Vaststellingsovereenkomst ontslag – aandachtspunten (deel 2)

Andere baan

Naast de aandachtspunten die uitgewerkt zouden moeten worden in iedere vaststellingsovereenkomst / beëindigingsovereenkomst, zie het artikel dat eerder op onze website is geplaatst, adviseren wij werkgevers om in de beëindigingsovereenkomst op te nemen dat de werknemer ten tijde van het tekenen van de overeenkomst geen uitzicht heeft op een dienstbetrekking elders en dat de beëindigingsvergoeding, die de werkgever bereid is te betalen, uitsluitend wordt betaald in de veronderstelling dat een dergelijk uitzicht op een andere baan niet bestaat.

Blijkt dit achteraf anders, dan kan in de beëindigingsovereenkomst opgenomen worden dat de werkgever dan niet gehouden is de beëindigingvergoeding uit te betalen, in geval deze nog niet is uitbetaald, of dat de werknemer gehouden is deze beëindigingvergoeding geheel of gedeeltelijk terug te betalen.

Raadplegen jurist

Verder is het goed om op te nemen dat de werknemer is/wordt geadviseerd een jurist te raadplegen en de werknemer voldoende tijd is geboden om op deze overeenkomst te reageren, alsmede dat hij zich bewust is welke consequenties verbonden zijn indien deze overeenkomst door hem wordt aanvaard.

Opzegverbod

Verder zou nog opgenomen kunnen worden dat er geen sprake is van een bijzonder opzegverbod dat aan een beëindiging in de weg zou kunnen staan, of een benadelingshandeling zou impliceren richting de uitkeringsinstantie. Indien er echter sprake is van arbeidsongeschiktheid, dan adviseren wij u de overeenkomst zo te redigeren, dat de werknemer zo min mogelijk risico loopt op een sanctie die de uitvoeringsinstantie kan opleggen.

Koopsom voor een Lijfrente of betaling naar Stamrecht B.V. of Banksparen

Indien de werknemer de vergoeding uitgekeerd wenst te hebben op een andere wijze dan onder inhouding van belastingen, dan dienen daar ook aanvullende bepalingen opgenomen te worden in de vaststellingsovereenkomst, zodat de werkgever geen gevaar loopt in fiscale zin. Dit laatste geldt in het bijzonder voor oudere werknemers die een substantiële beëindigingsvergoeding toegekend krijgen. Indien deze vergoeding wordt gezien als een verkapte vutregeling, dan kan de belastingdienst deze vergoeding extra belasten en wel zeer substantieel, ten laste van de werkgever.

Anti ronselbeding

Indien het wenselijk is dat nog een anti ronselbeding wordt opgenomen (non poaching) of een relatiebeding, dan dienen deze bepalingen vanzelfsprekend goed te worden uitgewerkt en dan dient daarin ondermeer opgenomen te worden dat het de werknemer verboden is om collega’s in dienst te nemen of over te halen om over te stappen naar een andere werkgever, dan wel zakelijke contacten met relaties te onderhouden van de werkgever gedurende een bepaalde tijd, na beëindiging van de met hem gesloten arbeidsovereenkomst, dit op straffe van een direct opeisbare boete.

Tot slot is het goed om de beëindigingsovereenkomst te kwalificeren als een vaststellingsovereenkomst in de zin der wet (artikel 7:900 BW) zodat de overeenkomst niet of slechts in zeer bijzondere omstandigheden kan worden aangetast.

Heeft u vragen omtrent een vaststellingsovereenkomst / beëindigingsovereenkomst kunt u ons altijd bellen op 030 252 35 20. Onze advocaten hebben jarenlange ervaring op dit gebied en zullen u graag te woord staan. Een eerste consult is vrijblijvend en kosteloos.