ATV/ADV- dagen

Hoe deze dagen worden opgebouwd, binnen welke termijn deze moeten worden opgenomen en/of deze (tijdens dienstverband) mogen worden uitbetaald, is niet wettelijk vastgelegd. De regels hieromtrent blijken uit de geldende cao, de arbeidsovereenkomst of het personeelshandboek. Als er geen afspraken zijn gemaakt over het uitbetalen van deze ADV/ATV-dagen, is de werkgever dus niet verplicht om de openstaande dagen uit te betalen. De Hoge Raad oordeelde op 2 oktober 2009 (ECLI:NL:HR:2009:BI9633) dat een werknemer slechts aanspraak kan maken op het uitbetalen van niet genoten ATV-dagen, als dit tussen partijen is overeengekomen of indien dit blijkt uit de geldende cao.

 Hof van Justitie EU over het vervallen van vakantiedagen

In twee arresten van 6 november 2018 oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie over het vervallen van vakantiedagen. Volgens het Hof moet een werkgever kunnen aantonen dat hij alle zorgvuldigheid heeft betracht die nodig is om de werknemer daadwerkelijk in staat te stellen om vakantie op te nemen.

De werkgever moet de werknemer er formeel toe zetten vakantie op te nemen. Daarnaast moet hij de werknemer op precieze wijze en tijdig informeren over het eventuele verlies van vakantiedagen indien deze niet tijdig worden opgenomen. Op de werkgever rust de bewijslast om aan te tonen dat hij voldaan heeft aan deze informatie- c.q. zorgverplichting. Alleen indien de werknemer vervolgens bewust en met volledige kennis van de gevolgen daarvan zijn vakantie met behoud van loon niet heeft opgenomen, mogen de vakantiedagen verloren gaan.

Let op: de werkgever moet dus proactief handelen!

Een systeem waarin werknemers zelf kunnen inzien hoeveel vakantiedagen resteren, lijkt dus niet meer te volstaan. Als werkgever is het verstandig om alle werknemers (schriftelijk en individueel) te wijzen op het aantal vakantiedagen dat resteert én voor welke datum deze moeten worden opgenomen, omdat de dagen anders zullen vervallen. Als de werkgever niet voldoet aan deze informatie- c.q. zorgverplichting, of dit kan niet worden bewezen, dan vervallen de vakantiedagen niet.

Heeft u vragen over het vervallen van vakantiedagen of de verjaring van vakantiedagen, of de compensatie van ATV-dagen, dan informeren wij u graag nader.