Werkgever mag het einde van een arbeidsovereenkomst aanzeggen per WhatsApp!

De kantonrechter te Amsterdam heeft op 10 juni 2015 geoordeeld dat de werknemer uit een WhatsApp-bericht van werkgever had kunnen afleiden dat de arbeidsovereenkomst niet zou worden verlengd. Werkgever had dus voldaan aan de aanzegverplichting ex artikel 7:668 BW.

Aanzegverplichting
Sinds 1 januari 2015 zijn werkgevers verplicht om het einde van een tijdelijke arbeidsovereenkomst uiterlijk één maand van te voren schriftelijk bekend te maken aan de werknemer. De zogeheten ‘aanzegtermijn’.

Schriftelijkheidsvereiste
In artikel 7:668 BW is over de wijze van de aanzegging enkel opgenomen dat deze schriftelijk dient te geschieden. De wetgever adviseert om de aanzegging via aangetekende post te laten plaatsvinden, maar het is ook reeds bekend dat een aanzegging per e-mail ook is toegestaan. Van belang is dat werkgever kan aantonen dat de aanzegging werknemer tijdig heeft bereikt. Maar waar ligt nu de grens van ‘schriftelijk’?

De kantonrechter te Amsterdam moest zich in juni 2015 over deze vraag buigen. In deze zaak ging het over een bediende die zich volgens de werkgever onterecht had ziekgemeld. De werkgever had namelijk vastgesteld dat werkneemster zich – ondanks haar klachten, waardoor zij niet kon werken – volop in het nachtleven stortte.
Gelet op vorenstaande wenste werkgever de arbeidsovereenkomst met werkneemster niet te verlengen. In één van de vele WhatsAppberichten tussen partijen heeft werkgever op 3 maart 2015 het volgende gezegd:
“(..) Ik ga je nu 2 keuzes geven (…) 1. We gaan normaal uit elkaar, ik stel een ontbinding van contract, je tekent die, je krijgt je salaris maand februari uitbetaald inclusief vakantie. 2. Ik ga ontslag aanvragen bij UWV en ontbinding contract per 6 februari. (..) Woensdag hoef je niet te verschijnen. (..) Want je weet exact zelf wat je gedaan hebt en we laten ons niet in de maling nemen. Niet komen werken als je dat wel kan is niet acceptabel. Er is een zorgplicht richting je werkgever en ik heb dusdanig bewijs gekregen dat je dat niet hebt nageleefd.”
Daarnaast heeft werkgever op 5 maart 2015 een officiële aanzegging per post verstuurd aan werkneemster. Werkneemster betwist dat zij een aanzegging per post heeft ontvangen. Is het WhatsAppbericht voldoende voor werkgever om aan zijn verplichting te hebben voldaan?

De kantonrechter oordeelde dat middels het WhatsAppbericht aan de aanzegverplichting is voldaan. Uit voornoemd WhatsAppbericht had werkneemster kunnen afleiden dat haar arbeidsovereenkomst zou worden beëindigd. Omdat werkneemster heeft gereageerd op dat WhatsAppbericht mag er tevens vanuit worden gegaan dat het bericht haar heeft bereikt.

Let op met WhatsApp
In bovengenoemde zaak was van groot belang dat werkneemster op het WhatsAppbericht had gereageerd. Hierdoor stond voor de kantonrechter vast dat het bericht haar had bereikt. Dit had anders geweest als werkneemster niet had gereageerd. Als werkgever dan niet met blauwe vinkjes had kunnen aantonen dat ze het bericht wel had gelezen, had werkgever hier aan het kortste eind getrokken.

Conclusie
Deze uitspraak leert ons dat rechters niet heel hoge eisen stelt aan de manier waarop werkgevers het einde van een arbeidsovereenkomst aanzegging. Wel is het voor werkgevers van belang dat zij kunnen aantonen dat de aanzegging de werknemer heeft bereikt. Vraag daarom altijd om een ontvangstbevestiging en mocht deze uitblijven, dan biedt een aangetekende brief toch de meeste zekerheid.

Bron: Ktr. Amsterdam, 10 juni 2015 (ECLI:NL:RBAMS:2015:3968).