Corona op de werkvloer: mag ik mijn werknemer vragen of hij het coronavirus heeft?

Het coronavirus houdt Nederland inmiddels volledig in zijn greep. Alle horeca en scholen zijn vanaf vandaag gesloten en het lijkt slechts een kwestie van tijd voordat een volledige “lockdown”, zoals momenteel al in Italië en Spanje geldt, ook hier een feit is. Werkgevers staan voor tot nu toe ongekende uitdagingen.

Zoals wij al in onze in blog van vorige week schreven, rust op werkgevers de plicht om werknemers een veilige en gezonde werkomgeving te bieden. Daartoe behoort ook het treffen van preventieve maatregelen om te proberen besmetting met het coronavirus op de werkvloer zoveel mogelijk te voorkomen. Een werkgever mag een werknemer, waarvan hij gegronde heeft te vermoeden dat hij het virus onbder de leden heeft, tijdelijk de toegang tot zijn werkplek ontzeggen. Maar mag hij de werknemer ook op de man/vrouw af vragen of hij besmet is met het virus?

Het antwoord is nee. Informatie over de gezondheid van een werknemer is een bijzonder persoonsgegeven in de zin van artikel 9 lid 1 van de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG). De verwerking van dergelijke gegevens is verboden, tenzij sprake is van één van de in lid van dit artikel genoemde  wettelijke uitzonderingen.

In geval van een ziekmelding van een werknemer mag een werkgever alleen die persoonsgegevens verwerken die voor hem noodzakelijk zijn. Het gaat dan met name informatie om te bepalen of de werknemer wel echt ziek is (en of  dus het loon moet worden doorbetaald) en informatie om de voortgang van de door de werknemer uitgevoerde werkzaamheden te kunnen bewaken. De werkgever mag de werknemer dus wel vragen wanneer de werknemer verwacht beter te zijn.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) geeft op haar website een handige opsomming van de informatie die de werkgever in geval van een ziekmelding van een werknemer mag registreren. Het betreft:

  • het telefoonnummer waarop de werknemer te bereiken is en zijn/haar (verpleeg)adres;
  • hoe lang de ziekte van de werknemer vermoedelijk gaat duren;
  • wat de lopende werkzaamheden en afspraken van de werknemer zijn;
  • of de ziekte van de werknemer verband houdt met een arbeidsongeval. De werkgever mag niet vragen of het verzuim werkgerelateerd is;
  • of er sprake is van een verkeersongeval met regresmogelijkheid. Dat houdt in dat de werkgever de kosten van uw ziekteverzuim en re-integratie dan mogelijk kan verhalen op de veroorzaker van het ongeval.
  • of de werknemer onder 1 van de 4 vangnetregelingen valt op grond van de Ziektewet. De werknemer is niet altijd verplicht om te melden onder welke regeling hij valt, behalve als hij onder een zogeheten “”no-risk polis” of de “oudere langdurig werkloze-regeling” valt

Informatie over de aard en de oorzaak van de ziekte staat niet in de opsomming vermeld. De werkgever mag de werknmeer dus niet vragen wat hem precies mankeert en waar dat door komt. Een uitzondering voor het coronavirus wordt (vooralsnog) niet door de AP gemaakt. Het is overigens zeker niet ondenkbaar dat een dergelijke uitzondering er op zeer korte termijn wel komt.

Het spreekt overigens  vanzelf dat een werknemer wel vrijwillig gegevens over zijn/haar ziekte aan de werkgever mag doorgeven. Het is te hopen dat veel werknemers, gegeven de uitzonderlijke omstandigheden en gelet op het enorme belang bij het voorkomen van nieuwe besmettingen, hun verantwoordelijkheid zullen nemen en hun werkgever uit eigener beweging zullen informeren of zij al dan niet besmet zijn met het coronavirus.

Heeft u specifieke vragen over de juridische impact van het coronavirus op uw onderneming? Neem dan contact met ons op. Onze gespecialiseerde advocaten helpen u graag verder.