Werkgeversverzekering dekt aansprakelijkheid voor niet afsluiten verzekering t.b.v. werknemer

Onlangs is aanvaard, kort gezegd, dat artikel 7:611 BW meebrengt dat de werkgever uit hoofde van zijn verplichting zich als een goed werknemer te gedragen, gehouden is zorg te dragen voor een behoorlijke verzekering van werknemers wier werkzaamheden ertoe kunnen leiden dat zij als bestuurder van een motorvoertuig betrokken raken bij een verkeersongeval.

Is de werkgever tekortgeschoten in de nakoming van deze verzekeringsverplichting, dan is hij voor de daardoor veroorzaakte schade (het missen van de uitkering die de werknemer op grond van een behoorlijke verzekering zou zijn toegekomen ) jegens de werknemer aansprakelijk.

In dit bericht staat centraal de vraag of een werkgever die een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) heeft, waardoor zijn aansprakelijkheid in het geval van personenschade of zaakschade bij de werknemer wordt gedekt door de verzekering, ook in bovengenoemde situatie – tekortkoming in de nakoming van die verzekeringsverplichting – een aanspraak op de AVB kan doen.

De Hoge Raad overweegt, kort samengevat, als volgt

Een AVB-polis dekt de aansprakelijkheid van de verzekerde (de werkgever) tegenover zijn ondergeschikte voor letselschade van werknemers die in dienst van de verzekerde deelnemen aan het wegverkeer. Een redelijke uitleg van deze polis brengt in beginsel mee dat deze tevens dekking verleent tegen een op artikel 7:611 gebaseerde aansprakelijkheid van de verzekerde als werkgever op de grond dat hij heeft verzuimd tegen dat risico een behoorlijke verzekering te sluiten voor die werknemer.

De Hoge Raad baseert deze beredenering op het volgende. De dekkingsomvang van een AVB-polis moet veelomvattend zijn vanwege de functie hiervan in het maatschappelijk verkeer en de verwachtingen van verzekerde die op die functie gebaseerd is. De ruime dekkingsomvang geldt ook voor de hier bedoelde aansprakelijkheid, ook al staat er in de polisvoorwaarde dat het moet gaan om “schade aan personen en schade aan zaken”. Het gaat er immers om de werkgever dekking te verlenen voor de gevolgen van zijn aansprakelijkheid ter zake van de schade die zijn werknemers lijden als gevolg van ongevallen.

Bovendien is de rechtsgrond voor de hier besproken aansprakelijkheid dezelfde als die voor de ‘gewone’ aansprakelijkheid van de werkgever tegenover zijn werknemer voor letselschade namelijk de bescherming van de werknemer tegen de gevaren van het wegverkeer waaraan hij in de uitoefening van zijn dienstbetrekking deelneemt.

Ten slotte betreft de aansprakelijkheid van de werkgever ongevalschade die de werknemer vergoed zou hebben gekregen indien de werkgever wel zou hebben voldaan aan zijn verzekeringsplicht. De schade die de werkgever (en tevens verzekerde) lijdt doordat hij op de voet van 7:611 zoals hierboven beschreven aansprakelijk is aldus indirect veroorzaakt door het letsel van de werknemer.

Indien u verdere vragen heeft over werkgeversaansprakelijkheid of hieraan verwante onderwerpen dan zijn onze gespecialiseerde advocaten u graag van dienst. U kunt hiervoor altijd kosteloos contact opnemen met 030 252 35 20.