Werknemer ontslaan – wat u moet weten

Werknemer ontslaan – wat u moet weten.

Bent u genoodzaakt één of meer werknemers te ontslaan, maar ziet u op tegen de kosten van een ontslagprocedure, neemt u dan kosteloos contact op met ATM arbeidsrecht en ontslag advocaten. Niet alleen omdat wij door onze ervaring met het aanvragen van een ontslagvergunning bij het UWV Werkbedrijf voorzover mogelijk kunnen voorkomen dat u bij ontslaan van een werknemer wordt geconfronteerd met ontslagvergoedingen, maar bovendien onze werkzaamheden bij het ontslaan van werknemer kunnen aanbieden tegen een vaste prijs, zodat u precies weet waar u aan toe bent.

Wilt u meer weten wat wij bij het ontslaan van een werknemer of werknemers als advocaat voor u kunnen betekenen? Mail dan uw vraag of bel tegen lokaal tarief 030 252 35 20 (Utrecht). Daarvoor brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening.

In het navolgende geven wij u alvast de nodige informatie over de regels waarmee u bij ontslag te maken hebt.

Vijf mogelijkheden om een werknemer te ontslaan

Kort samengevat zijn er vijf mogelijkheden om werknemers te ontslaan (of om de arbeidsovereenkomst tussentijds te beëindigen).

De eerste mogelijkheid is een beëindiging met wederzijds goedvinden.

Bent u het met uw werknemer eens geworden dat de arbeidsovereenkomst moet worden beëindigd, dan heet dat een ‘ beëindiging met wederzijds goedvinden’. Van belang is daarbij dat de afspraken goed worden vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst en werknemer bovendien ruimschoots de gelegenheid heeft gekregen e.e.a. te overdenken en eventueel te bespreken met zijn of haar juridisch adviseur. Doet u dit niet zou de werknemer naderhand het standpunt kunnen innemen dat hij door u werd ‘ overvallen’ en met een beroep op dwaling of misbruik van omstandigheden een beroep doen op vernietiging van de door hem ondertekende beëindigings- of vaststellingsovereenkomst,

Wanneer het initiatief voor deze beëindiging is uitgegaan van de werkgever heeft de werknemer daarna recht op een WW-uitkering. Wel moet bij de beëindiging rekening zijn gehouden met de geldende opzegtermijn. Dit omdat de werknemer in alle gevallen, ook als geen opzegtermijn in acht is genomen, pas recht heeft op WW na het verstrijken van die termijn.

U vindt de opzegtermijn in de individuele arbeidsovereenkomst of in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao). De opzegtermijn begint in dit geval op de datum waarop de overeenkomst is ondertekend en loopt door tot en met de einddatum die zou gelden, als u wél rekening had gehouden met de opzegtermijn.

De tweede mogelijkheid is een ontslag tijdens de proeftijd.

Een ontslag tijdens de proeftijd is altijd mogelijk, zelfs als de werknemer ziek is. Een uitzondering hierop is echter dat de mogelijkheid tot ontslag in de proeftijd bijvoorbeeld wordt misbruikt om te ontkomen aan het ontslagverbod tijdens zwangerschap. Tijdens de proeftijd komt u er achter dat uw werkneemster zwanger is en vervolgens ontslaat u haar uitsluitend vanwege die zwangerschap.

De derde mogelijkheid is een ontslag op staande voet.

In dit geval wordt de arbeidsovereenkomst per onmiddellijk beëindigd. In art. 6:677 BW is bepaald dat ieder der partijen bevoegd is de arbeidsovereenkomst onverwijld op te zeggen om een dringende reden, onder gelijktijdige mededeling van die reden aan de wederpartij. Er dient aldus sprake te zijn van een dringende reden, welke bovendien onverwijld aan werknemer moet zijn medegedeeld.

Een dringende reden is een omstandigheid waardoor in alle redelijkheid niet kan worden verwacht dat de arbeidsovereenkomst nog langer voortduurt. Bijvoorbeeld ingeval van diefstal, fraude, dronkenschap, of regelmatig te laat op het werk verschijnen, enz., enz. U als werkgever moet deze dringende reden wel kunnen bewijzen.

Uit jurisprudentie volgt dat van een dringende reden, althans van een ‘druppel die de emmer doet overlopen’, slechts sprake kan zijn, indien de werknemer wist of redelijkerwijze moest weten dat zijn toekomstige daad of gedraging, door de werkgever (eventueel) tezamen met zijn eerdere daden of gedragingen als zodanige reden zou worden beschouwd. Bij een druppel die de emmer doet overlopen kan dit slechts het geval zijn indien de werkgever aan de werknemer te kennen heeft gegeven dat bij een volgende vergelijkbare daad of gedraging de maat vol is, bijvoorbeeld door hert geven van een waarschuwing en/of gesprekken om het gestelde van werknemer te bespreken.

