact opnemen met TEAM Advocaten. Bel ons nu op (030) 252 35 of maak gebruik van bovenstaande button om uw vraag direct te stellen. Daarvoor brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening.

Onze bezoek adressen en telefoonnummers zijn de volgende:

Advocaten Utrecht (voor UWV Werkbedrijf en ontslag):

Stadion Galgenwaard, Herculesplein 213, Utrecht
T: 030 252 35 20
F: 030 251 27 41

Advocaten Dordrecht (voor UWV Werkbedrijf en ontslag):

Johan de Wittstraat 39, Dordrecht
T: (078) 614 87 56
F: (078) 613 31 73

Advocaten ’s Hertogenbosch (voor UWV Werkbedrijf en ontslag):

Victorialaan 15, ‘s-Hertogenbosch
T: 073 750 66 80
F: 073 750 66 82