Compensatieregeling transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging

De ‘Compensatieregeling transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging’ is op 1 januari 2021 in werking getreden. Deze compensatieregeling houdt kortweg in dat werkgevers compensatie kunnen krijgen voor de betaalde transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging wegens pensioen of overlijden. De regeling is er echter niet voor elke werkgever. Wij hebben daarom de belangrijkste voorwaarden hieronder uiteengezet.

Compensatie van de transitievergoeding

Werkgevers zijn op grond van de wet verplicht om een transitievergoeding te betalen aan werknemers van wie de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt beëindigd of niet wordt voortgezet. De hoogte van deze vergoeding is niet afhankelijk van de omvang van het bedrijf en kan dus voor met name kleine bedrijven ongewenste financiële gevolgen met zich meebrengen. Het kabinet heeft dan ook om die reden besloten om deze werkgevers tegemoet te komen. Kleine werkgevers (en hun nabestaanden) kunnen daarom sinds begin dit jaar een vergoeding bij het UWV aanvragen voor de betaalde transitievergoeding, als de onderneming is beëindiging wegens pensionering of overlijden en aan de overige voorwaarden is voldaan.

Voorwaarden

Voor het aanvragen van de compensatie voor de betaalde transitievergoeding gelden een aantal voorwaarden:

 • Het bedrijf mag in het jaar voor het ontslag niet meer dan 24 werknemers hebben, ofwel er moet sprake zijn van een ‘kleine werkgever’.
 • Het bedrijf is beëindigd wegens pensionering of overlijden.
 • Er is voor tenminste één van de ontslagen werknemers door het UWV een ontslagvergunning verleend wegens bedrijfsbeëindiging of de kantonrechter heeft de arbeidsovereenkomst ontbonden.
 • De arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens pensioen of overlijden van de werkgever.
 • Bij pensioen geldt dat de werkgever de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, dan wel binnen 6 maanden zal bereiken.
 • Bij overlijden geldt dat de erfgenamen of medewerkgevers binnen 12 maanden na het overlijden van de werkgever een verzoek bij het UWV of de rechter hebben ingediend voor het beëindigen van de arbeidsovereenkomst.
 • De bruto transitievergoeding moet helemaal zijn uitbetaald op of na 1 januari 2021.
 • De transitievergoeding is een brutobedrag – er is dus loonheffing afgedragen.
 • De transitievergoeding is binnen 9 maanden betaald, nadat de ontslagvergunning is afgegeven of de kantonrechter de arbeidsovereenkomst heeft ontbonden.

Hoogte van de compensatie

Niet alle betaalde transitievergoedingen komen voor compensatie in aanmerking. Houd er dus rekening mee dat – ook als aan alle voorwaarden is voldaan – het kan voorkomen dat u als werkgever geen recht hebt op compensatie van de (volledige) transitievergoeding.

Het UWV toetst bij de aanvraag de bruto transitievergoeding die de werkgever heeft betaald en hetgeen waar de werknemer wettelijk gezien recht op had na afloop van het dienstverband. Het kan dus voorkomen dat de compensatie lager is dan de betaalde transitievergoeding. Voor de hoogte van de compensatie geldt namelijk het volgende:

 • Als de werkgever en werknemer een hogere vergoeding afspreken dan in de wet staat, dan is de compensatie niet hoger dan het bedrag waar de werknemer wettelijk recht op had.
 • De vergoeding kan niet hoger zijn dan het wettelijk maximum voor de transitievergoeding, tenzij het jaarsalaris van de werknemer hoger was dan dit bedrag.
 • Als de vergoeding in delen is betaald, worden de delen uitbetaald voor 1 januari 2021 niet vergoed.
 • De wettelijke rente wordt niet gecompenseerd.
 • Werkgeverspremies worden niet vergoed.

Aanvraagtermijn

Het UWV hanteert bij het aanvragen van de compensatie een termijn van 12 maanden vanaf de datum waarop de werkgever voor de eerste werknemer toestemming heeft gekregen voor het beëindigingen van de arbeidsovereenkomst. Dit is dus de datum van de ontslagvergunning van het UWV of waarop de kantonrechter de arbeidsovereenkomst heeft ontbonden. De werkgever heeft tot 12 maanden na die datum de tijd om de compensatie aan te vragen.

Vragen over de compensatieregeling

Heeft u vragen over deze nieuwe regeling of over de transitievergoeding het algemeen?  Dan helpen onze advocaten u graag verder.