Een tweede vereiste voor ontslag op staande voet is – zoals gezegd – het onverwijld meedelen hiervan onder gelijktijdige mededeling van de dringende reden van het ontslag. Voor het antwoord op de vraag of een ontslag op staande voet al dan niet onverwijld is gegeven, is beslissend het tijdstip waarop de dringende reden ter kennis is gekomen van degene die bevoegd was het ontslag te verlenen.

De vierde mogelijkheid is een ontslag via het UWV WERKbedrijf (de ontslagvergunning)

Een ontslagvergunning kan worden aangevraagd op grond van
(a) persoonlijke gronden;
(b) bedrijfseconomische redenen;
(c) bij langdurige ziekte.

U kunt een werknemer op persoonlijke gronden ontslaan als hij:

 • nalatig of verwijtbaar handelt;
 • onvoldoende functioneert;
 • een verstoorde werkrelatie met u als werkgever heeft;
 • ernstige gewetensbezwaren heeft.

In de laatste 3 gevallen moet u wel samen met de werknemer naar een oplossing hebben gezocht. Bijvoorbeeld overplaatsing of een aangepaste functie.

U kunt een werknemer om bedrijfseconomische redenen ontslaan vanwege:

 • de slechte financiële situatie van het bedrijf;
 • structurele werk- of omzetvermindering binnen het bedrijf;
 • bedrijfsorganisatorische redenen;
 • beëindiging van (een deel van) de bedrijfsactiviteiten;
 • technologische veranderingen, zoals automatisering;
 • een bedrijfsverhuizing.

U kunt een werknemer bij langdurige ziekte ontslaan:

 • indien de ziekte tenminste 2 jaar heeft geduurd (het ontslagverbod voor 2 jaar bij ziekte) en binnen 26 weken geen herstel valt te verwachten
 • u genoeg heeft gedaan om uw werknemer te re-integreren.

Heeft u volgens het UWV onvoldoende gedaan om uw werknemer te re-integreren? Dan moet u uw werknemer nog maximaal 1 jaar loon doorbetalen.

Overigens geldt het ontslagverbod van twee jaar bij ziekte niet als:
– de werknemer ziek wordt nadat uw aanvraag voor een ontslag vergunning reeds door het UWV WERKbedrijf is
ontvangen;
– de werknemer weigert mee te werken aan zijn re-integratie;
– de werknemer wordt ontslagen in de proeftijd (behalve wanneer dit proeftijd ontslag wordt misbruikt, zoals reeds gezegd in het voorgaande);
– de werknemer wordt ontslagen op staande voet;

– de werknemer wordt ontslagen als gevolg van een beëindiging van bedrijfsactiviteiten.

Een aanvraag voor een ontslagvergunning moet worden ingediend bij het UWV WERKbedrijf. De werkgever wordt in de gelegenheid gesteld zich daartegen te verweren. Het UWV WERKbedrijf beslist meestal binnen 6 weken op uw verzoek om een ontslagvergunning. De uiteindelijke beslissing stuurt het WERKbedrijf naar u en uw werknemer. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.

De vijfde mogelijkheid is het indienen van een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij (meestal) de kantonrechter. Anders dan een ontslag vergunning kan deze ontbinding ook worden verzocht tijdens de eerste twee jaar dat de werknemer ziek is. Ontbinding kan worden verzocht op grond van een dringende reden (zoals reeds besproken in het voorgaande) of een verandering van omstandigheden. Een verandering van omstandigheden kan – bijvoorbeeld – zijn een afname van werk of het feit dat werkgever en werknemer niet meer samen door een deur kunnen. De rechter kijkt in die gevallen naar twee omstandigheden, ten eerste in wiens risico-sfeer ligt de reden voor ontbinding (een afname van werk ligt over het algemeen in de risico-sfeer van de werkgever) en ten tweede, wie treft voor deze reden een verwijt (heeft de werkgever de werk afname zelf in de hand gewerkt?). Op basis daarvan bepaald de rechter de hoogte van een eventueel toe te kennen vergoeding. De rechter doet dit aan de hand van de zogeheten kantonrechtersformule. In dit kader wordt op die formule niet dieper in gegaan.

In dit bericht willen wij er tenslotte nog op wijzen, dat in sommige situaties andere regels gelden bij ontslag. Bijvoorbeeld in de sectoren overheid en onderwijs.

Mocht u omtrent het ontslag van een werknemer of werknemers verdere vragen hebben of behoefte aan direct advies, kunt u altijd kosteloos contact opnemen met ons kantoor. U krijgt direct een arbeidsrecht en ontslag advocaat te spreken. Bel ons nu op 030 252 35 20. Daarvoor brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening. Eerste telefonisch advies altijd kosteloos.