Verweer ontslagaanvraag UWV WERKbedrijf

Verweer ontslagaanvraag – verweer ontslagvergunning. Bent u op zoek naar deskundige hulp en deskundig juridisch advies voor het voeren van verweer tegen een ontslagaanvraag of ontslagvergunning, staan wij u als ontslag advocaat daarbij graag terzijde. Bel ons daarvoor nu tegen lokaal tarief op 030 252 35 20.  Ons eerste telefonische advies is geheel kosteloos. U krijgt direct een advocaat aan de telefoon.

Met het voeren van verweer tegen een ontslagaanvraag of ontslagvergunning hebben wij inmiddels een jarenlange ervaring opgebouwd. Ook ingeval van collectief ontslag.

Een aanvraag voor een ontslagvergunning moet schriftelijk worden ingediend bij het UWV WERKbedrijf. De werknemer wordt in de gelegenheid gesteld zich daartegen te verweren. Het UWV WERKbedrijf zend daarvoor een kopie van de ontslagaanvraag toe aan de werknemer.

De gronden voor een ontslagaanvraag

Een aanvraag voor een ontslagvergunning kan door de werkgever bij het UWV Werkbedrijf (voorheen: het CWI) worden ingediend op grond van:(a) persoonlijke gronden; (b) bedrijfseconomische redenen;
(c) bij langdurige ziekte.

In het navolgende gaan wij daarop in.

Een ontslagaanvraag op persoonlijke gronden

Indien een ontslagvergunning bij het UWV WERKbedrijf wordt ingediend op persoonlijke gronden moet de werkgever aantonen dat de werknemer:

 • nalatig of verwijtbaar handelt;
 • onvoldoende functioneert;
 • een verstoorde werkrelatie met u als werkgever heeft;
 • ernstige gewetensbezwaren heeft.

In de laatste 3 gevallen moet de werkgever bovendien aantonen dat hij samen met de werknemer naar een oplossing heeft gezocht. Dit zou kunnen zijn een overplaatsing of een aangepaste functie.

Een ontslagaanvraag op bedrijfseconomische redenen

Indien een ontslagvergunning bij het UWV WERKbedrijf wordt aangevraagd op bedrijfseconomische redenen moet de werkgever aantonen:

 • de slechte financiële situatie van het bedrijf; en/of
 • een structurele werk- of omzetvermindering binnen het bedrijf; en/of
 • de bedrijfsorganisatorische redenen voor het ontslag; en/of
 • de beëindiging van (een deel van) de bedrijfsactiviteiten; en/of
 • de technologische veranderingen, zoals automatisering; en/of
 • een bedrijfsverhuizing.

De werkgever moet bovendien uitleggen waarom hierin reden ligt voor het komen te vervallen van een of meer arbeidsplaatsen.

Een ontslagaanvraag vanwege bij langdurige ziekte

Indien een ontslagvergunning bij het UWV WERKbedrijf  wordt aangevraagd vanwege  langdurige ziekte moet de werkgever aantonen:

 • dat de ziekte tenminste 2 jaar heeft geduurd;
 • dat binnen 26 weken geen herstel valt te verwachten;
 • dat de werkgever genoeg heeft gedaan om de werknemer te re-integreren.

Indien de werkgever volgens het UWV onvoldoende gedaan om de werknemer te re-integreren moet hij de werknemer nog maximaal 1 jaar extra loon doorbetalen.

De beoordeling van de ontslagaanvraag

De aanvraag voor een ontslagvergunning en het verweer tegen de ontslagaanvraag worden voorgelegd aan de Ontslag adviescommissie. Hierin zitten vertegenwoordigers van werkgever- en van werknemersorganisaties. De Ontslag adviescommissie adviseert het UWV WERKbedrijf over het al dan niet verlenen van een ontslagvergunning (toestemming voor ontslag).

