Bewijs

Veel rechtszaken gaan over bewijslevering. De rechtbank gelast dan aan een van partijen (of beide partijen) dat zij nader bewijs dient te leveren voor haar (hun) stellingen.

Vaak wordt bewijs geleverd c.q. aangeboden door het horen van de partij zelf die in de procedure is betrokken.

In de wet is geregeld dat in beginsel een verklaring van een partijgetuige vrije bewijskracht heeft. De rechter is in beginselvrij in de waardering van getuigenverklaringen. Op dit uitgangspunt brengt artikel 164, lid 2 RV in zoverre een beperking aan, dat ten aanzien van feiten die moeten worden bewezen door de partij die de verklaring heeft afgelegd, aan die verklaring slechts bewijs ten voordele van die partij kan worden ontleend, indien aanvullende bewijzen voorhanden zijn, die zodanig sterk en zodanig essentiƫle punten betreffen, dat zij de partijgetuigenverklaring voldoende geloofwaardig maken.

Voor de toets of een getuige als juridisch gezien partijgetuige dient te worden aangemerkt, geldt een terughoudende maatstaf. In beginsel wordt gekeken dat degene die ten tijde van het afleggen van zijn getuigenverklaring in het geding, daadwerkelijk de formele procespartij is. Is dit niet het geval en/of niet meer (bijvoorbeeld een inmiddels afgetreden statutair bestuurder), dan geldt deze verklaring niet meer als partijgetuige en komt de verklaring volle bewijskracht toe.

Indien door een partij tegenbewijs dient te worden geleverd, blijft de bewijslast en bewijsrisico op de partij rusten die de bewijsopdracht heeft verkregen. Kortom een beperking in het geval van het leveren van tegenbewijs geldt voor een partijgetuige niet. Indien het om tegenbewijs gaat, is voor het slagen van de bewijsopdracht voldoende dat de vermoedens die de gerechtelijke instantie voorshands bewezen heeft geacht, via tegenbewijs worden ontzenuwd.

Voor een partijgetuige die bewijsopdracht draagt, heeft derhalve te gelden dat aanvullend bewijs voorhanden dient te zijn, welk aanvullend bewijs zodanig sterk en zodanig essentiƫle punten dient te bevatten, dat zij de partijgetuige verklaring voldoende geloofwaardig maakt/maken.

Heeft u vragen over het leveren van bewijs en/of het weerleggen hiervan, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met een van onze ervaren procesrecht advocaten.