Naar aanleiding van dat advies neemt UWV WERKbedrijf een beslissing. Deze beslissing wordt, inclusief motivering, verstuurd aan de werkgever en aan de werknemer.

Tegen deze beslissing is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Indien de ontslagvergunning is verleend zal de werkgever daarvan binnen 2 maanden gebruik moeten maken door de arbeidsovereenkomst op te zeggen. De werkgever moet daarbij de geldende opzegtermijn in acht nemen, maar mag de opzegtermijn met 1 maand verkorten. In alle gevallen moet echter ten minste 1 maand opzegtermijn overblijven!

Ontslagverboden

Indien er een ontslagverbod geldt mag de werkgever het dienstverband met de werknemer niet opzeggen, ook al is een ontslagvergunning verkregen

De ontslagverboden zijn:

 • eerste twee jaar ziekte: gedurende de eerste twee ziekte jaren mag de werknemer niet worden ontslagen
 • huwelijk: als de werknemer na het huwelijk wordt ontslagen moet hij aantonen dat het ontslag verband houdt met zijn huwelijk;
 • militaire dienst: dit ontslagverbod is met de afschaffing van de dienstplicht alleen relevant voor werknemers die een oproep krijgen voor een buitenlandse dienstplicht;
 • zwangerschap/bevalling: dit ontslagverbod geldt tijdens de zwangerschap en in de periode dat de werkneemster wegens zwangerschapsverlof ziektegeld ontvangt. Het ontslagverbod blijft ook van kracht de eerste zes weken nadat de werkneemster weer aan de slag is gegaan;
 • OR-lidmaatschap: Leden van de OR en van de commissies van de OR mogen niet ontslagen worden tenzij: het OR-lid schriftelijk instemt met het einde van het dienstverband; of de werkgever het dienstverband wil beëindigen vanwege een dringende reden; het bedrijf waar het OR-lid werkt gaat sluiten.

Het ontslagverbod van twee jaar bij ziekte geldt echter niet als:

 • de werknemer ziek wordt nadat uw aanvraag voor een ontslag vergunning reeds door het UWV WERKbedrijf is ontvangen;
 • de werknemer weigert mee te werken aan zijn re-integratie;
 • de werknemer wordt ontslagen in de proeftijd (behalve wanneer dit proeftijd ontslag wordt misbruikt, zoals reeds gezegd in het voorgaande);
 • de werknemer wordt ontslagen op staande voet;
 • de werknemer wordt ontslagen als gevolg van een beëindiging van bedrijfsactiviteiten.

Geen ontslagvergoeding

Het UWV WERKbedrijf kan bij het verlenen van een ontslagvergunning geen vergoeding aan de werknemer toekennen.

De werknemer kan wel, nadat de werkgever de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd, een schadevergoeding vorderen in een zogeheten “kennelijk onredelijk ontslagprocedure” genoemd. Als de kantonrechter oordeelt dat de opzegging kennelijk onredelijk is, zal hij een schadevergoeding aan de werknemer toekennen.

CONTACT

Mocht u over het voeren van verweer tegen een ontslagaanvraag of ontslagvergunning verdere vragen hebben kunt u altijd kosteloos contact opnemen met onze advocaten. Bel ons nu tegen lokaal tarief op 030 252 35 20. En zoals gezegd, ons eerste telefonische advies is geheel kosteloos.

Wilt u ons bezoeken kan ook dat altijd. Onze kantoor adressen zijn de volgende:

Ontslag en Arbeidsrecht Advocaten Utrecht:

Stadion Galgenwaard, Herculesplein 213, Utrecht
T: 030 252 35 20
F: 030 251 27 41

Ontslag en Arbeidsrecht Advocaten Dordrecht:

Johan de Wittstraat 39, Dordrecht
T: (078) 614 87 56
F: (078) 613 31 73

Ontslag en Arbeidsrecht Advocaten Den Bosch:

Victorialaan 15, ‘s-Hertogenbosch
T: 073 750 66 80
F: 073 750 66 82